Bài giảng sinh học 11
Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 11B1
KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Xuân hoá là hiện tượng ra hoa của cây ph? thu?c v�o?
A. độ dài ngày B. tuổi cây
C. nhiệt độ thấp D. quang chu kỳ

2.Quang chu kỳ là sự ra hoa phụ thuộc vào:
A. độ dài ngày và đêm B. tuổi cây
C. nhiệt độ thấp D. hàm lượng oxi


KIỂM TRA BÀI CŨ
3.Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kỳ trung tính được xác định dựa theo:
A. chiều cao của cây
B. đường kính của cây
C. chiều dài rễ cây
D. số lượng lá trên thân

“ Ngày nào em bé cỏn con.
Bây giờ em đã lớn khôn thế này”
Câu ca dao sau nói về quá trình nào ở người?
B – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Bài 37:
SINH TRƯỞNG VÀ
PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
II. Phát triển không qua biến thái
III. Phát triển qua biến thái
Nhận xét sự biến đổi về kích thước và khối lượng từ gà con thành gà trưởng thành, từ chó con thành chó trưởng thành ?
I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
* Khái niệm sinh trưởng :
Gà con mới nở nặng 200g
Gà trống, mái sau 4 tháng nặng 2kg

Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Ví dụ:
Sinh Trưởng
Sinh Trưởng
Chó con mới sinh nặng 500g
Chó trưởng thành sau 6 tháng nặng 3kg
Sinh trưởng ở động vật là gì?


Nhận xét sự biến đổi từ trứng thành gà con đến gà trưởng thành?
- Tăng về kích thước và khối lượng
- Hình thành các cơ quan, bộ phận mới
Sự phát triển của cơ thể động vật là gì?
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Theo hướng nuôi lấy thịt nếu em nuôi gà Ri và gà Hồ đã đạt khối lượng 1,5kg thì nên nuôi tiếp gà nào, xuất chuồng gà nào? Tại sao?

Gà Hồ có khối lượng 3 – 4Kg
Gà Ri đạt khối lượng 1,5kg
 Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể
 Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
* Khái niệm sinh trưởng
* Khái niệm phát triển
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
GIAI ĐOẠN PHÔI
GIAI ĐOẠN HẬU PHÔI
GIAI ĐOẠN PHÔI THAI
GIAI ĐOẠN SAU SINH
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
 Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển.
Giống
Khác
Phát triển
không qua biến thái
Phát triển
qua biến thái
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
* Khái niệm sinh trưởng
* Khái niệm phát triển
* Biến thái
Biến thái là gì?
Nhận xét sự thay đổi hình thái giữa con non và con trưởng thành ở chó và ếch?
Biến thái hoàn toàn.
Biến thái không
hoàn toàn.
So sánh đặc điểm con non với con trưởng thành ?


I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
* Khái niệm sinh trưởng
* Khái niệm phát triển
* Biến thái
* Phân loại phát triển:
Phát triển của
động vật
Phát triển không
qua biến thái
Phát triển qua
biến thái
Phát triển qua biến
thái không hoàn toàn
Phát triển qua biến
thái hoàn toàn
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Các kiểu phát triển ở ĐV
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
- Đại diện:
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
II. Phát triển không qua biến thái
Kể tên các loài sinh vật phát triển không qua biến thái mà em biết?
Đa số động vật có xương sống : cá, chim, bò sát, động vật có vú và con người
1 số động vật không xương sống
Quá trình phát triển phôi thai người (Sinh học 11).mp4
- Đại diện:
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
II. Phát triển không qua biến thái
- Quá trình phát triển của người
a. Giai đoạn phôi thai
Nguyên phân
Phân hóa tế bào
& nguyên phân và giảm phân
Hợp tử
- Diễn ra trong tử cung của mẹ.
- Hợp tử
Phôi
Thai nhi
Nguyên phân
nhiều lần
Phân hóa
tạo cơ quan
Thai nhi
Trình bày quá trình phát triển của người?
So sánh đặc điểm của trẻ sơ sinh với người trưởng thành?
Trẻ sơ sinh có cấu tạo giống người trưởng thành.
- Đại diện:
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
II. Phát triển không qua biến thái
- Quá trình phát triển của người
a. Giai đoạn phôi thai
b. Giai đoạn sau sinh
- Trẻ sơ sinh
Người trưởng thành
Phát triển
Không qua biến thái
Phát triển không qua biến thái là gì?
Phát triển không qua biến thái là quá trình phát triển con sinh ra có đặc điểm hình thái và cấu tạo giống người trưởng thành.
II. Phát triển
không qua biến thái
Không trải qua lột xác
.
.
22
III. PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI
Quan sát hình và nhận xét về hình thái của con non sau khi nở ra từ trứng so với con trưởng thành ?
Vòng đời sâu bướm và châu chấu.mp4
III. Phát triển qua biến thái
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn
- Đại diện: Có ở đa số các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong…) và lưỡng cư…
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Kể tên các loài động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn?
III. Phát triển qua biến thái
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn
- Đại diện
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
- Quá trình phát triển của bướm
a. Giai đoạn phôi.
- Diễn ra trong trứng đã thụ tinh
- Hợp tử
Phôi
Sâu bướm
Nguyên phân
nhiều lần
Phân hóa
tạo cơ quan
Trình bày quá trình phát triển của bướm?
Sâu bướm
Nhộng
Bướm trưởng thành
Sinh trưởng lột xác
Tu chỉnh cơ thể
(Ấu trùng)
(Con trưởng thành)
III. Phát triển qua biến thái
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
a. Giai đoạn phôi
b. Giai đoạn hậu phôi
Nêu khái niệm phát triển qua biến thái hoàn toàn ?
III. Phát triển qua
biến thái
Phát triển qua
biến thái hoàn toàn
Là kiểu PT mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua gđ trung gian, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
Ấu trùng phải trải qua nhiều lần lột xác và giai đoạn trung gian (biến thái) biến đổi thành con trưởng thành.
- Giai đoạn phôi:
+ Diễn ra ở trứng đã thụ tinh.
+ Hợp tử -> Phôi -> Sâu bướm.
Giai đoạn hậu phôi:
+ Xảy ra biến thái.
+ Sâu bướm -> Lột xác nhiều lần -> Nhộng -> Con trưởng thành.
Theo em Nghề trồng dâu nuôi tằm nên thu hoạch ở giai đoạn nào?
III. Phát triển qua biến thái
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
- Đại diện: Một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián,…
Kể tên các loài động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn ?
III. Phát triển qua biến thái
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
- Đại diện: Một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián,…
- Quá trình phát triển của châu chấu
a. Giai đoạn phôi.
- Diễn ra trong trứng đã thụ tinh
Trình bày quá trình phát triển của châu chấu?
- Hợp tử
Nguyên phân
nhiều lần
Phôi
Phân hóa
tạo cơ quan
Ấu trùng
(Châu chấu non)
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
- Quá trình phát triển của châu chấu:
b. Giai đoạn hậu phôi
Châu chấu non
Châu chấu trưởng thành
Sinh trưởng
lột xác nhiều lần
(Ấu trùng)
(Con trưởng thành)
a. Giai đoạn phôi.
Nêu khái niệm phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
III. Phát triển qua biến thái

Là kiểu PT mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí chưa hoàn thiện( gần giống )với con trưởng thành, ấu trùng phải trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi thành con trưởng thành.
Ấu trùng phải trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi thành con trưởng thành.
2. Phát triển qua
biến thái không hoàn toàn
- Giai đoạn phôi :
+ Diễn ra ở trứng đã thụ tinh.
+ Hợp tử -> Phôi -> Ấu trùng.
Giai đoạn hậu phôi:
+ Xảy ra biến thái.
+ Ấu trùng -> Lột xác nhiều lần -> Con trưởng thành.
Hình vẽ mô tả ve sầu thuộc kiểu phát triển nào?Tại sao?
Biến thái không hoàn toàn
*Hoạt động nhóm: Phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái?
Giống
Khác
- Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo, sinh lý (1) …….. với con trưởng thành.
- Trải qua nhiều lần (2)…….và các giai đoạn (3)………. ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
- Con non có hình thái, cấu tạo, sinh lý (4)……….con trưởng thành.
- Con non phát triển thành con trưởng thành (5)……… qua giai đoạn lột xác.
*Hoạt động nhóm: Phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái?
Giống
Khác
- Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo, sinh lý (1) …..khác….. với con trưởng thành.
- Trải qua nhiều lần (2)…lột xác…. và các giai đoạn (3)…trung gian…. ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
- Con non có hình thái, cấu tạo, sinh lý (4) …giống …con trưởng thành.
- Con non phát triển thành con trưởng thành (5)… không…. qua giai đoạn lột xác.
* Phân biệt sinh trưởng - phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn?


- Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành.
- Ấu trùng trải qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành.
- Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo, sinh lí chưa hoàn thiện(gần giống) với con trưởng thành.
- Trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
Củng cố
Nên thu hoạch sau 1 năm khi đạt khối lượng 1,5-1,8 kg vì đây là giai đoạn cá sinh trưởng mạnh nhất thu kinh tế cao, sau giai đoạn này cá rô phi sinh trưởng chậm.
Câu 1:Cá rô phi sau 1 năm đạt khối lượng 1,5-1,8 kg; sau 3 năm đạt 2,5 kg; nên thu hoạch ở giai đoạn nào? Vì sao?
Câu 2: Phát triển của ếch thuộc biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Giải thích?
Biến thái hoàn toàn:Trứng nở thành ấu trùng (nòng nọc sống trong nước, có mang ngoài để hô hấp và có đuôi để bơi) biến đổi thành ếch sống trên cạn có phổi để hô hấp và có 4 chân để nhảy.
Câu 3: Sự phát triển của muỗi thuộc kiểu phát triển nào? Vì sao?
Căn cứ vào vòng đời của muỗi cho biết muốn giảm thiểu tác hại, cần tiêu diệt muỗi ở giai đoạn nào? Biện pháp tiêu diệt?
Câu 4: Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại trực tiếp cho cây trồng?
Bướm trưởng thành ăn mật hoa→thụ phấn cho hoa
Sâu bướm ăn thực vật → Hại mùa màng
Câu 5: Em hãy xếp các sinh vật sau vào từng nhóm dựa vào kiểu phát triển của chúng
01
03
05
02
04
06
01
03
05
02
04
06
Hướng
dẫn
về nhà
Trả lời câu hỏi và bài tập trang 151.
Đọc trước bài “ Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật”
BÀI HỌC ĐẾN DÂY LÀ KẾT THÚC
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CAC EM.
vòng đời bọ ngựa, chuồn chuồn, ve sầu, cá hồi, muỗi.mp4