Kể chuyện - tuần 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Keå chuyeän:                                      
         BAØN CHAÂN KÌ DIEÄU I. MUÏC TIEÂU :
- Nghe, quan saùt tranh ñeå keû laïi ñöôïc töøng ñoaïn, keå noái tieáp ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän baøn chan kì dieäu (do GV keå).
  - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: ca ngôïi taám göông Nguyeãn Ngoïc Kyù giaøu nghò löïc, coù yù chí vöôn leân trong hoïc taäp vaø reøn luyeän.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : SGK, phaán. Tranh minh hoaï trong SGK.
III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP :
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.  Kieåm tra baøi cuõ:
- Goïi hoïc sinh keå caâu chuyeän coù noäi dung veà moät öôùc mô ñeïp cuûa em hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân.
2. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi:
GV keå chuyeän:
- H·y quan saùt tranh minh hoaï, ñoïc thaàm caùc yeâu caàu cuûa baøi keå chuyeän trong SGK.
- Laàn1 : Gioïng keå chaäm raõi, thong thaû. Nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ gôïi taû hình aûnh, haønh ñoäng cuûa Nguyeãn Ngoïc Kyù.
- GV keå laàn 2: Vöøa keå vöøa chæ vaøo töøng tranh minh hoaï keát hôïp vôùi phaàn lôøi döôùi moãi böùc tranh.
Höôùng daãn keå chuyeän.
a) Keå trong nhoùm:
- GV chia nhoùm 4 HS, Yeâu caàu hoïc sinh trao ñoåi, keå chuyeän trong nhoùm.
- GV ñi giuùp ñôõ caùc nhoùm gaëp khoù khaên.
b) Keå tröôùc lôùp:
- Toå chöùc cho hoïc sinh keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
- Moãi nhoùm cöû 1 hoïc sinh thi keå vaø keå 1 tranh.
- Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baïn keå?
- Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng hoïc sinh.
- Toå chöùc cho hoïc thi keå toaøn truyeän.
GV khuyeán khích caùc hoïc sinh khaùc laéng nghe vaø hoûi laïi baïn moät soá tình tieát trong truyeän.
 
- 2 HS leân baûng keå chuyeän vaø neâu yù nghóa cuûa truyeän. Caû lôùp theo doõi, nhaän xeùt.
 
 
- Hoïc sinh quan saùt tranh ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi keå chuyeän trong SGK.
 
- HS theo doõi laéng nghe.
 
 
- HS theo doõi laéng nghe.
 
 
 
 
- Hoïc sinh trong nhoùm thaûo luaän, keå chuyeän. Khi 1 hoïc sinh keå, caùc em khaùc laéng nghe, nhaän xeùt, goùp yù cho baïn.
 
- Caùc toå cöû ñaïi dieän thi keå.
 
 
- 3 HS tham gia thi keå.
 
+ Hai caùnh tay cuûa Kyù coù gì khaùc moïi ngöôøi?
+ Khi coâ giaùo ñeán nhaø Kyù ñang laøm gì?
+ Kyù ñaõ coá gaéng nhö theá naøo?
+ Kyù ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng gì?
+ Nhôø ñaâu maø Kyù ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng ñoù?

Giaùo vieân
Hoïc sinh
 
- Goïi hoïc sinh nhaän xeùt.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hoïc sinh.
c) Tìm hieåu yù nghóa truyeän.
- Caâu chuyeän muoán khuyeân chuùng ta ñieàu gì?
 
- Em hoïc ñöôïc ñieàu gì ôû Nguyeãn Ngoïc Kyù?
 
 
-KL: Thaày Nguyeãn Ngoïc Kyù laø moät taám göông saùng veà hoïc taäp, yù chí vöôn leân trong cuoäc soáng. Töø moät caäu beù bò taøn taät, oâng trôû thaønh moät nhaø thô, nhaø vaên. Hieän nay oâng laø Nhaø Giaùo ­u tuù, daïy moân Ngöõ vaên cuûa moät tröôøng Trung hoïc ôû thaønh phoá Hoà chí Minh.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù  lôøi baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu.
- Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta haõy kieân trì, nhaãn naïi vöôït leân moïi khoù khaên thì seõ ñaït ñöôïc mong öôùc cuûa mình.
- Em hoïc ñöôïc ôû anh Kyù tinh thaàn ham hoïc, quyeát taâm vöôn leân cho mình trong hoaøn caûnh raát khoù khaên.
- Em hoïc ñöôïc ôû anh Kyù nghò löïc vöôn leân trong cuoäc soáng.
- Em thaáy mình caàn phaûi coá gaéng nhieàu hôn nöõa trong hoïc taäp.
- Em hoïc ñöôïc ôû anh Kyù loøng töï tin trong cuoäc soáng, khoâng töï ti vaøo baûn thaân mình bò taøn taät. . . .
 
3. Cuûng coá, daëên doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daêïn hoïc sinh veà nhaø keå laïi caâu chuyeän  cho ngöôøi thaân nghe, vaø chuaån bò nhöõng caâu chuyeän maø em ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc veà moät ngöôøi coù nghò löïc.
- Chuaån bò baøi  tuaàn 12.
-----------------------------------------------------------------------

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-11-22 13:35:08 | Thể loại: Lớp 4 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

bài giảng Kể chuyện - tuần 11, Lớp 4. Keå chuyeän: BAØN CHAÂN KÌ DIEÄU I. MUÏC TIEÂU : - Nghe, quan saùt tranh ñeå keû laïi ñöôïc töøng ñoaïn, keå noái tieáp ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän baøn chan kì dieäu (do GV keå). - Hieåu yù nghóa ca

https://tailieuhoctap.com/baigianglop4/ke-chuyen-tuan-11.y3s0vq.html