Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO THAM DỰ TIẾT DẠY.
TIẾT DẠY DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TẬP ĐỌC - LỚP 1
GV thực hiện:
TRƯỜNG TH NGUYỄN DU - ĐỊNH QUÁN
NGUYỄN THỊ BÔNG
Trò chơi: “CHIẾC HỘP BÍ MẬT”
Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015
Tập đọc
Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015
Tập đọc
Cái Bống (Tiết 2)
Caùi Boáng laø caùi boáng bang
Kheùo saûy, kheùo saøng cho meï naáu côm.
Meï Boáng ñi chôï ñöôøng trôn
Boáng ra gaùnh ñôõ chaïy côn möa roøng.
(Ñoàng dao)
Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015
Tập đọc
Cái Bống (Tiết 2)
Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015
Tập đọc
Cái Bống (Tiết 2)
Caùi Boáng laø caùi boáng bang
Kheùo saûy, kheùo saøng cho meï naáu côm.
Meï Boáng ñi chôï ñöôøng trôn
Boáng ra gaùnh ñôõ chaïy côn möa roøng.
(Ñoàng dao)
Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015
Tập đọc
Cái Bống (Tiết 2)
nấu cơm.
bống bang
Caùi Boáng
Caùi Boáng
đường trơn
mưa ròng.
cho mẹ
Bống
Mẹ Bống
chạy cơn
ra gaùnh ñôõ
đi chợ
Khéo sảy,
khéo sàng
(Đồng dao)
là cái
Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015
Tập đọc
Cái Bống (Tiết 2)
* Luyện nói:
Ở nhà, em làm gì giúp bố mẹ?
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Trân trọng cám ơn Quý thầy, cô giáo
và tất cả các em học sinh!
- boáng bang
- kheùo saûy
- gaùnh ñôõ
- khéo sàng
- mưa ròng
- đường trơn
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Meï Boáng ñi chôï ñöôøng trôn
Boáng ra gaùnh ñôõ chaïy côn möa roøng.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-03-30 23:32:43 | Thể loại: Tập đọc 1 | Lần tải: 13 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 13.35 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Tập đọc 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO THAM DỰ TIẾT DẠY.TIẾT DẠY DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆNMÔN TẬP ĐỌC - LỚP 1GV thực hiện:TRƯỜNG TH NGUYỄN DU - ĐỊNH QUÁNNGUYỄN THỊ BÔNGTrò chơi: “CHIẾC HỘP BÍ MẬT”Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015Tập đọcThứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015Tập đọcCái Bống (Tiết 2) Caùi Boáng laø caùi boáng bangKheùo saûy, kheùo saøng cho meï naáu côm. Meï Boáng ñi chôï ñöôøng trônBoáng ra gaùnh ñôõ chaïy côn möa roøng. (Ñoàng dao)Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015Tập đọcCái

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-cai-bong.4zz7zq.html