TRƯỜNG THPT-CHIỀNG KHƯƠNG
Giáo viên: Trần Minh
Tổ : Toán - Tin
Sở GD&ĐT Sơn La
Chào mừng các thầy cô về dự giờ tại lớp 11A
BàI 3.ĐƯờNG THẳNG VUÔNG GóC VớI MặT PHẳNG
B�I3: Đường thẳng vuông góc
với mặt phẳnga
b
c
Kí hiệu :
Hoặc :
Bài 3. Đường thẳng vuông góc
với mặt phẳng
I Định nghĩa.
I I. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt
Phẳng.
Muốn chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng ta làm thế nào?
Ta chứng minh đường thẳng đó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đã cho.
Định lí.
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
b. Chứng minh rằng: BC  (SAB)
c. Gọi H là hình chiếu của A lên SB.
Chứng minh rằng AH  (SBC)
Ví d? 1 :Cho hình chĩp tam gi�c S.ABC cĩ SA ?(ABC), ?ABC vuơng t?i B.
a. Chứng minh : ∆ SAB, ∆ SAC là các tam giác vuông
a. Chứng minh :  SAB,  SAC là các tam giác vuông
b. Chứng minh rằng: BC  (SAB)
BC ? (SAB)
BC ? AB
BC ? SA
? ABC vuơng t?i B
SA  (ABC)
c. Chứng minh rằng: AH  (SBC)
AH ? (SBC)
AH ? SB
AH ? BC
H là hình chiếu của A lên SB
? SAB vuơng t?i A
? SAC vuơng t?i A
Ví dụ 2 :
Cho ∆ ABC và đường thẳng a vuông góc với 2 cạnh AB , AC. Có kết luận gì về quan hệ giữa a và cạnh BC
HỆ QuẢ :Nếu một đường thẳng vuông góc với 2 cạnh của một tam giác thì vuông góc với cạnh còn lại.
A vuông góc với BC
Tính chất 1:
III. Các tính chất:
Tính chất 2:
a
O
O
Có duy nhất một mặt phẳng (P) đi qua điểm O cho trước và vuông góc với đường thẳng a cho trước
Có duy nhất một đường thẳng a đi qua điểm O cho trước và vuông góc với mặt phẳng (P) cho trước
a
A
B
O
M
* Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là tập hợp các điểm cách đều A và B
* Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là mặt phẳng vuông góc với AB và đi qua trung điểm của AB
Củng cố bài học
1. Định nghĩa : ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng.
2.Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
3. Tính chất.
+ Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước
+ Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước
Câu 1:
Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA (ABC),  ABC vuông tại B. Gọi H là hình chiếu của A lên SB.
Khẳng định nào sau đây sai ?
A. SA  (ABC)
B. SB  (SAC)
C. BC  (SAB)
D. AH  (SBC)


Câu 2:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông. Cạnh bên SA vuông góc với đáy.
Khẳng định nào sau đây sai ?
A. SA  (ABCD)
B. BD  (SAC)
C. C D (SAB)
D. AC  (SBD)

Khẳng định nào sau đây sai ?
A. SA  (SBC)
B. SB  (SAC)
C. BC  (SAC)
D. SC  AB
Câu 3:
Cho h×nh chãp S.ABC , c¸c tam gi¸c SAB , SAC , SBC vu«ng t¹i S.

Về nhà
+Học bài (định nghĩa ,định li, tính chất)
+ Làm bài tập (1+2+3) trong SGK trang 104+105
+ Đọc trước phần IV+V .