Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH <br>BÀI 31<br>CÁCH M?NG T? S?N PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII<br>KIỂM TRA BÀI CŨ<br>1/ Trình bày nội dung sự kiện trong chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ?<br><br><br><br><br><br><br> <br>2/ Tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ?<br>1775<br>1777<br>1781<br>1783<br>Chiến tranh bùng nổ<br>Chiến thắng Xaratôga<br>Quân Anh đầu hàng<br>Anh ký hòa ước Vecxai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa<br>1776<br>Tuyên ngôn độc lập ra đời<br>BÀI 31<br>CÁCH M?NG T? S?N PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII<br>Thuyết trình của các nhóm<br>Nhóm 1 : Trình bày tình hình kinh tế Pháp trước Cách mạng.<br>Nhóm 2 : Trình bày tình hình chính trị Pháp trước Cách mạng.<br>Nhóm 3 : Trình bày tình hình xã hội Pháp trước Cách mạng. <br>Nhóm 4 : Trình bày cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng ở Pháp.<br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>Nước Pháp trước cách mạng<br> 1. Tình hình kinh tế, xã hội:<br> a. Kinh t?:<br> * Nông nghi?p : lạc hậu, công cụ lao động thô sơ, năng suất thấp.Nông dân chịu sự bóc lột nặng nề.<br> * Công thương nghiệp: Khá phát triển.Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều trong các ngành: công nghiệp dệt, luyện kim? <br> * Ngoại thương: buôn bán với nhiều nước trên thế giới.<br> <br> <br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>Cách mạng tư sản Pháp <br> 1. N??c Pháp tr??c 1789:<br><br>b.Chính trị: <br>- Vua Lui XVI có quyền tối cao, duy trì chế độ chuyên chế.<br><br> <br> <br>Hoàng hậu Mari A�ngtoanet<br>Vua Lui XVI<br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>Nước Pháp trước cách mạng:<br> 1. Tình hình kinh tế, xã hội:<br>c. Xã hội: chia 3 đẳng cấp<br> * Đẳng cấp I: Tăng lữ<br> * Đẳng cấp II: Quý tộc<br>? 2 đẳng cấp này có đặc quyền và được miễn thuế<br> * ??ng c?p III: T? s?n, nông dân, bình dân thành thị <br>? Chịu nhiều nghĩa vụ phong kiến<br>Tăng lữ ĐC 1<br>Quý tộc ĐC 2<br>VUA<br><br>Tranh biếm họa tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng.<br><br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>I N??c Pháp tr??c cách mạng:<br>1. Tình hình kinh tế xã hội<br>c. Xã hội: <br> <br> * ??ng c?p III > < ??ng c?p I & II<br> * Đẳng cấp III > < Chế độ phong kiến<br>=> Muốn đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến<br>I. Nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng: 2. Cuoäc ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng: <br><br><br>Trào l?u t? t??ng ?Tri?t h?c ánh sáng ? với 3 đ?i di?n ki?t xu?t : Môngtexkiơ, Vônte, Rutxô.<br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>MÔNGTEXKIƠ<br> <br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>I. Caùch maïng buøng nổ<br> 1. Nước Phaùp trước 1789.<br><br>– <br>VÔNTE<br>RÚTXÔ<br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP I. Nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng 2. Cuoäc ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng: <br>Lên án chế độ phong kiến.<br>Đả kích giáo hội.<br>Thức tỉnh nhân dân nổi dậy đấu tranh.<br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>II. Tiến trình cách mạng:<br> 1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến<br> a. Cách mạng bùng nổ:<br>5-5-1789: Lui XVI tri?u t?p h?i ngh? 3 ??ng c?p t?i Vecxai để giải quyết vấn đề tài chính .<br>17/6/1789 đẳng cấp III tự tuyên bố thành lập Quốc hội .<br>9/7 Quốc hội đổi tên thành Quốc hội lập hiến. <br> ? Vua đem quân đàn áp<br> <br> .<br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>II. Tiến trình cách mạng:<br> 1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến<br> a. Cách mạng bùng nổ<br>* 14-7-1789 Qu?n chúng Paris t?n công ng?c Baxti ? biểu tựợng của chế độ phong kiến? ? giành thắng lợi. Cách mạng Pháp bùng nổ<br><br> <br> <br> <br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br>II. Tieán trình caùch maïng:<br>Caùch maïng buøng noå. Neàn quaân chuû laäp hieán:<br>b. Neàn quaân chuû laäp hieán:<br> * Thắng lợi ngày 14-7-1789 đưa đại tư sản taøi chính (chuû ngaân haøng, chuû thuyeàn buoân…) leân naém chính quyeàn ( coøn goïi laø phaùi laäp hieán)<br> * 26-8-1789 Quốc hội thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền & dân quyền vôùi khaåu hieäu noåi tieáng : <br> “ töï do, bình ñaúng, baùc aùi”<br> <br> <br>CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP<br><br> <br> <br>II. Tiến trình cách mạng<br> b. Nền quân chủ lập hiến<br> 9-1791 Qu?c H?i ban h�nh hi?n ph�p thiết l?p n?n Qu�n ch? l?p hi?n.<br> Vua và quí tộc tìm mọi cách chống phá và cầu viện Áo- Phổ<br> 4-1792 �o- Ph? ?em qu�n can thi?p v�o Ph�p .<br> 11-7-1792 Quốc hội tuyên bố ?Tổ quốc lâm nguy?. Hàng vạn nhân dân lên đường tòng quân ? Cách mạng Pháp phát triển sang giai đoạn mới<br><br>Củng cố<br>1/ Tình hình kinh teá, xaõ hoäi cuûa Phaùp tröôùc Caùch maïng?<br>2/ Trình bày nội dung sự kiện trong cách mạng tư sản Pháp.<br>5-5-1789<br>14-7-1789<br>26-8-1789<br>9-1791<br>Khai mạc Hội Nghị 3 đẳng cấp<br>Tấn công phá ngục Baxti - Mở đầu Cách mạng tư sản Pháp<br>Quốc Hội thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền<br>Hiến pháp được công bố - Thiết lập nền quân chủ lập hiến<br>Dặn dò<br>1/ Học bài phần I : Nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng<br>2/ Xem trước phần 2, 3, 4<br>Trường THPT Lý Tự Trọng<br><br>GVTH: Vũ Ngọc Thùy Linh<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2007-11-13 14:40:07 | Thể loại: Lịch sử 10 | Lần tải: 1197 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 1.93 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 10. KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH BÀI 31CÁCH M?NG T? S?N PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIIIKIỂM TRA BÀI CŨ1/ Trình bày nội dung sự kiện trong chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ? 2/ Tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ?1775177717811783Chiến tranh bùng nổChiến thắng XaratôgaQuân Anh đầu hàngAnh ký hòa ước Vecxai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa1776Tuyên ngôn độc lập ra đờiBÀI 31CÁCH M?NG T? S?N PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIIIThuyết trình của các nhómNhóm 1 : Trình bày t

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.fw1rtq.html