Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 1e
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu
Thao giảng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Môn: TËp ®äc
Bài : C¸i Bèng
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thø 5 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012
TËp đọc:
Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?
Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình đối với đôi bàn tay mẹ .

Thứ 5 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012
Tập đọc:
Cái Bống
Thứ 5 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012
TËp ®äc: C¸i Bèng
C¸i Bèng lµ c¸i bèng bang
KhÐo s¶y, khÐo sµng cho mÑ nÊu c¬m.
MÑ Bèng ®i chî ®­êng tr¬n
Bèng ra g¸nh ®ì ch¹y c¬n m­a rßng.
§ång dao
Th? 5 ngày 8 tháng 3 năm 2012
Tập đọc: Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Thứ 5 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012
TËp ®äc: C¸i Bèng
Cái B?ng l� cái b?ng bang
Khéo sảy, khéo sàng cho m? nấu com.
M? B?ng di ch? du?ng tron
B?ng ra gánh d? chạy con mua ròng.
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.


1
2
Th? 5 ngày 8 tháng 3 năm 2012
Tập đọc: Cái Bống
Nghỉ giữa tiết
Thứ 5 ngày 8 tháng 3 năm 2012
Tập đọc: Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.


1. Tìm tiếng trong bài có vần anh:
Bài tập
gánh
Bài tập:
1. Tìm tiếng trong bài có vần anh:
2. Nói câu chứa tiếng:
- có vần anh
- có vần ach
M: N­íc chanh m¸t vµ bæ.
Quyển sách này rất hay.
gánh
Trò chơi: Nhìn hình nói câu chứa vần : anh- ach
Thỏ chạy rất nhanh.
Vit đi lạch bạch.
.
Trò chơi: Nhìn hình nóin câu chứa vần : anh- ach
Gói bánh rất ngon.
Ngựa bạch đẹp quá !
Thứ 5 ngày 8 tháng 3 năm 2012
Tập đọc: Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
đồng dao
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Xin chúc các cô và các em một ngày tràn ngập niềm vui
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-11-01 21:17:37 | Thể loại: Tập đọc 1 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 11.33 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Tập đọc 1. Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 1e Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ ThuThao giảng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3Môn: TËp ®äcBài : C¸i BèngKIỂM TRA BÀI CŨThø 5 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012TËp đọc:Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình đối với đôi bàn tay mẹ . Thứ 5 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012Tập đọc:Cái BốngThứ 5 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012TËp ®äc: C¸i Bèng C¸i Bèng lµ c¸i bèng bangKhÐo s¶y, khÐo sµng cho mÑ nÊu c¬m. MÑ Bèng ®i chî ®­êng tr¬nBèng ra g¸nh ®ì ch¹y c¬n m

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-cai-bong.jgt20q.html