Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 1
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 2
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 3
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 4
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 5
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANGYANG – GIA LAI
CHÀO TẤT CẢ CÁC EM!
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
BÀI 3 TIẾT 5+6
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
LÊ HỮU PHONG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức: Sau bài học HS cần nắm:
Cuộc CM công nghiệp: Nội dung và hệ quả của nó ở các nước Châu Âu.
Quá trình ra đời của CNTB và sự xác lập của nó trên phạm vi thế giới.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng phân tích sự phát triển của lịch sử.
3. Thái độ:
Cho HS hiểu rõ và ý thức được quy luật phát triển của XH.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:
- Trình bày Nội dung của bản Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền?
- Em cĩ nh?n x�t gì v? nh?ng di?m ti?n b? v� h?n ch??

LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Câu 1: Trình bày Nội dung của bản Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền? Em cĩ nh?n x�t gì v? nh?ng di?m ti?n b? v� h?n ch??
Nội dung:
M?i ngu?i sinh ra d?u cĩ quy?n s?ng t? do v� bình d?ng.
. du?c hu?ng quy?n t? do, quy?n s? h?u , quy?n du?c an tồn v� quy?n ch?ng �p b?c.
Quy?n s? h?u l� quy?n b?t kh� x�m ph?m v� thi�ng li?ng khơng ai cĩ th? tu?c b?.
+ Tiến b?:
X�c d?nh nh?ng quy?n t? nhi�n c?a con ngu?i.
+ H?n ch?:
B?o v? quy?n s? h?u tu b?n ch? nghia.


LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2:
Trình bày ý nghĩa lịch sử và những hạn chế của cuộc CM TS Pháp?

LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Câu 2: Trình bày ý nghĩa lịch sử và những hạn chế của cuộc CM TS Pháp?
Ý nghĩa lịch sử:
M? du?ng cho ch? nghia tu b?n ph�t tri?n.
L� cu?c c�ch m?ng tu s?n tri?t d? nh?t.
L?c lu?ng quy?t d?nh c?a CM l� nh�n d�n lao d?ng.
C? vu tinh th?n d?u tranh c?a c�c nu?c phong ki?n.
L?t d? phong ki?n , dua GC tu s?n l�n c?m quy?n.
Những hạn chế:
Chua d�p ?ng d?y d? quy?n l?i co b?n c?a nh�n d�n, khơng hồn tồn xĩa b? ch? d? bĩc l?t phong ki?n.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
Cách mạng công nghiệp Anh
Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
Hệ quả của Cách mạng công nghiệp
Bài 3
Tiết 5
LỊCH SỬ 8
LÊ HỮU PHONG-TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
* Nguyên nhân
- Do nhu cầu của sản xuất và cuộc sống con người ngày càng cao.
- Giai cấp tư sản đã nắm được chính quyền, muốn tích luỹ được của cải nhiều hơn.
Vì sao có Cách mạng công nghiệp?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp Anh
Vì sao Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh?
Cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên giành được thắng lợi diễn ra ở Anh.
Do ngành len dạ phát triển, nên việc phát minh máy móc đầu tiên xuất phát từ ngành dệt.
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp Anh
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
Máy kéo sợi Gien-ni
Xa kéo sợi quay tay
Quan sát hình, kết hợp với thông tin trong SGK, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?
- Các phát minh
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp Anh
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
Máy kéo sợi Gien-ni
Xa kéo sợi quay tay
Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?
- Các phát minh
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp Anh
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
Ác-crai-tơ
Crôm-tơn
Máy kéo sợi chạy bằng sức nước (1769)
Máy kéo sợi được cải tiến (1785)
- Các phát minh
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp Anh
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
Ét-mơn Các-rai
Máy dệt chạy bằng sức nước
Do máy dệt chạy bằng sức nước nên các nhà máy dệt được xây dựng ở những vị trí như thế nào? Có hạn chế gì?
- Các phát minh
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp Anh
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
Giêm Oát (1736-1819)
Máy hơi nước (1784)
Việc phát minh ra máy hơi nước có tầm quan trọng như thế nào?
- Các phát minh
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp Anh
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
Tàu thủy chạy bằng hơi nước
Khánh thành tuyến đường sắt đầu tiên
- Các phát minh
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp Anh
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
- Kết quả :
Kết quả của Cách mạng công nghiệp?
Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, là “Công xưởng của thế giới.”
- Các phát minh
Em hiểu thế nào là Cách mạng công nghiệp?
Cách mạng công nghiệp là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
- Pháp
Sự phát triển của Cách mạng công nghiệp ở Pháp được thể hiện ở những mặt nào?
Sản lượng gang, sắt tăng 3 lần
Độ dài đường sắt tăng 100 lần (từ 30 km lên 3.000 km)
Giữa TKXIX, có trên 5.000 máy hơi nước, đến năm 1870 có khoảng 27.000 chiếc.
+ CMCN bắt đầu từ năm 1830
+ Giữa TKXIX, CMCN hoàn thành. Kinh tế đứng thứ hai sau Anh.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
- Pháp
- Đức
Sản lượng than, sắt, thép và độ dài đường sắt tăng từ 2 đến 3 lần.
Sự phát triển của Cách mạng công nghiệp ở Đức được thể hiện ở những mặt nào?
+ CMCN bắt đầu từ năm 1830
+ Giữa TKXIX, CMCN hoàn thành. Kinh tế đứng thứ hai sau Anh.
+ CMCN diễn ra vào những năm 40 của TKXIX
+ Giữa TKXIX, Kinh tế phát triển với tốc độ nhanh.
Làm Cách mạng muộn hơn Anh , Pháp nhưng kinh tế Đức phát triển với tốc độ nhanh. Vì sao?
Nhờ tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật mới.
Số máy hơi nước tăng 6 lần.
Công nghiệp luyện kim, hóa chất phát triển và có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Đức.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
3. Hệ quả của Cách mạng công nghiệp
Quan sát 2 lược đồ, em hãy cho biết những biến đổi của nước Anh sau khi hoàn thành CM công nghiệp?
Lược đồ nước Anh giữa thế kỷ XVIII
Lược đồ nước Anh đầu thế kỷ XX
- Nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên, dân số thành thị tăng, giao thông phát triển...
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản
- Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
3. Hệ quả của Cách mạng công nghiệp
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản
Do nắm được kinh tế, giai cấp tư sản thống trị xã hội.
Giai cấp vô sản - lực lượng sản xuất chủ yếu - là những người lao động làm thuê, bị áp bức bóc lột.
- Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
Vai trò, vị trí của từng gai cấp trong xã hội tư bản?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
3. Hệ quả của Cách mạng công nghiệp
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản
Giai cấp vô sản ngay từ đầu đã đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản với các hình thức: đập phá máy móc, nêu yêu cầu về quyền lợi, khởi nghĩa vũ trang.
- Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản đã dẫn đến kết quả gì?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
CỦNG CỐ BÀI HỌC
1) Lập bảng thống kê các máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất từ thế kỷ XVIII ở Anh?
Máy sợi Gien-ni
Máy sợi chạy bằng sức nước
Máy dệt
Máy hơi nước
Giêm Ha-gri-vơ
Ac-rai-tơ
Ét-mơn Các-rai
Giêm Oát
1) Sự thay đổi nào mang tính chất quyết định trong hoạt động sản xuất của các nước đã trải qua cách mạng công nghiệp ?
Sản xuất lớn bằng máy móc đã thay thế dần sản xuất nhỏ thủ công.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
1. Học bài (các câu hỏi SGK)
2. Chuẩn bị bài - phần II
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
Gợi ý chuẩn bị bài:
Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX: nguyên nhân, diễn biến, kết quả?
Vì sao CNTB phương Tây lại đi xâm lược thuộc địa? Hậu quả đối với các nước bị xâm lược? và yếu tố tích cực khách quan tác động lên các thuộc địa là gì?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
HẸN GẶP LẠI CÁC EM, CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI!
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANGYANG – GIA LAI
CHÀO TẤT CẢ CÁC EM!
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
BÀI 3 - TIẾT 6
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, PhiLEÂ HÖÕU PHONG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:
Nêu k?t qu? c?a C�ch m?ng cơng nghi?p Anh?
Em hi?u th? n�o l� C�ch m?ng cơng nghi?p?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Câu 1: Nêu k?t qu? c?a CM cơng nghi?p Anh?
Em hi?u th? n�o l� CM cơng nghi?p?
KẾT QUẢ:
Anh t? m?t nu?c nơng nghi?p tr? th�nh nu?c cơng nghi?p ph�t tri?n nh?t th? gi?i, l� "Cơng xu?ng c?a th? gi?i."
HIỂU BIẾT:
C�ch m?ng cơng nghi?p l� qu� trình chuy?n bi?n t? s?n xu?t nh? th? cơng sang s?n xu?t l?n b?ng m�y mĩc.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2:
Vai trị, v? trí c?a t?ng gai c?p trong x� h?i tu b?n?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Câu 2:
Vai trị, v? trí c?a t?ng gai c?p trong x� h?i tu b?n?

- Do nắm được kinh tế, giai cấp tư sản thống trị xã hội.
- Giai cấp vô sản:
+ Lực lượng sản xuất chủ yếu
+ Là những người lao động làm thuê, bị áp bức bóc lột.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
a. Nguyên nhân chung
Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN
b. Các cuộc cách mạng tư sản
+ Ở Mỹ La-tinh
Lược đồ khu vực Mỹ La-tinh đầu TKXIX
Một loạt các quốc gia tư sản mới ra đời.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
a. Nguyên nhân chung
Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN
b. Các cuộc cách mạng tư sản
+ Ở Mỹ La-tinh
+ Ở châu Âu
* Cách mạng 1848-1849
Lược đồ cách mạng 1848-1849 ở châu Âu
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
a. Nguyên nhân chung
Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN
b. Các cuộc cách mạng tư sản
+ Ở Mỹ La-tinh
+ Ở châu Âu
* Cách mạng 1848-1849
Khởi nghĩa tháng 2-1848 ở Pa-ri
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
a. Nguyên nhân chung
Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN
b. Các cuộc cách mạng tư sản
+ Ở Mỹ La-tinh
+ Ở châu Âu
* Cách mạng 1848-1849
* Cách mạng I-ta-li-a (1859-1870)
Quá trình thống nhất I-ta-li-a
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
a. Nguyên nhân chung
Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN
b. Các cuộc cách mạng tư sản
+ Ở Mỹ La-tinh
+ Ở châu Âu
* Cách mạng 1848-1849
* Cách mạng I-ta-li-a (1859-1870)
Ca-vua
Ga-ri-ban-di
Đoàn quân Ga-ri-ban-di tiến vào Pa-léc-mô
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
a. Nguyên nhân chung
Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN
b. Các cuộc cách mạng tư sản
+ Ở Mỹ La-tinh
+ Ở châu Âu
* Cách mạng 1848-1849
* Cách mạng I-ta-li-a (1859-1870)
* Cách mạng Đức (1864-1871)
Quá trình thống nhất Đức
Bi-xmac
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
a. Nguyên nhân chung
Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN
b. Các cuộc cách mạng tư sản
+ Ở Mỹ La-tinh
+ Ở châu Âu
* Cách mạng 1848-1849
* Cách mạng I-ta-li-a (1859-1870)
* Cách mạng Đức (1864-1871)
Lễ tuyên bố thống nhất Đức
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
a. Nguyên nhân chung
Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TBCN
b. Các cuộc cách mạng tư sản
+ Ở Mỹ La-tinh
+ Ở châu Âu
* Cách mạng 1848-1849
* Cách mạng I-ta-li-a (1859-1870)
* Cách mạng Đức (1864-1871)
* Cải cách nông nô ở Nga (1961)
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi
- Nguyên nhân
Kinh tế TBCN phát triển
Cần thị trường
- Quá trình xâm lược
Tại sao các nước tư bản phương Tây lại đi xâm lược các nước Á, Phi?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Em hãy xác định tên bản đồ thuộc địa của các nước Anh, Pháp?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi
- Nguyên nhân
Kinh tế TBCN phát triển
Cần thị trường
- Quá trình xâm lược
Tại sao các nước tư bản phương Tây lại đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?
* Hầu hết các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
CỦNG CỐ BÀI HỌC
1) Lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mỹ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
CỦNG CỐ BÀI HỌC
1) Lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mỹ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
CỦNG CỐ BÀI HỌC
2) Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?
A. Cách mạng công nghiệp diễn ra và thắng lợi ở nhiều nước.
B. Đầu thế kỷ XIX, một loạt các quốc gia tư sản mới ra đời ở Mỹ La-tinh.
C. Cách mạng 1848-1849, 1859-1871 đã củng cố sự thắng lợi của CNTB ở châu Âu.
D. Hầu hết các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
E. Tất cả A, B, C, D đều đúng.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
1. Học bài (các câu hỏi SGK)
2. Chuẩn bị bài – Bài 4, phần I
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
Gợi ý chuẩn bị bài:
Nguyên nhân của phong trào?
Lập niên biểu thống kê phong trào công nhân trong những năm 1830-1840? Nhận xét (tích cực, hạn chế)?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
HẸN GẶP LẠI CÁC EM, CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI!
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Chào tạm biệt!
Chúc các em vui vẻ, chăm ngoan!
Hẹn gặp lại các em!
***
Bài soạn có sử dụng tư liệu và hình ảnh của đồng nghiệp!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 19:37:20 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 17 | Lần xem: | Page: 55 | FileSize: 32.27 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới, Lịch sử 8. LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANGTRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANGYANG – GIA LAICHÀO TẤT CẢ CÁC EM!LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANGBÀI 3 TIẾT 5+6CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI LÊ HỮU PHONGL

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu8/bai-3-chu-nghia-tu-ban-duoc-xac-lap-tren-pham-vi-the-gioi.hww10q.html