“ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ
Giáo viên : Lưu Thị Hậu
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
Tiêu hóa
Hô hấp
Tuần hoàn
I. Khái quát về tiêu hóa ở động vật
II. Tiêu hóa ở các nhóm động vật
2. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa
3. Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa
TIẾT 14 - BÀI 15. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
1. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa
B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
TIÊU HÓA
Nhóm 1
Tiêu hóa là gì?
Nhóm 2
Ví dụ minh họa?
Nhóm 3
Hình thức tiêu hóa?
Nhóm 4
Tác động biến đổi TĂ?
ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CHO CÁC NHÓM
TIÊU HÓA
Chất dinh dưỡng phức tạp trong thức ăn
Chất đơn giản cơ thể hấp thụ
Ngoại bào
Nội bào
Sinh học
Hóa học
Cơ học
Tác động
Hình thức
Biến đổi
Khái niệm
Ví dụ
Tinh bột  Glucozơ
Protein  Axit amin
Lipit  Axit béo + Glyxerol
...
Động vật có
ống tiêu hóa
Động vật chưa có cơ quan tiêu hóa
Động vật có
túi tiêu hóa
Báo cáo nhóm 1 : Tìm hiểu tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa
Trùng roi xanh
Báo cáo nhóm 2 : Tìm hiểu tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa
Enzim tiêu
hoá
Enzim tiêu
hoá
Thủy tức
Sứa biển
Hải quỳ
SÁN LÔNG
SÁN LÁ GAN
Báo cáo nhóm 3,4: Tìm hiểu tiêu hóa ở nhóm động vật có ống tiêu hóa.Tiêu hóa ở các nhóm động vật tiến hóa theo chiều hướng nào?
Chưa có  túi tiêu hóa đơn giản 
ống tiêu hóa chuyên hóa cao.
Tiêu hóa nội bào  tiêu hóa ngoại bào.

Từ enzym trong không bào tiêu hóa 
enzym từ tế bào tuyến  enzym từ các
tuyến tiêu hóa chuyên hóa cao, đa dạng về các loại enzym, hoàn thiện về quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.
Bức tranh bí ẩn.
Học bài theo câu hỏi SGK.
Làm phiếu học tập: Phân biệt cấu tạo các bộ phận tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật:
BTVN
Cảm ơn quý thầy cô cùng các em học sinh
?
Câu 1: Ưu điểm của động vật có túi tiêu hoá so với động vật chưa có cơ quan tiêu hoá ?
Không đúng rồi

A. Có cả 2 quá trình tiêu hoá nội
bào và ngoại bào.
B. Có nhiều enzim tiêu hoá hơn.
C . Có thể tiêu hoá thức ăn có kích
thước lớn hơn .

D. Có cả 2 quá trình tiêu hoá
nội bào và ngoại bào.
Một tràng pháo tay
Rất tiếc!
ý này không đúng.
Cố gắng lên.
Câu 2: Tiêu hóa hóa học diễn ra ở bộ phận nào trong ống tiêu hóa của người?
A. Miệng, dạ dày, ruột non.
B. Chỉ diễn ra ở dạ dày
D. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non.
Rất tiếc!
ý này không đúng.
Rất tiếc!
ý này không đúng.
Rất tiếc!
ý này không đúng.
C. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.
Câu 3: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa,
thức ăn được tiêu hóa như thế nào?
B. Tiêu hóa nội bào
C. Tiêu hóa ngoại bào và nội bào
D. Một số tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào
A. Tiêu hóa ngoại bào
Chúc mừng em