Bài giảng Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (tiết 2)