cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 1
  • cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 2
  • cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 3
  • cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 4
  • cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 5
Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
GVDH: PGS.TS NGÔ MINH OANH
SV: ĐẶNG THỊ TRÀ MY
LỚP: 3B
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Cung cấp cho học sinh những kiến thức về nguyên nhân bùng nổ, các giai đoạn phát triển , kết quả , tình chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản lớn nhất.
Ảnh hưởng của cách mạng đến tiến trình lịch sử thế giới, trước hết là châu Âu vào thế kỉ XIX.
2. Thái độ, tư tưởng, tình cảm
Nhận thức rõ về cách mạng tư sản
( những mặt tiến bộ và hạn chế)
Vai trò của quần chúng nhân dân trong việc đưa cách mạng đến thắng lợi và phát triển theo đường đi lên
3. Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan
Rèn luyện kĩ năng phân tích vai trò quần chúng, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng
Rèn luyện kĩ năng so sánh với các cuộc cách mạng tư sản trước đó
BẢN ĐỒ NƯỚC PHÁP
I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1.Tình hình kinh tế- xã hội
a. Kinh tế:
Nông nghiệp: cuối thế kỉ XVIII vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu.
Căn cứ vào đâu nói rằng cuối thế kỉ XVIII Pháp vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu ?
?
Công cụ, phương thức canh tác còn thô sơ, lạc hậu, năng suất thấp
Lãnh chúa và phong kiến bóc lột nặng nề
Đất đai bị bỏ hoang
kém phát triển
Công thương nghiệp khá phát triển
Sự phát triển công thương nghiệp biểu hiện như thế nào ?
Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai khoáng, luyện kim)
Buôn bán với nhiều nước châu Âu và phương Đông
công thương nghiệp bị chế độ phong kiến kìm hãm

?MỘT THÀNH THỊ PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
b. Tình hình chính trị
Cuối thế kỉ XVIII Pháp vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế
Tình hình xã hội nước Pháp có đặc điểm gì ?
Xã hội chia làm ba đẳng cấp  mâu thuẫn xã hội gay gắt

?
Sơ đồ 3 đẳng cấpVUA LUI XVI

Hoàng hậu Mari-ăng-toa-net
CUNG ĐiỆN VRESAILLES
2.Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
Thế kỉ XVIII ở Pháp xuất hiện trào lưu tư tưởng gọi là “ triết học ánh sáng” tiêu biểu Mongtexkio, Vôn- te, Ru-xô
Mongtexkio (1689-1755)


Vônte (1694 - 1778)
Ru-xo (1712 - 1778)
Quan điểm của trào lưu Triết học ánh sáng Pháp ?
- Phê phán sự thối nát của xã hội phong kiến và nhà thờ Ki – Tô giáo
- Đưa ra lí thuyết về xây dựng nhà nước mới
- Chuẩn bị dọn dường cho cuộc cách mạng xã hội
Tác dụng: xuất hiện những tư tưởng mới thúc đẩy xã hội phát triển quần chúng tin theo.
?
II.TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
Ngày 5/5/1789 vua Lui XVI triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp.
Mục đích triệu tập hội nghị ba đẳng cấp? Kết quả của hội nghị ?
Ngày 14/7/1789 quần chúng tấn công ngục Baxti
Ý nghĩa của sự kiện 14/7/1789 ?
Quốc hội lập hiến thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (8/1789).
Những mặt hạn chế và tích cựu của bản tuyên ngôn ?

?
?
?
HỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP
HỘI NGHỊ BA ĐẲNG CẤP
Ngày 14/7/1789 quần chúng tấn công ngục baxtimở đầu cho cách mạng Pháp, giáng đoàn mạnh mẽ vào chế độ quân chủ chuyên chế
Tấn công ngục Baxti
Tích cực: thừa nhận “quyền tự do và bình đẳng của nhân dân”, ghi rõ quyền sỡ hữu là thiêng liêng bất khả xâm phạm”
Hạn chế: chỉ xóa bỏ quyền sở hữu phong kiến song lại thay bằng quyền sỡ hữu tư sản.
là cương lĩnh thấm nhuần tư tưởng các nhà triết học ánh sáng thế kỉ XVIII với khẩu hiệu nổi tiếng “ tự do bình đẳng bác ái”
Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
Những việc làm của vua Pháp trước quốc hội ?
 Vua Pháp tìm cách chống phá cách mạng, khôi phục lại chế độ phong kiến
Tháng 4/1792 chiến tranh giữa Pháp và liên quân phong kiến Áo – Phổ bùng nổ
Ngày 11/7/1792 quốc hội tuyên bố tổ “quốc lâm nguy”
 cách mạng pháp chuyển sang giai đoạn mới
?
2.Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập
Sự thiết lập chính quyền của phái Griongdanh
21/9/1792 quốc hội tuyên bố thành lập nền cộng hòa thứ nhất.
Đầu 1973 nước Pháp đứng trước những khó khăn:
+Trong nước: bọn phản cách mạng nổi dậy, đời sống nhân dân sa sút, sản xuất đình trệ.
+Bên ngoài: liên minh phong kiến châu Âu đe dọa.
31/5/1793 quần chúng pari nổi dậy giành chính quyền về phái Giacôbanh.
10/8/1792 quần chúng pari nổi dậy lập chính quyền công làng xã do công thương tư sản đứng đầu gọi là Griongdanh.


Cuộc tấn công cung điện Tuileries
VUA LUI XVI BỊ XỬ CHÉM
VUA LUI XVI BỊ BÊU ĐẦU TRƯỚC QuẦN CHÚNG
3.Nền chuyên chính Giacobanh – đỉnh cao của cách mạng
Chính quyền Giacobanh đã thực hiện những biện pháp cách mạng
GV chia HS làm bốn nhóm và đưa ra yêu cầu:
Nhóm 1: Những biện pháp kinh tế của phái Giacôbanh ?
Nhóm 2: Những biện pháp về mặt chính trị của phái Giacôbanh
Nhóm 3: Những biện pháp về mặt quân sự của phái Giacôbanh?
Nhóm 4: Tác dụng của những biện pháp mà phái Giacôbanh thực hiện ? và hạn chế của nó?
Tác dụng và hạn chế
Tích cực
+Bạo loạn bị dập tắt, chính quyền cách mạng được thiết lập và bắt đầu củng cố.
+Đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới.
Đưa cách mạng Pháp đạt đến dỉnh cao.
Hạn chế: Trong thực tế chưa đảm bảo cho nhân dân thực hiện các quyền lợi được quy định.
-27/4/1794 lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính
 chấm dứt giai đoạn phát triển đi lên của cách mạng.
So sánh chính sách kinh tế chính trị của phái Gaicobanh với Đại tư sản lập hiến qua bảng sau:

?

 những chính sách của phái Giacôbanh thực hiện đã đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao.
4. Thời kì thoái trào
Sau cuộc đảo chính 27/7/1794, Ủy ban đốc chính được thành lập đã thủ tiêu mọi thành quả cách mạng
 Đẩy đất nước vào tình trạng rối ren
11/1799 Na-pô-lê-ông tiến hành đảo chính lật đổ chế độ đốc chính, nền độc tài quân sự được thiết lập ở Pháp.
1804 Na-pô-lê-ông lên ngôi lập ra Đế chế I.
Sau nhiều năm chiến tranh Đế chế I suy yếu.

Na-pô-lê-ông Bonapac
(1759 -1821). Ông được biết đến như một nhà quân sự vĩ đại nhất thế giới
LƯỢC ĐỒ THOÁI TRÀO CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Chuyên chính Giacôbanh

27/7/1794 Chế độ đốc chính

11/1799 Napôleông (Đế chế I)


11/1815 Quân chủ
III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1.Tính chất
Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất:
+lật đổ nền quân chủ phong kiến, xóa bỏ chế độ đảng cấp
+Xóa bỏ sở hữu ruộng đất phong kiến ban hành các quyền tự do dân chủ.
2.Ý nghĩa
+Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển
+Ảnh hưởng đến các nước trên thế giới
CỦNG CỐ
Sơ đồ tiến trình của cách mạng tư sản Pháp

Chuyên chính Giacôbanh
(2/6/1793)

Nền cộng hòa I Chế độ đốc chính
(10/8/1792) (27/7/1794)
Quân chủ lập hiến Đế chế I
(14/7/1792) (11/1799)


Quân chủ chuyên chế Quân chủ (1815)
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Lập bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản (CMTS Hà Lan, CMTS Anh, cuộc đấu tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ, CMTS Pháp).
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-12-12 23:22:26 | Thể loại: Lịch sử 10 | Lần tải: 227 | Lần xem: | Page: 41 | FileSize: 5.44 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII, Lịch sử 10. Bài 31CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII GVDH: PGS.TS NGÔ MINH OANH SV: ĐẶNG THỊ TRÀ MY LỚP: 3B MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thứcCung cấp cho học sinh những kiến thức về nguyên nhân bùng nổ, các giai đoạn phát triển , kết quả , tình chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản lớn nhất.Ảnh hưởng của cách mạng đến tiến trình lịch sử thế giới, trước hết là châu Âu vào thế kỉ XIX.2. Thái độ, tư tưởng, tình cảmNhận thức rõ về cách mạng tư sản ( những mặt tiến bộ và hạn chế)Vai trò của quần chúng nhân dân tr

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ky-xviii.cps5uq.html