Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
Bài 2:
Cách mạng tư sản Pháp
(1789-1794)
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


I. Nước Pháp trước c�ch m?ng.
Tình hình Kinh tế
Nông nghiệp: cơng c?, phuong th?c canh t�c lạc hậu, năng suất thấp, m?t m�a dĩi k�m thường xảy ra.
Công thương nghiệp khá phát triển nhưng bị chế độ PK kìm hãm (thu?; khơng th?ng nh?t do lu?ng, ti?n t?; s?c mua k�m)

B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


I. Nước Pháp trước c�ch m?ng.
2. Tình hình chính tr? - x� h?i
*Chính tr?: Th? ch? qu�n ch? chuy�n ch?
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


I. Nước Pháp trước c�ch m?ng.
2. Tình hình chính tr? - x� h?i
*Chính tr?: Th? ch? qu�n ch? chuy�n ch?
*X� h?i: ph�n chia l�m 3 d?ng c?p


Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế


Đẳng cấp
Quý Tộc PK
Đẳng cấp
tăng lữ lớp trên
2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn, khoâng ñoùng thueá
Đẳng cấp
Thứ ba
Tư sản
Dân nghèo TT
Nông dân
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


Nước Pháp trước c�ch m?ng.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.
- Trào lưu “Triết học ánh sáng” xuất hiện, đại diện là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


Nước Pháp trước c�ch m?ng.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.
- Trào lưu “Triết học ánh sáng” xuất hiện, đại diện là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô
- Nội dung:
+ Tố cáo gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế.
+ Nêu lên quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.
=> Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn thống trị phong kiến, thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ.
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

II. Cách mạng bùng nổ
- 14/7/1789, phái Lập hiến lãnh đạo quần chúng tấn công chiếm ngục Batxti và giành thắng lợi, mở đầu cho cách mạng.
III. Sự phát triển của cách mạng
- 8/1789 Thông qua “Tuyên ngôn nhân quyền và Dân quyền”, nêu cao khẩu hiệu “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”
B�i 2 CMTS PHÁP

B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

- Năm 1793 Anh và pk châu Âu tấn công nước Pháp cách mạng.
- 6/1793 Rô-be-spie lãnh đạo nhân dân Paris khởi nghĩa lật đổ phái Gi- rông-đanh
B�i 2 CMTS PHÁP

III. Sự phát triển của cách mạng
III. Sự phát triển của cách mạng
* Chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôban (từ ngày 2/6/1793 – 27/7/1794) (13’)
Nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh do Rô-bes-pie đứng đầu đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ
Maximilien Marie Isidore de Robespierre
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

* Chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôban
- Chính trị:
+ Thiết lập nền dân chủ cách mạng.
+ Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.
- Kinh tế:
+ Tịch thu ruộng đất của phong kiến, giáo hội chia nhỏ, bán cho nông dân.
+ Xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến.
+ Quy định các mặt hàng bán cho dân nghèo...
- Quân đội: ban bố lệnh Tổng động viên, xây dựng quân đội hùng mạnh => đánh bại bọn ngoại xâm và nội phản.
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

III. Sự phát triển của cách mạng
* Chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôban (từ ngày 2/6/1793 – 27/7/1794) (13’)
Do phái Gia-cô-banh không đem lại đầy đủ quyền lợi cho nhân dân như đã ban hành nên phái tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính.
Ngày 27/7/1794, phái Giacôbanh bị lật đổ - cách mạng tư sản Pháp kết thúc.
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
IV. ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.


- Lật đổ chế độ pk chuyên chế
Dua g.c TS lờn c?m quy?n, t?o di?u ki?n cho CNTB phỏt tri?n.
- Chua dỏp ?ng d?y d? quy?n l?i c?a nhõn dõn, ko gi?i quy?t du?c vaand d? ru?ng d?t cho nụng dõn.
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

Với thế giới:
+ Cách mạng tư sản Pháp góp phần cổ vũ các nước khác đang trong chế độ phong kiến tiến hành cách mạng tư sản.
иnh gi¸ vÒ ý nghÜa c¸ch m¹ng Ph¸p, Lª Nin ®· viÕt:
“"C¸ch m¹ng Ph¸p xøng ®¸ng lµ mét cuéc ®¹i c¸ch m¹ng. Nã ®· lµm ®­îc biÕt bao nhiªu viÖc cho giai cÊp nã, tøc lµ giai cÊp t­ s¶n, ®Õn nçi thÕ kØ XIX, lµ thÕ kØ ®em l¹i văn minh vµ văn ho¸ cho toµn thÓ nh©n lo¹i ®· diÔn tiÕn d­íi dÊu hiÖu cña c¸ch m¹ng Ph¸p"
(TrÝch Lªnin toµn tËp TËp 3).
B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
IV. ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.


Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-09-21 20:32:27 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 23 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 3.37 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) B�i 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP I. Nước Pháp trước c�ch m?ng.Tình hình Kinh tếNông nghiệp: cơng c?, phuong th?c canh t�c lạc hậu, năng suất thấp, m?t m�a dĩi k�m t

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu8/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.d7lv0q.html