Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp
I. Nước Pháp trước cách mạng:
1. Tình hình kinh tế:
- Giữa thế kỉ XVIII, nền nông nghiệp Pháp vẫn lạc hậu, công cụ canh tác rất thô sơ (chủ yếu dùng cày, cuốc) nên năng suất thấp. Nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra, đời sống nhân dân rất khổ cực.
- Trong lĩnh vực công thương nghiệp, kinh tế TBCN đã phát triển nhưng lại bị chế độ PK cản trở, kìm hãm. Nước Pháp bấy giờ lại chưa có sự thống nhất về đơn vị đo lường và tiền tệ.
Trình bày tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng?
Câu 1. Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển?
A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.
B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.
C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.
D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.

Câu 2: Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào?
A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu.
B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp,
C. Ruộng đất bị bỏ hoang.
D. Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên.
E. Không có đơn vị tiền tệ và đo lường xảy ra thường xuyên.
 
Câu 3. Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công, thương nghiệp Pháp như thế nào?
A. Đánh thuế nặng
B. Không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất
C. Sức mua của dân rất hạn chế
D. A, B, C đều đúng
2. Tình hình chính trị, xã hội;
- Trước CM, Pháp vẫn là nước quân chủ chuyên chế do vua Lu-i XVI đứng đầu.
Xã hội tồn tại ba đẳng cấp là Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.
Tăng lữ
Đẳng cấp thứ 3
(Nông dân, TS, dân nghèo thành thị
Quý tộc
Những người có đặc quyền đặc lợi về kinh tế
Không phải đóng thuế
Bao gồm: không có quyền lợi gì
Phải đóng nhiều thứ thuế
Mâu thuần ngày càng gay gắt: dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, nông dân Pháp hăng hái tham gia cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến
Câu 4. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
A. Quân chủ lập hiến
B. Cộng hoà tư sản
C. Quân chủ chuyên chế
D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế
 
Câu 5. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?
A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.
B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.
C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.
D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác.
 
Câu 6. Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng đặc quyền, không phải đóng thuế?
A. Đẳng cấp tăng lữ.     
B. Đẳng cấp quý tộc.
C. Đẳng cấp thứ ba.      
D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc.
Câu 7. Trong Đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?
A. Tư sản, nông dân.
B. Tư sản, nông dân, công nhân,
C. Tư sản, quý tộc phong kiến.
D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.
Câu 8. Trước cách mạng, lực lượng nào chiếm số lượng đông đảo nhất ở nước Pháp?
A. Công nhân.     
B. Tư sản.
C. Nông dân.       
D. Thợ thủ công.
Câu 9. Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất?
A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.
B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến.
C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ.
D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.
Câu 10. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp biểu hiện ở những điểm nào?.
A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước vay của tư sản không trả được.
B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.
C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.
D. Cả 3 ý trên.
 
3. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:
- Thời kì này, đại diện cho trào lưu triết học Ánh sáng Pháp là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Giăng Giắc Rút-xô đã ủng hộ những tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản, kịch liệt tố cáo và lên án chế độ quân chủ chuyên chế của Lu-i XVI.
- Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đã thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ.
Câu 11. Điền đúng (Đ), sai (S) vào các câu sau đây:
 
A. Trước cánh mạng nông nghiệp Pháp phát triển.
B. Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế.
C. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp không phải đóng thuế.
D. Tư sản Pháp có quyền lực về kinh tế và chính trị.
E. Tư tưởng Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến và Tăng lữ.
F. Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc bảo đảm quyền tự do.
 
Câu 12. Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?
 
A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.
B. phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.
C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.
D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

II. Cách mạng bùng nổ và sự phát triển của cách mạng:
1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế.
- Năm 1774 chế độ phong kiến ngày càng suy yếu thuế má nặng nề công thương nghiệp đình đốn…. nhiều cuộc đấu tranh nổ ra.
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng:
* Ngày 14 - 7 - 1789, dưới sự lãnh đạo của phái Lập hiến, quần chúng nhân dân kéo đến tấn công và chiếm pháo đài - nhà ngục Ba-xti. Họ đốt các văn tự, khế ước của phong kiến và làm chủ các cơ quan quan trọng của thành phố.
III. Sự phát triển của cách mạng
1. Chế độ quân chủ lập hiến (Từ 14-7-1789 đến 10-8-1792): 
2. Bước đầu của nền cộng hoà (21-9-1792 đến 2-6-1793)  
3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (2-6-1793 đến 27-7-1794)
4. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuôí thế kỷ XVIII:
- Lật đổ được chế độ PK, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của CNTB. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao của nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
- Tuy Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ PK, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.
Câu 13. Số nợ của Nhà nước phong kiến Pháp vay của tư sản đến năm 1789 lên đến bao nhiêu?
A. 4 tỉ livrơ.
B. 5 tỉ livrơ.         
C. 6 tỉ livrơ.         
D. 7 tỉ livrơ.
Câu 14. Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?.
A. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua.
B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.
C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.
D. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.
Câu 15. Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền đã làm được những gì?
A. Phế truất vua Lu-i XVI
B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền,
C. Hạn chế quyền vua.
D. Xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân.
 
Câu 16. Cách mạng 1789 thắng lợi ở Pháp, phái Lập hiến lên nắm quyền. Phái Lập hiến thuộc tầng lớp nào?
A. Tư sản công thương.
B. Đại tư sản,
C. Quý tộc mới.   
D. Đại địa chủ.
Câu 17. Cuộc khởi nghĩa ngày 10-8-1792 của nhân dân Pa-ri cùng tình nguyện quân các địa phương đã đưa đến kết quả gì?
A. Đánh bại liên minh Áo-Phổ.
B. Đánh bại bọn phản động nước Pháp.
C. Lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến.
D. A + B đúng.
Câu 18. Ngày 28 - 8 - 1789 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Pháp?
A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti.
B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời.
C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.
D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.
 
Câu 20. Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp là gì?
A. Tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.
B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
C. Thông qua Hiến pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến cho nước Pháp.
D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu.
Câu 21. Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?
A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.
B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến,
d. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.
Câu 22. Sau ngày 10 - 8 - 1792 đến trước ngày 02 - 6 - 1793, phái nào lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp?
A. Phái Lập hiến.
B. Phái quân chủ Lập hiến,
C. Phái Gia-cô-banh.    
D. Phái Gi-rông-đanh.
 
Câu 23. Nền Cộng hoà đầu tiên của nước Pháp được thành lập vào thời gian nào? 
A. Ngày 21-9-1790.                C. Ngày 21-9-1792.
B. Ngày 21-9-1791.                 D. Ngày 21-9-1793.
Câu 24. Thái độ của phái Gi-rông-đanh trước sự tấn công của quân Anh và phong kiến châu Âu như thế nào?
A. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm.
B. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm và nội phản.
C. Ổn định đời sống cho nhân dân, củng cố nhà nước.
D. Không lo tổ chức chống ngoại xâm và nội phản và ổn định đời sống nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền lực.
Câu 25. Điều nào chứng tỏ cách mạng Pháp phát triển đi lên trong giai đoạn phái Gi-rông-đanh cầm quyền?
A. Nam giới từ 21 tuổi được đi bầu cử.
B. Thành lập nền cộng hoà, xử tử vua Lu-i XVI.
C. Chiến thắng quân Áo-Phổ ở Van-mi, đuổi chúng ra khỏi đất nước.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 29. Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính lật đổ phái Gia – cô – banh?
A. Để tranh giành quyền lực
B. Để bảo vệ quyền lực của giai cấp tư sản
C. Do mâu thuẫn sâu sắc giữa phái Gia – cô – banh và tư sản phản cách mạng
D. Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì động chạm nhiều đến quyền lợi của giai cấp tư sản
Câu 30. Nguyên nhân cơ bản nào chứng minh Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?.
A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.
B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
C. Thiết lập được nền cộng hoà tư sản
D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia – cô – banh.
Câu 31. Tính chất của cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì?
A. Cách mạng giải phóng dân tộc
B. Cách mạng tư sản
C. Cách mạng vô sản
D. Cách mạng dân chủ nhân dân
Câu 32. Hãy nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B bằng các mũi tên sao cho đúng.

Bài tập về nhà
- Lập niên biểu về những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794)
- Vai trò của nhân dân trong cách mạng thể hiện ở nhữmg điểm nào?
- Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII?
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-01-03 22:04:25 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 0.18 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. Bài 2: Cách mạng tư sản PhápI. Nước Pháp trước cách mạng:1. Tình hình kinh tế:- Giữa thế kỉ XVIII, nền nông nghiệp Pháp vẫn lạc hậu, công cụ canh tác rất thô sơ (chủ yếu dùng cày, cuốc) nên năng suất thấp. Nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra, đời sống nhân dân rất khổ cực.- Trong lĩnh vực công thương nghiệp, kinh tế TBCN đã phát triển nhưng lại bị chế độ PK cản trở, kìm hãm. Nước Pháp bấy giờ lại chưa có sự thống nhất về đơn vị đo lường và tiền tệ.Trình bày tình hình kinh tế nước Pháp trước

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.q65x0q.html