CÁC EM BIẾT GÌ
VỀ CÁC HÌNH ẢNH SAU ĐÂY ?
Electron
Hạt nhân
Quỹ đạo
BÀI LUYỆN TẬP 1
TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC A

MÔN HÓA LỚP 8
Bài 8 :
( Hạt hợp thành là nguyên tử, phân tử)
( Hạt hợp thành là phân tử )
( Tạo nên từ một nguyên tố )
( Tạo nên từ 2 nguyên tố trở lên )
( Tạo nên từ nguyên tố hóa học )
KIẾN THỨC CẦN NHỚ

BT1a
BT1b
BT4a,c
BT2
BT5
BT4b,d,e
BT3
(tự nhiên và nhân tạo )
1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm :
II. BÀI TẬP :
1)
a) Hãy chỉ ra từ nào ( những từ in nghiêng ) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây :

- Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo.

- Xenlulôzơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây ( gỗ, tre, nứa, . ).
TRẢ LỜI :

1.)
a)
Thân cây
Chậu
Nhôm, chất dẻo, xenlulozơ
Sơ đồ
II. BÀI TẬP :
1.)
b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D= 7,8 g/cm3 ; nhôm có D= 2,7 g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulôzơ) có D= 0,8 g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất.
TRẢ LỜI :
1.)
b)
Dùng nam châm hút sắt ( tách riêng được sắt ).
Bỏ hỗn hợp còn lại vào nước :
+ nhôm chìm xuống
+ còn gỗ nổi lên.
Gạn và lọc tách riêng được hai chất này.
Sơ đồ
II. BÀI TẬP :
4) Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp :
a) Những chất tạo nên từ hai ..............trở lên được gọi là .......
c)....... là những chất tạo nên từ một ..........
nguyên tố hóa học
hợp chất.
Đơn chất
nguyên tố hóa học.
Sơ đồ
II. BÀI TẬP :
4) Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp :
b) Những chất có ...... gồm những nguyên tử cùng loại.............được gọi là......

d)........là những chất có.......gồm những nguyên tử khác loại .............

e) Hầu hết các.....có phân tử là hạt hợp thành, còn........ là hạt hợp thành của ....... kim loại.
phân tử
liên kết với nhau
đơn chất.
Hợp chất
phân tử
liên kết với nhau.
Sơ đồ
chất
nguyên tử
đơn chất
II. BÀI TẬP :
2) Cho biết hình dưới đây là sơ đồ nguyên tử magiê và canxi :Nguyên tử magiê Nguyên tử canxi
a) Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của 2 nguyên tử trên.
b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magiê và nguyên tử canxi.
TRẢ LỜI :
2.) a)

b) Giữa nguyên tử Magiê và nguyên tử Canxi :
Khác nhau về số proton, số electron và số lớp electron.
Giống nhau về số electron lớp ngoài cùng.
Magiê
Canxi
Sơ đồ
II. BÀI TẬP :
3) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidrô 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố.
TRẢ LỜI :
3.)

Phân tử khối của hidrô bằng : 2 . 1 = 2 đvC
Phân tử khối của hợp chất bằng : 2 . 31 = 62 đvC
b) Nguyên tử khối của X bằng :
( 62 - 16 )/ 2 = 23 đvC
Rút ra X là nguyên tố Natri và ký hiệu hóa học là : Na
II. BÀI TẬP :
6) Tính phân tử khối của :

a) Axit sunfuric, biết phân tử gồm : 2 H, 1 S, 4 O

b) Photpho pent oxit, biết phân tử gồm : 2 P, 5 O

c) Natri hidrôxit, biết phân tử gồm : 1 Na, 1 O, 1 H

d) Kali nitrat, biết phân tử gồm : 1 K, 1 N, 3 O
TRẢ LỜI :
6.) Phân tử khối của :
d) Kali nitrat bằng :
39 + 14 + 3 . 16 = 101 đvC
Axit sunfuric bằng :
2 . 1 + 32 + 4 . 16 = 98 đvC
b) Photpho pent oxit bằng :
2 . 31 + 5 . 16 = 142 đvC
c) Natri hidroxit bằng :
23 + 16 + 1 = 40 đvC