Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 1
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 2
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 3
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 9/21/2018 9:06:58 PM | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.98 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết, Luyện từ và câu 4. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau4/tuan-2-mrvt-nhan-hau-doan-ket.doy10q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 4A3
GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆ
MỞ RỘNG VỐN TỪ:
NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT.
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Đặt câu với từ : hiền lành.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
Luyện từ và câu
Mở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.
1. Tìm các từ .
a) Chứa tiếng hiền .
b) Chứa tiếng ác .
M : dịu hiền, hiền l�nh.
M : hung ác, ác nghiệt
- Hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền lành, hiền từ, .
- A�c ôn, ác hại, ác khẩu, ác cảm, ác quỷ, tàn ác, .
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
Luyện từ và câu
Mở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.
2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng :
nhân ái,
tàn ác,
bất hoà,
hiền hậu,
chia rẽ,
cưu mang,
che chở,
phúc hậu,
hung ác,
độc ác,
đôn hâ�u,
đùm bọc,
trung hậu,
nhân từ,
tàn bạo .
lục đục,
nhân ái,
tàn ác,
bất hoà,
hiền hậu,
chia rẽ,
cưu mang,
che chở.
phúc hậu,
hung ác,
độc ác,
đôn hâ�u,
đùm bọc,
trung hậu.
nhân từ,
tàn bạo .
lục đục.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
3. Em choïn töø ngöõ naøo trong ngoaëc ñôn ( ñaát, coïp, buït, chò em gaùi ) ñieàn vaøo oâ troáng ñeå hoaøn chænh caùc thaønh ngöõ döôùi ñaây ?
a. Hieàn nhö
b. Laønh nhö
c. Döõ nhö
d. Thöông nhau nhö
Luyện từ và câu
Mở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.
….
….
….
….
bụt.
ch? em gái.
cọp.
đất.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
4. Em hieåu nghóa cuûa caùc thaønh ngöõ , tuïc ngöõ döôùi ñaây nhö theá naøo ?
a. Moâi hôû raêng laïnh .
b. Maùu chaûy ruoät meàm.
c. Nhöôøng côm seû aùo .
d. Laù laønh ñuøm laù raùch .
Luyện từ và câu
Mở rông vốn từ: Nhân hậu đoàn kết.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
Môi và răng là 2 bộ� phận trong miệng người.Môi che chở bao bọc bên ngoài răng.
Những ngườiruột thịt, xóm giềng phải che chở, đùm bọc nhau . Một người yếu kém hoặc bị hại thì những người khác cũng bị ảnh hưởng xấu theo .
Máu chảy thì đau tận trong ruột gan.
Người thân gặp nạn,mọi người khác đều đau đớn .
Nhường cơm, áo cho nhau .
Giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc khó khăn, hoạn nạn .
Lấy lá lành bọc lá rách cho khỏi hở .
Người khoẻ mạnh cưu mang giúp đở người yếu .Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh . Người giàu giúp người nghèo .
8
CHÀO CÁC EM !