dao duc 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • dao duc 1 - 1
  • dao duc 1 - 2
  • dao duc 1 - 3
  • dao duc 1 - 4
Đạo đức
Gi? gìn sách vở ,đồ dùng học tập ( Tiết 2 )
Họạt động 1 : Thi sách vở ai đẹp nhất
-Vòng 1 : Thi trong tổ
-Vòng 2 : Thi c? lớp
Họạt động 1 : Thi sách vở ai đẹp nhất
Yêu cầu :
Có đủ sách ,vở, đồ dùng theo qui định
Sách vở sạch,không bị dây bẩn ,quăn mép ,xộc xệch
Đồ dùng học tập sạch sẽ,không dây bẩn
Ho¹t ®éng 2 : C¶ líp h¸t bµi : S¸ch bót th©n yªu ¬i
Hoạt động 3 : Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc câu thơ cuối bài
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 09:07:55 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 4 | FileSize: 0.20 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng dao duc 1, Lưu trữ tạm thời. Đạo đứcGi? gìn sách vở ,đồ dùng học tập ( Tiết 2 ) Họạt động 1 : Thi sách vở ai đẹp nhất -Vòng 1 : Thi trong tổ -Vòng 2 : Thi c? lớp Họạt động 1 : Thi sách vở ai đẹp nhất Yêu cầu : Có đủ sách ,vở, đồ

https://tailieuhoctap.com/baigiangluutrutamthoi/dao-duc-1.an030q.html