Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 1
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 2
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 3
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 4
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 5
Trường THCS Trà Lồng
Lớp 7a2
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ
Kiểm tra bài cũ:
Trong ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n lớp 6, các em đã học bài thơ nào viết về Bác Hå kÝnh yªu? Em h·y ®ọc một khæ thơ em yªu thÝch nhÊt?
Tiết 89:
“ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ”
(Phạm Văn Đồng).
TIẾT 89
Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng ( 1906 - 2000)
D?C T�NH GI?N D? C?A B�C H?.
I- Đọc, tìm hiểu chú thích
1. Đọc
Phạm Văn Đồng
Phạm Văn Đồng (1906- 2000)
- Quê ở Đức Mộ, Quảng Ngãi
- L� nh� cỏch m?ng,nh� van húa l?n.
-L� h?c trũ v� ngu?i c?ng s? g?n gui c?a Bỏc Hồ

2. Chú thích
a) Tác giả:
Tiết 89:
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
( Phạm Văn Đồng)
Ảnh Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
a) Tác giả:
I. Đọc, tìm hiểu chú thích
1. Đọc
2. Chú thích
c) Giải nghĩa từ khó:
Phạm Văn Đồng
- Xuất xứ: Văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ" trích từ bài diÔn v¨n: "Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại” trong Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh n¨m 1970.
b) Tác phẩm :
TIẾT 89
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
I- Đọc, tìm hiểu chú thích
Nghị luận
- Phương pháp lập luận:
Phạm Văn Đồng
Phần 2: Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ.

2. Bố cục:
Phần 1: Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ.
-> Luận điểm chÝnh
Đức tính giản dị của Bác Hồ.
1. Kiểu văn bản:
II. Tìm hiểu văn bản
Văn bản này có thể chia làm mấy phần? Nội dung của mỗi phần?
2 phần
Chứng minh, kết hợp giải thích, bình luận.
Vấn đề nghị luận trong văn bản là gì?
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
TIẾT 57
a. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ:
II. Tìm hiểu văn bản
Câu thứ hai có vai trß g×?
Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị và đời sống bình thường giản dị.
Em cã nhËn xÐt g× vÒ cách nêu vấn đề của tác giả?
=>Cách nêu vấn đề :trực tiếp, ng¾n gän, s©u s¾c, lµm næi bËt ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå.
Gi¶i thÝch, b×nh luËn më réng vÊn ®Ò.
I- Đọc, tìm hiểu chú thích
3. Phân tích
Tác giả nhận định về đức tính giản dị của Bác như thế nào?
"Rất lạ lùng và rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quí của người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp".
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
TIẾT 57
a. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ:
b. Nh�ng biĨu hiƯn vỊ ��c t�nh gi�n d� cđa B�c H�
II. Tìm hiểu văn bản
Để làm s¸ng tá đức tính giản dị của Bác Hồ,tác giả đã chøng minh ë nh÷ng ph­¬ng diÖn nµo trong ®êi sèng vµ con ng­êi B¸c?
b1. Gi¶n dÞ trong ®êi sèng hµng ngµy:
Sự giản dị trong lối sống hàng ngày của Bác được biểu hiện ở những phương diện nào?
Bữa cơm
Nơi ở
Cách làm việc
Quan hệ với mọi người
Trong ®êi sèng hµng ngµy
Trong lêi nãi vµ bµi viÕt
=> LuËn ®iÓm phô
3. Phân tích
đức tính giản dị của bác hồ
(Phạm Văn Đồng)
II. Tìm hiểu văn bản:
b.Những biểu hiện về đức tính giản dị của Bác Hồ:
b1. Giản dị trong đời sống hàng ngày:
- Bữa cơm:
3. Phân tích
Tác giả chứng minh sự giản dị của bác trong bữa ăn qua những chi tiết nào?
Theo em bữa cơm của vị Chủ tịch nước như thế nào?
Đạm bạc, tiết kiệm
Câu văn nào bình luận về bữa cơm của Bác?
- Nơi ở:
Chi tiết nào nói về nơi ở của Bác?
Tao nhã, đơn sơ,thoáng mát
Tác giả bình luận về đời sống của Bác như thế nào?
đức tính giản dị của bác hồ
(Phạm Văn Đồng)
II. Tìm hiểu văn bản:
b1. Giản dị trong đời sống hàng ngày:
- Bữa cơm:
Cách làm việc của Bác như thế nào?
Đạm bạc, tiết kiệm
- Nơi ở:
Tao nhã, đơn sơ, thoáng mát
Mối quan hệ của bác với mọi người được biểu hiện qua chi tiết nào?
- Cách làm việc:
Tỉ mỉ, tận tâm, tận lực .
- Quan hệ với mọi người:
Em thấy tình cảm của Bác với mọi người như thế nào?
Gẫn gũi, thân mật, yêu thương
Nhận xét về dẫn chứng của tác giả?
- Dẫn chứng cụ thể, toàn diện, chân thực, tiêu biểu, chọn lọc
=> Làm nổi bật lối sống giản dị hàng ngày của Bác.
đức tính giản dị của bác hồ
(Phạm Văn Đồng)
I. Đọc,tìm hiểu chú thích:
II. Tìm hiểu văn bản:
b.1. Giản dị trong đời sống hàng ngày:
- Giải thích, bình luận mở rộng đi sâu vào vấn đề
->Lối sống giản dị của Bác Hồ là biểu hiện của đời sống văn minh mà con người cần làm theo.
"Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống đời sống thanh bạch, giản dị như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay".
Đoạn văn trên có vai trò gì?
Em học được điều gì từ lối sống giản dị của Bác Hồ?
3. Ph©n tÝch
Tác giả bình luận như thế nào về lối sống giản dị của Bác Hồ?
Văn bản: đức tính giản dị của bác hồ
(Phạm Văn Đồng)
II. Tìm hiểu văn bản:
b. Những biểu hiện về đức tính giản dị của Bác Hồ:
b.1. Giản dị trong đời sống hàng ngày :
b.2. Giản dị trong lời nói và bài viết:
Em hãy kể thêm một số câu nói hoặc câu thơ của Bác để thấy được Bác nói và viết giản dị?
Để làm sáng tỏ sự giản dị trong lời nói và bài viết của Bác, tác giả đã dẫn chứng bằng những câu nói nào? Em nhận xét gì về cách lựa chọn dẫn chứng ấy?
"Không có gì quý hơn độc lập,tự do."
"Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi."
- Bác nói, viết dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.
"Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng".
Tác giả bình luận như thế nào về tác dụng lối nói giản dị của Bác Hồ?
- Dẫn chứng tiêu biểu.
3. Phân tích
- Bình luận sâu sắc
Vì sao Bác lại nói và viết giản dị như vậy?
Vì Bác muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.
Em học được điều gì qua
lối nói và viết của Bác?
(Phạm Văn Đồng)
I. Đọc, t×m hiÓu chó thÝch:
II. T×m hiÓu v¨n b¶n
a. Nghệ thuật:
Kết hợp chứng minh, giải thích và bình luận.
- Luận điểm rõ ràng, rành mạch.
Cách lập luận chặt chẽ, sắc sảo.
Dẫn chứng cụ thể, chân thực, tiêu biểu.
b. Nội dung:
Qua văn bản, tác giả ca ngợi đức tính giản dị của Bác Hå, ®ồng thời thể hiện tình cảm chân thành đối với Bác.
4. Tổng kết
Nêu đặc sắc nghệ thuật của văn bản?
D?C T�NH GI?N D? C?A B�C H?.
c, Ghi nhớ ( SGK)
Nêu nội dung của văn bản?
(Phạm Văn Đồng)
I. Đọc, t×m hiÓu chó thÝch:
II. T×m hiÓu v¨n b¶n
III. LuyÖn tËp
D?C T�NH GI?N D? C?A B�C H?.
Đức tính giản dị của Bác Hồ được chứng minh ở những phương diện nào? Em hãy thể hiện nội dung trên bằng sơ đồ?
GIẢN DỊ trong ®êi sèng hµng ngµy
GIẢN DỊ TRONG LỜI NÓI, BÀI VIẾT
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
BỮA c¬m
Nơi ở
Cách làm việc
Quan hệ với mọi người
Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo
(Phạm Văn Đồng)
I. Đọc, t×m hiÓu chó thÝch:
II. T×m hiÓu v¨n b¶n
III. LuyÖn tËp
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
Qua bài học hôm nay em thấy đức tính giản dị có cần thiết đối với chúng ta không? Em sẽ làm gì để hưởng ứng phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"sau khi học xong bài học này?
(Phạm Văn Đồng)
I. Đọc, t×m hiÓu chó thÝch:
II. T×m hiÓu v¨n b¶n

III. LuyÖn tËp
Văn bản: D?C T�NH GI?N D? C?A B�C H?.
Hướng dẫn về nhà
- Học bài.
- Sưu tầm những câu chuyện, c©u th¬ về đức tính giản dị của Bác Hå.
- Soạn bài : “ý nghÜa v¨n ch­¬ng”
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 18:52:40 | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 5.09 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ngữ văn 7. Trường THCS Trà Lồng Lớp 7a2Chào mừng quý thầy cô đến dự giờKiểm tra bài cũ:Trong ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n lớp 6, các em đã học bài thơ nào viết về Bác Hå kÝnh yªu? Em h·y ®ọc một khæ thơ em yªu thÝch nhÊ

https://tailieuhoctap.com/baigiangnguvan7/bai-23-duc-tinh-gian-di-cua-bac-ho.2wi40q.html