Sinh 11: Bài 33
Tìm hiểu một số tập tính động vật
1. Quen nhờn
2. In vết
3. Học khôn:

4. Học ngầm:
5. Điều kiện hóa:
6. Tập tính sinh sản:
Tập tính xã hội của kiến
Thank you very much