Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 1
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 2
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 3
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 4
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 4A3
GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆ
MỞ RỘNG VỐN TỪ:
NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT.
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Đặt câu với từ : hiền lành.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
Luyện từ và câu
Mở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.
1. Tìm các từ .
a) Chứa tiếng hiền .
b) Chứa tiếng ác .
M : dịu hiền, hiền l�nh.
M : hung ác, ác nghiệt
- Hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền lành, hiền từ, .
- A�c ôn, ác hại, ác khẩu, ác cảm, ác quỷ, tàn ác, .
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
Luyện từ và câu
Mở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.
2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng :
nhân ái,
tàn ác,
bất hoà,
hiền hậu,
chia rẽ,
cưu mang,
che chở,
phúc hậu,
hung ác,
độc ác,
đôn hâ�u,
đùm bọc,
trung hậu,
nhân từ,
tàn bạo .
lục đục,
nhân ái,
tàn ác,
bất hoà,
hiền hậu,
chia rẽ,
cưu mang,
che chở.
phúc hậu,
hung ác,
độc ác,
đôn hâ�u,
đùm bọc,
trung hậu.
nhân từ,
tàn bạo .
lục đục.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
3. Em choïn töø ngöõ naøo trong ngoaëc ñôn ( ñaát, coïp, buït, chò em gaùi ) ñieàn vaøo oâ troáng ñeå hoaøn chænh caùc thaønh ngöõ döôùi ñaây ?
a. Hieàn nhö
b. Laønh nhö
c. Döõ nhö
d. Thöông nhau nhö
Luyện từ và câu
Mở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.
….
….
….
….
bụt.
ch? em gái.
cọp.
đất.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
4. Em hieåu nghóa cuûa caùc thaønh ngöõ , tuïc ngöõ döôùi ñaây nhö theá naøo ?
a. Moâi hôû raêng laïnh .
b. Maùu chaûy ruoät meàm.
c. Nhöôøng côm seû aùo .
d. Laù laønh ñuøm laù raùch .
Luyện từ và câu
Mở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
Môi và răng là 2 bộ� phận trong miệng người.Môi che chở bao bọc bên ngoài răng.
Những ngườiruột thịt, xóm giềng phải che chở, đùm bọc nhau . Một người yếu kém hoặc bị hại thì những người khác cũng bị ảnh hưởng xấu theo .
Máu chảy thì đau tận trong ruột gan.
Người thân gặp nạn,mọi người khác đều đau đớn .
Nhường cơm, áo cho nhau .
Giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc khó khăn, hoạn nạn .
Lấy lá lành bọc lá rách cho khỏi hở .
Người khoẻ mạnh cưu mang giúp đở người yếu .Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh . Người giàu giúp người nghèo .
8
CHÀO CÁC EM !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-21 21:06:58 | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.98 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết, Luyện từ và câu 4. LUYỆN TỪ VÀ CÂULỚP 4A3GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆMỞ RỘNG VỐN TỪ:NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT.TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆTLuyện từ và câuKIỂM TRA BÀI CŨ- Đặt câu với từ : hiền lành.Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018Luyện từ và câuMở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.1. Tìm các từ . a) Chứa tiếng hiền . b) Chứa tiếng ác .M : dịu hiền, hiền l�nh. M : hung ác, ác nghiệt - Hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền lành, hiền từ, .- A�c ôn, ác hại, ác khẩu, ác cảm, ác quỷ, tàn ác, .Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018Luyện từ và c

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-mrvt-nhan-hau-doan-ket.doy10q.html