Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
III. Phát triển qua biến thái
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
- Đại diện: Một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián,…
III. Phát triển qua biến thái
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
- Khái niệm: là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lôt xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
a. Giai đoạn phôi.
- Diễn ra trong trứng đã thụ tinh
- Hợp tử
Phôi
Ấu trùng
Nguyên phân
nhiều lần
Phân hóa
tạo cơ quan
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
b. Giai đoạn hậu phôi
Châu chấu non
Châu chấu trưởng thành
Sinh trưởng
lột xác nhiều lần
(Ấu trùng)
(Con trưởng thành)
CỦNG CỐ: CÁC KIỂU PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐỘNG VẬT PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI KHÔNG HOÀN TOÀN