Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

  • 02/09/2019 05:20:51
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 11.87 M, số trang : 19 ,tên

Slides

Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 1
Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 2
Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 3
Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 4
Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 5

Chi tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Lịch sử - Lớp 5B
Bài 2: Nguyễn Trường Tộ
mong muốn canh tân đất nước.
Kiểm tra bài cũ
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC
Bài 2
1. Gi?i thi?u v? Nguy?n Tru?ng T?:
Trước mối họa xâm lăng một số nhà nho yêu nước đã làm gì?
Trước mối họa xâm lăng một số nhà nho yêu nước đã chủ trương canh tân đất nước để tự lập, tự cường.
Thế nào là canh tân ?
“ Canh tân” là từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu. Thực hiện cách làm mới để đạt được sự phát triển tốt đẹp hơn.
Trình bày những thông tin em biết về Nguyễn Trường Tộ:
Nghệ An.
Là người thông minh.
1860, ông Quê ở sang Pháp.
Trình lên vua Tự Đức nhiều bản điều trần.
- Em hiểu thế nào là “bản điều trần”?
Bản điều trần là bản ý kiến hay ( hay bản hiến kế) để trình lên vua.
- Qua những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?
Qua những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, tiến kịp các nước phát triển khác.
2. Nội dung những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ:
Thảo luận nhóm
Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì?
Mở rộng quan hệ ngoại giao
Thuê chuyên gia nước ngoài
Mở trường
Xây dựng quân đội
- Trong những đề nghị đổi mới đó, đổi mới về mặt nào là cơ bản hàng đầu ?
Đổi mới về kinh tế là hàng đầu
3. Thái độ triều đình nhà Nguyễn
1. Trước những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ, triều đình nhà Nguyễn chia làm mấy phe, đó là những phe nào?
Trong triều chia làm 2 phe: phe ủng hộ đổi mới và phe bảo thủ không ủng hộn đổi mới.
2. Vua Tự Đức đứng về phe nào?
 Vua theo phe bảo thủ.
3. Thái độ triều đình nhà Nguyễn
3. Tại sao vua Tự Đức và đa số các quan trong triều lại không ủng hộ đổi mới?
Vua quan nhà Nguyễn lạc hậu, không hiểu được những thay đổi ở các nước trên thế giới.
Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn có sự thay đổi. Vua Tự Đức cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi.
3. Thái độ triều đình nhà Nguyễn
4. Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ có được chấp nhận không?
- Triều đình nhà Nguyễn không chấp nhận canh tân đất nước.
3. Thái độ triều đình nhà Nguyễn
5. Việc triều đình nhà Nguyễn không chấp nhận nhưng đề nghị đổi mới đất nước đã gây nên những hậu quả gi?
- Đất nước ngày càng lạc hậu, trì trệ cuối cùng suy yếu rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp gần một thế kỉ (1858-1945)
Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không đồng ý đổi mới.
4. Ý nghĩa.
Thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi:
a/ Khi thực dân Pháp xâm lược, những ai đã lãnh đạo nhân dân đứng lên chống Pháp?
Nguyễn Trường Tộ có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,…
b/ Trước mối họa xâm lăng, Nguyễn Trường Tộ không cầm vũ khí đứng lên chống Pháp, tại sao người đời sau vẫn kính trọng ông?
4. Ý nghĩa.
Thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi sau:
Tuy không cầm vũ khí đứng lên chống Pháp nhưng thông qua những đề nghị canh tân đất nước cũng thấy ông là một người có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
c/ Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ có ý nghĩa như thế nào?
4. Ý nghĩa.
Ý nghĩa: Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ chứng tỏ ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
TRÒ CHƠI
Luật chơi:
Mỗi nhóm lần lượt lựa chọn một hàng ngang để trả lời câu hỏi
1
2
3
5
4
1. Nguyễn Trường Tộ sinh ra ở đâu ?
2. Bản ý kiến để trình lên vua còn gọi là gì ?
3. Nguyễn Trường Tộ trình bản điều trần lên vua nào ?
4. Từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu,thực hiện cách làm mới
để đạt được sự phát triển tốt hơn được gọi là gì ?
5.Nguyễn Trường Tộ thuộc phe nào trong triều đình ?
N
T
R
T
A
G
Ô
Ghi nhớ :
Nguyễn Trường Tộ đã nhiều lần đề nghị canh tân đất nước. Nhưng những đề nghị của ông không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện.
Về nhà:
Tìm đọc quyển "Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn" của tác giả Nguyễn Đắc Xuân.
Chuẩn bị cho bài sau : Cuộc phản công ở Kinh thành Huế.
Chào tạm biệt các em!

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ