Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)
Bài 2
Cách mạng tư sản Pháp
(1789 -1794 ) .
Tiết 3
Vào cuối thế kỉ XVIII, giữa Pari hoa lệ của nước Pháp - "Kinh đô Châu Âu", đã bùng nổ một cuộc cách mạng "long trời lở đất". Thành quả của cuộc cách mạng đó được Lênin nhấn mạnh: "Nó xứng đáng là một cuộc đại cách mạng".
Vì sao cuộc cách mạng tư sản ở trung tâm Châu Âu lại trở nên điển hình hơn bất cứ một cuộc cách mạng tư sản nào của thời kì cận đại?
1. Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1789?
2. Vì sao ngày 14 - 7 hàng năm được lấy làm ngày quốc khánh của nước Pháp? Điểm tích cực của bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền là gì?
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)
-Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa
lịch sử của cách mạng
-Hạn chế và bài học kinh nghiệm
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1. Tình hình kinh tế
NHÓM 1
KINH TẾ
-Nông nghiệp lạc hậu
-Công thương nghiệp phát triển bị chế độ phong kiến kìm hãm
>< XÃ HỘI
PHONG KIẾN
TƯ SẢN, CÁC TẦNG LỚP ND
KINH TẾ
>< XÃ HỘI
PHONG KIẾN
TƯ SẢN, CÁC TẦNG LỚP ND
MÂU THUẪN
XÃ HỘI
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
Tình hình kinh tế
Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển (KTTB) nhưng bị chế độ phong kiến cản trở  mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân.
2.Tình hình chính trị- xã hội:
NHÓM 2
-Chế độ quân chủ
chuyên chế
-Xã hội chia thành ba
đẳng cấp:Tăng lữ,
Quý tộc, đẳng cấp thứ 3
CHÍNH TRỊ
XÃ HỘI
>< XÃ HỘI
TĂNG LỮ, QUÝ TỘC

ĐẲNG CẤP THỨ BA
>< XÃ HỘI
NHÓM 2
-Chế độ quân chủ
chuyên chế
-Xã hội chia thành ba
đẳng cấp:Tăng lữ,
Quý tộc, đẳng cấp thứ 3
CHÍNH TRỊ
XÃ HỘI
>< XÃ HỘI
TĂNG LỮ, QUÝ TỘC

ĐẲNG CẤP THỨ BA
>< XÃ HỘI
Tăng lữ
Quý tộc
Đẳng cấp thứ ba
-Có mọi quyền
-Không phải đóng thuế
-không có quyền gì
-Phải đóng thuế và làm nghĩa
vụ với phong kiến
Tư sản
N dân
Các tầng lớp khác
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
( 1789-1794)


Tăng lữ lớp trên
Nông dân
Quý tộc phong kiến
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
I – NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
Vua Lui XVI 1754 - 1793
Hoàng hậu Marie Antoinette
Lâu đài của quý tộc
Quý tộc đi dạo
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁPKhông có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế
Đẳng cấp 3 mâu thuẩn với chế độ PK chuyên chế thống trị,
Yêu cầu xã hội của nước Pháp là phá bỏ chế độ PK.
Đẳng cấp
Quý Tộc PK
Đẳng cấp
tăng lữ lớp trên
2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
Khoâng ñoùng thueá
Đẳng cấp
Thứ ba
Tư sản
Dân nghèo TH
Nông dân
Đại TS

TSản vừa.

T.Sản nhỏ
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
Tình hình kinh tế
Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển (KTTB) nhưng bị chế độ phong kiến cản trở  mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân.
2.Tình hình chính trị- xã hội:
-Chế độ quân chủ chuyên chế
-Xã hội chia thành ba đẳng cấp  tạo nên >< Tăng lữ và quý tộc với đẳng cấp thứ 3
3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
Tình hình kinh tế
2.Tình hình chính trị- xã hội:
3.Đấu tranh tư tưởng:
>< XÃ HỘI
Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến.
TƯ TƯỞNG
Trào lưu tư tưởng
Triết học Ánh sáng
TƯ TƯỞNG
>< XÃ HỘI
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
Tình hình kinh tế
2.Tình hình chính trị- xã hội:
3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:
-Đấu tranh tư tưởng của trào lưu triết học Ánh sáng
Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến.
-Kìm hãm KT TBCN
-Phân biệt 3 đẳng cấp XH
-Triết học Ánh sáng.
>< xã hội sâu sắc hơn
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
Tình hình kinh tế
2.Tình hình chính trị- xã hội:
3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:
II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
-Vua tăng thuế để trả nợ tư sản 1789, hàng trăm cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
( 1879 -1794 )
HỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP NGÀY 5/5/1789
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
-Vua tăng thuế để trả nợ tư sản 1789, hàng trăm cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng
-5/5/1789, hội nghị 3 đẳng cấp làm cho mâu thuẫn xã hội đạt tột đỉnh.
Nhân dân phá ngục Ba-xti
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II – TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
-Vua tăng thuế để trả nợ tư sản 1789, hàng trăm cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng
-5/5/1789, hội nghị 3 đẳng cấp làm cho mâu thuẫn xã hội đạt tột đỉnh.
-14/7/1789 quần chúng nhân dân tấn công pháo đài – nhà tù Baxti mở đầu thắng lợi của cách mạng
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

Ngaøy 14/7/1789, quaàn chuùng Pari noåi daäy phaù nguïc Ba-xti
Về sau, ngày 14 - 7 trở thành ngày Quốc khánh nước Pháp
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

Bên trong ngục Ba-xti
Ngục Baxti và những cảnh tượng bên trong
T?n cụng ng?c Baxti
Ý nghĩa söï kieän 14/7
- Giáng đòn đầu tiên vaøo cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá
- Thể hiện vai trò cuûa quaàn chuùng nhaân daân
- Đưa Đại tư sản lên nắm quyền
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền.
Nội dung cơ bản của bản Tuyên ngôn này là gì?
Quốc kì nước Pháp
Bài ca Macxaye.
Hãy tiến lên hỡi những người con của Tổ quốc.
Ngày vinh quang đã đến rồi.
Chúng ta hãy chống lại sự áp bức.
Ngọn cờ nhuốm máu đã giương lên.
Hãy cầm vũ khí, hỡi những công dân.
Hãy tập hợp lại thành đội ngũ.
CỦNG CỐ
Tự luận:
?Những nguyên nhân nào dẫn tới cách mạng tư sản Pháp?
?Cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?
Trắc nghiệm:
? Đặt câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử của cách mạng tư sản Pháp.
DẶN DÒ
Trả lời câu hỏi tự luận, tự đặt câu hỏi trắc nghiệm bài cũ.
Soạn bài mới: Đọc lược đồ H10; soạn câu hỏi 2và 3 trang 17 phần cầu hỏi và bài tập
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-12-21 16:39:07 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 28 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794 ) . Tiết 3 Vào cuối thế kỉ XVIII, giữa Pari hoa lệ của nước Pháp - Kinh đô Châu Âu , đã bùng nổ một cuộc cách mạng long trời lở đất . Thành quả của cuộc cách mạng đó được Lênin nhấn mạnh: Nó xứng đáng là một cuộc đại cách..

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.s8lq0q.html