GV: TRẦN THỊ NGUYỆT
Trường THCS QUANG TRUNG
T? S? D?A CD
CÔNG DÂN 8
-Hiến pháp là gì?Sự ra đời của các hiến pháp?Vì sao Hiến pháp có nhiệm vụ trên?
-Gọi hiến pháp 1946 là hiến pháp gì của nhà nước ta?
-Hiến pháp 1959,1980,1992 lafgif của hiến pháp 1946?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 20:HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XHCN VIỆT NAM
3/Nội dung của Hiến pháp
*Hiến pháp 1992 được quóc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam
khóa 8 kì họp thứ 11thông qua trong phiên họp ngày 15/4/1992
Và được quốc hội khóa 10, kì họp thứ 10 sửa đổi bổ sung một số điều
Theo nghị quyết số 51/2001/QH10.HiẾN pháp bao gồm 147 điều ,chia
Làm 12 chương, cụ thể như sau:
Chương 1:Nước cộng hòa XHCN Việt Nam-Chế độ chính trị(14 điều
Điều 1-điều 14)
Chương 2:Chế độ kinh tế(15 điều:điều 15-điều 29}
Chương 3:Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ(14 điều: điều
30-điều 43)
Chương 4:Bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN(5 điều: điều 44-điều 48)
Chương 5 : Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân(34 điều: điều 49
-điều 82)
Chương 6:Quối hội(18 điều: điều 101-108)
Chương 7:Chủ tịch nước(8 điều: điều 101- điều 108)
Chương 8:Chính phủ(8 điều: điều 109- điều 117)
Chương 9:Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân(8 điều: điều 118-
điều 125)
Chương 10:Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân( 15 điều:
Điều 126- điều 140)
Chương 11:Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, thủ đô, ngày quốc khánh
(5 điều: điều 141- điều 145)
Chương 12:Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp
(2 điều: điều 146- điều 147)
Hiến pháp 1992 được thông qua ngày nào? Gồm bao nhiêu chương? Tên của mỗi chương?

Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về những vấn đề gì.
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992.
Hiến pháp 1992 gồm có 12 chương.
c. Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về những vấn đề gì?

Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về những chế độ
Chế độ chính trị
Chế độ kinh tế
Chính sách xã hội, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ
Bảo vệ tổ quốc
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Tổ chức bộ máy nhà nước
Bài 20:HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XHCN VIỆT NAM
3/Nội dung của Hiến pháp
Quy định những vấn đè nền tảng,
những nguyên tắc mang tính định
hướng đường lối xây dựng và phát
triển đất nước
Về chế độ chính trị hiến
pháp quy định điều gì?
Khẳng định bản chất của nhà nước
ta là nhà nước của dân do dân và
vì dân.Tất cả quyền lực của nhà
nước đều thuộc về nhân dân:(Điều 2 HP 1992)
-Chế độ chính trị ,bản chất của
nhà nước
Về kinh tế hiến pháp quy định
như thế nào?
Hiến pháp quy dịnh như thế nào
về văn hóa, giáo dục, khoa học
công nghệ?
Hiến pháp quy điịnh như thế nào về
bảo vệ tổ quốc
Quyền và nghĩa vụ của công dân được
quy định ntn trong hiến pháp
HP quy định như thế nào về
Tổ chức bộ máy nhà nước
-Chế độ kinh tế
-Chính sách văn hóa, giáo dục khoa
học công nghệ
-Bảo vệ tổ quốc
-Quyền và nghĩa vụ của công dân
-Tổ chức bộ máy nhà nước
Bài 20 :HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XHCN VIỆT NAM

4/. Tìm hiểu việc ban hành, sửa đổi Hiến pháp
3/Nội dung của Hiến pháp
Cơ quan nào có quyền lập ra Hiến Pháp, Pháp luật?
Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp và thủ tục như thế nào?
-Quốc hội là cơ quan có quyền ban hành và sửa đổi
Hiến pháp, pháp luật, nhưng phải thông qua đại biểu quốc hội và được ít nhất 2/3 số đại biểu quóc hội tán thành
Hiến pháp năm 1992
Điều 147:
Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
Điều 83:
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
III. Bài tập
Lớp chúng ta tiếp tục chia làm 6 nhóm Và làm bài tập theo sự phân công như sau.
Nhóm 1,4: Làm bài tập 1 (Trang 57 - SGK)
Nhóm 2,5: Làm bài tập 2 (Trang 57 - SGK)
Nhóm 3,6: Làm bài tập 3 (Trang 58 -SGK)
Bài tập 1: Nhóm 1
2
40
101; 131
15; 23
52; 57
Bài tập 2: Nhóm 2
X
X
X
X
X
X
Bài tập 3: Nhóm 3
Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.
Cơ quan quản lí nhà nước
Toà án nhân dân tỉnh
Cơ quan kiểm sát
Bài 20 :HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XHCN VIỆT NAM

4/. Tìm hiểu việc ban hành, sửa đổi Hiến pháp
3/Nội dung của Hiến pháp
5/Thái độ của công dân
đối với hiến pháp
Qua bài học này em cần
Nhận thức như thế nào về quản lí
điều hành của nhà nước ta
Bằng hiến pháp?
Mọi công dân cần nghiêm chỉnh
chấp hành hiến pháp,
Pháp luật

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !