lớp 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • lớp 1 - 1
  • lớp 1 - 2
  • lớp 1 - 3
  • lớp 1 - 4
  • lớp 1 - 5
Đạo đức
Tiết 1
Bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập
Học sinh làm bài tập 1:
Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập có trong tranh
Hoạt động 1:
Học sinh làm bài tập 1:
Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập có trong tranh
Hoạt động 1:
Học sinh làm bài tập 2
Giới thiệu với bạn những đồ dùng học tập của mnh
Hoạt động 2:
- Được đi học là quyền lợi của trẻ em
Gi÷ g×n ®å dïng häc tËp chÝnh lµ gióp c¸c em thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc häc tËp cña m×nh.
NGHỈ GIỮA GIỜ
Học sinh làm bài tập 3:
Đánh dấu + vào ô trong những tranh vẽ hành động đúng
Tranh 1
Tranh 2
Tranh 5
Tranh 6
Tranh 3
Tranh 4
Hoạt động 3:
Tranh 1
+
Tranh 2
+
Tranh 3
Tranh 4
Tranh 5
Tranh 6
+
Đánh dấu + vào ô trong những tranh vẽ hành động đúng
Tranh 1
Tranh 2
Tranh 5
Tranh 6
Tranh 3
Tranh 4
+
+
+
Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập:
Kh«ng lµm d©y bÈn, viÕt bËy, vÏ bËy ra s¸ch vë
Kh«ng gËp g¸y s¸ch, vë
Kh«ng xÐ s¸ch, xÐ vë
Kh«ng dïng th­íc, bót, cÆp… ®Ó nghÞch
Häc xong ph¶i cÊt gän ®å dïng häc tËp vµo n¬i quy ®Þnh.
Gi÷ g×n ®å dïng häc tËp gióp c¸c em thùc hiÖn tèt quyÒn häc tËp cña m×nh
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 09:06:49 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 2.00 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng lớp 1, Lưu trữ tạm thời. Đạo đứcTiết 1Bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập Học sinh làm bài tập 1:Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập có trong tranhHoạt động 1: Học sinh làm bài tập 1:Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tậ

https://tailieuhoctap.com/baigiangluutrutamthoi/lop-1.7m030q.html