CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VÀ
CÁC EM HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LẠI SƠN
TIẾT 40 – BÀI 27
LUYỆN TẬP: ANKAN
Số chỉ vị trí-tên nhánh + tên mạch chính + "an"
MẢNH GHÉP BÍ ẨN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NEXT
NHIÊN LIỆU
7
2
1
3
5
6
9
8
4
BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG
Câu 1: Đốt cháy hòa toàn 2,34 gam hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng
kế tiếp nhau rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư, thu
được 16 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của hai ankan
trên.
BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG
BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG
Câu 2: Đốt cháy hòa toàn một hiđrocacbon A. Sản phẩm cháy được
dẫn qua bình (1) đựng dd H2SO4 đặc dư, sau đó qua bình (2) đựng
dd NaOH dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình (1) tăng 9 gam, khối
lượng bình(2) tăng 17,6 gam. Xác định công thức phân tử của A
BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG
BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG
Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm
CH4, C2H6, C3H8 (đkc) thu được 44 gam CO2
và 28,8 gam H2O.
Tính V?
BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Đáp án D.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm
CH4, C2H6, C3H8 (đkc) thu được 16,8 lít khí CO2 và x gam H2O.
Giá trị của x là?
A. 6,3g B. 13,5g C. 18,0g D. 19,8g
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon
A và B là đồng đẳng kế tiếp, thu được 96,8g CO2 và 57,6g H2O.
Công thức phân tử của A và B là?
A. CH4 và C2H6 B. C2H6 và C3H8
C. C3H8 và C4H10 D. C4H10 và C5H12