Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
Thế nào là sinh sản hữu tính? Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật trải qua mấy giai đoạn?
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
BÀI 46:
I. Các nhân tố điều hòa sinh sản:
Những nhân tố nào
chi phối quá trình
sinh sản?
I. Các nhân tố điều hòa sinh sản:
II. Tác động của hoocmôn
1. Điều hòa sinh tinh:
Các loại hoocmôn?nơi sản sinh và tác dụng của nó trong quá trinh sản sinh tinh trùng?

a. Hoocmôn tác động:
- FSH kích thích ống sinh tinh sản xuất ra tinh trùng
- LH kích thích tế bào kẽ sản xuất testosteron
- Testosteron kích thích sản sinh tinh trùng
1. Điều hòa sinh tinh:
Nhìn vào sơ đồ hãy
giải thích cơ chế
điều hòa sinh tinh?
1. Điều hòa sinh tinh:
b. Cơ chế điều hòa sinh tinh:
- Vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích thùy trước tuyến yên tiết FSH và LH testosterone kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

Sự điều hòa sinh tinh được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược?
- Nếu testosteron tiết ra quá nhiều sẽ tác động trở lại gây ức chế tiết LH, inhibin ức chế FSH
1. Điều hòa sinh tinh:
b. Cơ chế điều hòa sinh tinh:
2. Điều hòa sinh trứng:
Các loại hoocmôn? nơi sản sinh và tác dụng
của nó trong quá trinh sản sinh trứng ?
a. Hoocmôn tác động:
- FSH kích thích sự phát triển của bao noãn(nang trứng) và nang trứng chín
- LH kích thích rụng trứng và tạo thể vàng
-Ơstrogen và progesteron làm cho niêm mạc tử cung dầy lên, đồng thời tác động ngược trở lại gây ức chế tiết FSH và LH
2. Điều hòa sinh trứng:
hoocmôn tham gia quá trình sinh trứng và sinh tinh có gì giống và khác nhau?
Nhìn vào sơ đồ hãy
giải thích cơ chế điều hòa
sinh trứng?
b. Cơ chế điều hòa sinh:
- Vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích thùy trước tuyến yên tiết FSH và LH. Thể vàng tiết ra Ơstrogen và progesteron
- Nếu trứng không được thụ tinh thì thể vàng teo lại thoái hóa, vùng dưới đồi lai kích thích tiết GnRH …và một chu kì mới phát động trở lại để hình thành bao noãn mới.
2. Điều hòa sinh trứng:
Mối quan hệ giữa chu kì rụng trứng và chu kì kinh nguyệt dưới tác dụng của hoocmôn buồng trứng và hooc môn do tuyến yên chi phối?
Để tránh thụ thai
có những biện pháp nào?
III. Tác động của hệ thần kinh và môi trường:
sự sinh sản của động vật
phụ thuộc vào những yếu tố nào của môi trường?
Các yếu tố của môi trường gây ảnh hưởng đến hoạt động của buồng trứng và tinh hoàn thông qua hệ thần kinh và nội tiết:
Nhiệt độ
Ánh sáng
Chất dinh dưỡng………
Hệ thần kinh có ảnh hưởng như thế nào tới quá trinh sinh tinh và trứng?
III. Tác động của hệ thần kinh và môi trường:
Hệ thần kinh ảnh hưởng lên
hoạt động của tinh hoàn
và buồng trứng chủ yếu
thông qua tuyến yên.
Trong chăn nuôi muốn
đạt năng suất cao
cần chú ý gì?
Yếu tố nào tác động trực tiếp
đến quá trình điều hòa sinh sản?
củng cố