Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 1
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 2
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 3
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 4
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 2B
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ngûúâi thûåc hiïån: Àöî Thõ Kim Liïn
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG MINH CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦU KHỞI A
(thỏ, voi, hổ (cọp), sóc)
a) Dữ như …..
b) Nhát như …..
c) Khỏe như …..
d) Nhanh như …..
sóc
thỏ
voi
hổ (cọp)
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Kiểm tra bài cũ:
Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy.
Hãy chọn tên các con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:
Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật sau:
Cáo …..
Gấu …..
Hổ …..
tinh ranh
tò mò
dữ tợn
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Kiểm tra bài cũ:
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Hãy quan sát và cho biết bức tranh sau vẽ phong cảnh gì?
TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển
M: tàu biển
, biển cả
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
M: tàu biển
M: biển cả
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển
M: tàu biển
M: biển cả
biển hồ, biển lớn, biển Đông,
biển xanh, biển khơi,
biển rộng, biển động,
biển lặng, biển biếc, ...
vùng biển, gió biển, cá biển,
bão biển, nghề biển, bờ biển,
sóng biển, sông biển,
bãi biển, tàu biển, dân biển,
đáy biển, mặt biển, chim biển,
tôm biển, sao biển, cua biển,
ốc biển, muối biển, bão biển

sứa biển
rùa biển
sao biển
cá biển
bão biển
sóng biển
cỏt biển
đáy biển
ốc biÓn
chim biÓn
dân biÓn
lính biÓn
Dòng nước chảy tương đối lớn trên đó có thuyền bè đi lại được.
Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
(Suối, sông, hồ)
Sông
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2.Tỡm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
sông
Dòng nước chảy tương đối lớn trên đó có thuyền bè đi lại được.
Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
(Suối, sông, hồ)
Sông
Suối
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2.Tỡm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
suối
Dòng nước chảy tương đối lớn trên đó có thuyền bè đi lại được.
Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
(Suối, sông, hồ)
Sông
Suối
Hồ
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2.Tỡm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
hồ
hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh)
Bài 3: Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:
vì có nước xoáy.
Không được bơi ở đoạn sông này
vì sao?
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Không được bơi ở đoạn sông này
Nước xoáy
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã đem lễ vật
đến trước.
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen
tức, muốn cướp lại Mị Nương.
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh
cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ sáu, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Luyện từ và câu
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
4/ a. Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã đem lễ vật đến trước.
b. Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức muốn cướp Mị Nương.
c. Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?
Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
Trò chơi
Quan sát tranh, tìm từ có chứa tiếng biển
Sóng biển
Tàu biển
Cá biển
DẶN DÒ
- Về nhà xem laïi baøi.
- Chuaån bò baøi tieáp theo.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-02-20 19:54:16 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 228 | Lần xem: | Page: 30 | FileSize: 4.50 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?, Luyện từ và câu 2. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 2BMÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂUNgûúâi thûåc hiïån: Àöî Thõ Kim Liïn PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG MINH CHÂUTRƯỜNG TIỂU HỌC CẦU KHỞI A(thỏ, voi, hổ (cọp),

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-25-mrvt-tu-ngu-ve-song-bien-dat-va-tra-loi-cau-hoi-vi-sao.95pi0q.html