Bai giang dien tu Bai 16. Hau phuong nhung nam sau chien dich Bien gioi

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 5.48 M, số trang : 31 ,tên

Slides

Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới slide 1
Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới slide 2
Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới slide 3
Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới slide 4
Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới slide 5

Chi tiết


Người thực hiện: Ka Kầm
ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT LỊCH SỬ LỚP 5A
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 nhằm mục đích gì?

Câu 2: Nêu ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950?
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017
Lịch sử

Bài 16: Hậu phương những năm
sau chiến dịch Biên giới
Hoạt động 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II
của Đảng
1.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào?
2.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?
3.Để thực hiện nhiệm vụ đó, Đại hội đã chỉ ra cần phải làm những gì?
*Hoạt động 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Thảo luận nhóm đôi:
Đưa kháng chiến đến thắng lợi
Phát triển tinh thần yêu nước
Chia ruộng đất cho nông dân

Đẩy mạnh thi đua
1.Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới trên các mặt:kinh tế,văn hóa,giáo dục thể hiện như thế nào?
2.Theo em vì sao hậu phương có thể phát triển mạnh như vậy?
3.Sự phát triển vững mạnh của hậu phương có tác động thế nào đến tiền tuyến?
*Hoạt động 2: Sự lớn mạnh của hậu phương sau những năm chiến dịch biên giới.
Thảo luận nhóm 4:
Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kì kháng chiến chống Pháp
Bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp.

Đảng phát động phong trào thi đua yêu nước
Hậu phương sản xuất được nhiều lương thực, thực phẩm ; đào tạo được nhiều cán bộ.
Tiền tuyến được chi viện đầy đủ, vững vàng chiến đấu
KHÁNG CHIẾN THẮNG LỢI
*Hoạt động 3: Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019
+ Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ guong mẫu toàn quốc đưu?c tổ chức ng�y thỏng nam nào?
+ D?i h?i nh?m kh?ng d?nh di?u gỡ?
Lịch sử
HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GiỚI.
III. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc
Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức vào 1- 5 -1952.
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019
Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu lần thứ nhất .
Lịch sử:
HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GiỚI.
Đại hội nhằm tổng kết và biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước.
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019
Lịch sử:
HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GiỚI.
Kể tên những anh hùng đã được Đại hội bầu chọn?
Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa và Hoàng Hanh.
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
Anh hùng
Cù Chính Lan
Anh hùng Trần Đại Nghĩa
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng
Hoàng Hanh
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Ngô Gia Khảm
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Anh hùng Cù Chính Lan
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
ANH HÙNG LAO ĐỘNG
Anh hùng
Ngô Gia Khảm
Anh hùng
Trần Đại Nghĩa
Anh hùng
Hoàng Hanh
Anh hùng
Cù Chính Lan
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
Anh hùng Ngô Gia Khảm
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Trần Đại Nghĩa
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng
Hoàng Hanh
Anh hùng lao động Hoàng Hanh đã có thành tích trong thâm canh, trồng trọt và phát triển chăn nuôi, cải tiến kĩ thuật và công cụ, tham gia tích cực tổ đổi công và hợp tác xã nông nghiệp.
Anh hựng Ho�ng Hanh
D?i h?i chi?n si thi dua v� cỏn b? guong m?u
Bác Hồ với các đại biểu dự đại hội chiến sĩ thi đua,cán bộ gương mẫu lần thứ nhất
Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu
Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017
Lịch sử

Bài 16: Hậu phương những năm
sau chiến dịch Biên giới
Hoạt động 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Hoạt động 2: Sự lớn mạnh của hậu phương sau những năm chiến dịch biên giới.
Hoạt động 3: Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất

Sau năm 1950, hậu phương của ta được mở rộng và xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến.
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo và các em

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ