cach mang tu san phap cuoi the ky XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • cach mang tu san phap cuoi the ky XVIII - 1
  • cach mang tu san phap cuoi the ky XVIII - 2
  • cach mang tu san phap cuoi the ky XVIII - 3
  • cach mang tu san phap cuoi the ky XVIII - 4
  • cach mang tu san phap cuoi the ky XVIII - 5
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ ?
Tại sao nói đây là một cuộc CM tư sản?
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
BÀI 31
Lớp 10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA LỊCH SỬ
Người dạy: Trần Lâm Hùng
?
Nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII ?
Vai trò của quần chúng nhân dân Pháp trong sự kiện 14/7 ?
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1.Tình hình kinh tế, xã hội
2.Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1.Tình hình kinh tế, xã hội
a.Kinh tế
Tại sao nói cuối thế kỉ XVIII Pháp vẫn là nước nông nghiệp lac hậu?
Nông nghiệp
Công cụ, kĩ thuật sản xuất lạc hậu
Nông dân bị bóc lột nặng nề
Công thương
nghiệp
Máy móc được sử dụng nhiều
Buôn bán với nhiều nước
Những chi tiết nào trong bức tranh biểu hiện cho nền kinh tế lạc hậu?
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1.Tình hình kinh tế, xã hội
a.Kinh tế
b.chính trị - xã hội
-Chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Lui XVI
-Xã hội chia thành 3 đẳng cấp:
+Tăng lữ
+Quý tộc
+Đẳng cấp thứ 3
Em hãy quan sát bức tranh và rút ra nhận xét ?
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1.Tình hình kinh tế, xã hội
a.Kinh tế
b.chính trị - xã hội
-Chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Lui XVI
-Xã hội chia thành 3 đẳng cấp:
+Tăng lữ
+Quý tộc
+Đẳng cấp thứ 3
Tăng lữ
Quý tộc
Đẳng cấp thứ 3
Đặc quền đăc lợi,không nạp thuế
ĐTS
TTS
tieuTS
Phải nạp thuế,nghĩa vụ phong kiến
SƠ ĐỒ 3 ĐẲNG CẤP


Mâu thuẫn xã hội cơ bản lúc này là gì?


Đẳng cấp 3 >< Đẳng cấp 1,2
Nguyên nhân dân tới cách mạng
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1.Tình hình kinh tế, xã hội
2.Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
Trào lưu “Triết học ánh sáng”
-Đại biểu: Môngtexkiơ, Vônte, Rutxô
-Nội dung
Đả kích chế độ phong kiến, giáo hội
Lý thuyết về xây dựng một chế độ xã hội mới
-Ý nghĩa
Tấn công hệ tư tưởng PK, dọn đường cho cách mạng bùng nổ
Định hướng xã hội mới trong tương lai
Các đại biểu, nội dung, ý nghĩa của trào lưu “Triết học ánh sáng”?
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp tại cung VecxaiDuyên cớ CM
HỘI NGHỊ BA ĐẲNG CẤP
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp tại cung VecxaiDuyên cớ CM
- 14/7/1789 qcnd tấn công ngục BaxtiCM bùng nổ

14/7
“…Và lớn, và bé, đàn ông, đàn bà
Tất cả chiếm, một người đôi khí giới
Anh hàng thịt, vung con dao sáng chói
Người lính già quắc thước múa chuôi gươm
Và anh hàng giày, quần áo rách bươm
Anh thợ dệt đang nằm sau cửa xưởng
Cũng trỗi dậy oai nghi như như võ tướng
Giật thân dao, khẩu súng ra ngoài
Những thằng con bé bỏng cũng dương oai
Phồng má thổi kèn vang sau gót bố…”

TỐ HỮU


Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp tại cung VecxaiDuyên cớ CM
- 14/7/1789 qcnd tấn công ngục BaxtiCM bùng nổ
Ý nghĩa của sự kiện 14/7/1789 ?
Mở đầu cho CM, giáng đòn đầu tiên vào chế độ PK
Thể hiện vai trò của qcnd
Đưa đại TS tài chính lên nắm chính quyền
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp tại cung VecxaiDuyên cớ CM
- 14/7/1789 qcnd tấn công ngục BaxtiCM bùng nổ
- Qcnd nổi dậy khắp nơi
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp tại cung VecxaiDuyên cớ CM
- 14/7/1789 qcnd tấn công ngục BaxtiCM bùng nổ
- Qcnd nổi dậy khắp nơi
- Phái lập hiến lên nắm chính quyền
Các chính sách của phái Lập Hiến?
8/1789 thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
Ban hành các chính sách phát triển công thương nghiệp
9/1791 thông qua hiến pháp,xác lập nền quân chủ lập hiến
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp tại cung VecxaiDuyên cớ CM
- 14/7/1789 qcnd tấn công ngục BaxtiCM bùng nổ
- Qcnd nổi dậy khắp nơi
- Phái lập hiến lên nắm chính quyền
Các chính sách của phái Lập Hiến đã giải quyết được các yêu cầu CM đăt ra hay chưa?Tại sao qcnd tiếp tục đấu tranh?
Chưa giải quyết được các yêu cầu của CM đặt ra, Lui XVI chống phá CM
4/1792 liên minh PK Áo,Phổ tấn công Pháp
CM Pháp lâm nguy
Qcnd chưa được hưởng các thành quả CM nên tiếp tục đấu tranh
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp tại cung VecxaiDuyên cớ CM
- 14/7/1789 qcnd tấn công ngục BaxtiCM bùng nổ
- Qcnd nổi dậy khắp nơi
- Phái lập hiến lên nắm chính quyền
- 11/7/1792 QH tuyên bố “tổ quốc lâm nguy”,hàng vạn QC hưởng ứng tiến về Pari hát vang bài mácxâye
Cách mạng Pháp bước sang giai đoạn mới
Hãy đứng lên những người con tổ quốc
Ngày vinh quang đã đến rồi
Chúng ta hãy chống lại sự áp bức
Ngọn cờ nhuốm máu đã giương lên
Hãy cầm lấy vũ khí, hỡi những công dân!
Hãy tập hợp lại thành đội ngũ!...
BT1
BT2
BT3
Về nhà
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Hãy chọn câu trả lời đúng
Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu triêt học ánh sáng là
Môngtexkiơ, Ôoen, Phuriê
Ôoen, Phuriê, Xanhximông
Môngtexkiơ, Rutxô, Vônte
Rutxô, Vônte, Xanhximông
S
Đ
S
S
A
B
C
D
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Hãy chọn câu trả lời đúng
Nội dung tư tưởng chính của trào lưu triêt học ánh sáng là
Lên án chế độ phong kiến,nhà thờ Ki tô giáo, đưa ra lý thuyết xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
Lên án chế độ tư bản chủ nghĩa,đưa ra lý thuyết về xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
Lên án chế độ phong kiến, đưa ra lý thuyết xây dựng nhà nước tư bản chủ nghĩa
Lên án chế độ phong kiến,đưa ra lý thuyết xây dựng nhà nước quân chủ lập hiến
S
A
B
C
D
S
Đ
S
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Hãy chọn câu trả lời đúng
Tình hình chính trị Pháp trước khi cách mạng bùng nổ là
Chế độ quân chủ lập hiến
Chế độ phong kiến phân quyền
Chế độ quân chủ chuyên chế
Chế độ tiền phong kiến
S
Đ
S
S
A
B
C
D
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài tập
- Tiền đề của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII ?
- Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự kiện 14/7/1789 ?
-Các chính sách của phái lập hiến ?
Chuẩn bị bài mới
-Tìm hiểu các nhân vật: Rôbexpie, Napôêông Bônapac
- Tại sao nói dưới nền chuyên chính Giacôbanh cách mạng Pháp đạt dến đỉnh cao?
HẾT TIẾT 1
THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789
25%
50%
25%
25%
Nộp thuế cho lãnh chúa
Nộp thuế cho nhà thờ
Nộp thuế cho nhà nước PK
Phần còn lại của nông dân
Bài 31 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
LUI XVI
NGỤC BAXTI
Là pháo đài bảo vệ kinh thành pari, thời Lui XVI đây là nơi giam cầm những người chống chế độ chuyên chế, la nơi tượng trưng cho uy quyền của vua và chế độ PK
Pháo đài cao24m, tường dày 3m, có 8 tháp canh, mỗi tháp cao 30m. Bao quanh pháo đài có hào sâu bao bọc,Chỉ có một cửa vào là chiếc cầu treo,được canh phòng cẩn mật…
Ngày 14/9/1789 qcnd đã tấn công và san phẳng pháo đài,và xây dựng quảng trường Baxti
BÊN TRONG NGỤC BAXTI

“Để có tự do chính trị, chính phủ phải được tổ chức để không một ai có thể đe doạ người khác”

“Hãy đập tan tòa nhà của sự dối trá!”
“Xéo nát bọn đê tiện”

“Mọi người sinh ra đều tự do nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích. Tự do là quyền tự nhiên của con người”
CÁC ĐẠI BIỂU CỦA TRÀO LƯU TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG
Nội dung bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?
Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người
Khẳng định chủ quyền của nhân dân
Thừa nhận quyền tư hữu
NỘI DUNG
Sự kiện này có liên quan gì tới sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam?
Là một trong nhưng động lực để Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm 1911
Trong tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh đã trích dẫn một phần bản tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền: “…..”
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-12-12 00:01:36 | Thể loại: Lịch sử 10 | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 3.00 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng cach mang tu san phap cuoi the ky XVIII, Lịch sử 10. KIỂM TRA BÀI CŨTrình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ ?Tại sao nói đây là một cuộc CM tư sản?CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁPCUỐI THẾ KỈ XVIIIBÀI 31Lớp 10TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠNKHOA

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu10/cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ky-xviii.mkn5uq.html