Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn - 1
  • Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn - 2
  • Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn - 3
  • Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn - 4
  • Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn - 5
.
.
A
O
A
B
.
.
A
.
A
.
A
.
.
B
A
.
TỔ TOÁN
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ THAO GIẢNG
Kiểm tra bài cũ
Hỏi:
1/ Hãy nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn và số điểm chung của chúng trong mỗi trường hợp?
2/ Nêu tính chất đường nối tâm?
Trả lời:
1/ C�c v? trí tuong d?i c?a hai du?ng trịn:
-Hai đường tròn cắt nhau : có hai điểm chung.
Hai đường tròn tiếp xúc nhau: có một điểm chung.
Hai đường tròn không giao nhau: không có �i?m chung.
2/ Nêu tính chất đường nối tâm:
a/ Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức là đường trung trực của dây chung.
b/ Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
Các em tìm hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính theo phương pháp : Các mảnh ghép.
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
Vòng 1 : Chuyên gia
Nhóm 1: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp a, Hai đường tròn cắt nhau.
Nhóm 2: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp b,Hai đtròn tiếp xúc nhau .
Nhóm 3: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp:
c,Hai đtròn không giao nhau .
Vòng 2 : Mảnh ghép
a, Hai đường tròn cắt nhau
Nhóm 1: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp a, Hai đường tròn cắt nhau.
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
b,Hai đường tròn tiếp xúc nhau
- Tiếp xúc ngoài - Tiếp xúc trong
Nhóm 2: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp b,Hai đtròn tiếp xúc nhau .
Nhóm 3: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp:
c,Hai đtròn không giao nhau .
c, Hai đường tròn không giao nhau
- Hai đường tròn ở ngoài nhau
Hai đường tròn
đồng tâm
Dường tròn O đựng
đường tròn O`
- Hai đường tròn
ở ngoài nhau
1/ H? th?c liờn h? gi?a do?n n?i tõm v� cỏc bỏn kớnh
Vòng 1 : Chuyên gia
Vòng 2 : Mảnh ghép
Mỗi nhóm ban đầu chia thành 3 nhóm nhỏ, một nhóm ở lại và hai nhóm còn lại ghép với hai nhóm kia, chia sẻ thông tin để hoàn thành nội dung của bảng sau:
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
Hoàn thiện bảng sau ?
R - r < OO` < R + r
O` = R+r
OO` = R-r
OO` > R+r
OO`< R - r
OO`= 0
2
1
0
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
1- Hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
5
3
2
1
OO` = R-r
Tiếp xúc trong
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
9
5
10
2
R-rCắt nhau
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
6
3
9
1
OO`= R+r
Tiếp xúc ngoài
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
21
15
5
0
OO`< R-r
Dựng nhau
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
5
4
10
0
OO`> R+r
Hai đường tròn ở ngoài nhau
Bài 36 Tr 123- SGK
Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O` đường kính OA.
a/ Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
b/ Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C.
Chứng minh AC = CD
Bài tập 36: SGK
a) Ta có O’ là trung điểm của AO
O’ nằm giữa A và O.
AO’ + O’O = AO
O’O = AO – AO’
Hay OO’ = R – r
Vậy (O) và (O’) tiếp xúc trong.

b/ Tam giác ACO nội tiếp trong (O`) đường kính AO
=> tam giác ACO vuông tại C
Logo Olympic - 5 vòng tròn đại diện cho 5 châu lục
Vậy OO`= OI + IO` = 16+9=25 (cm)
Giải: Theo tính chất đường nối tâm, ta có:
Áp dụng định lý pytago trong tam giác vuông AIO ta có:
Áp dụng định lý pytago trong tam giác vuông AIO` ta có:
Bài t?p :Cho hai đường tròn cắt nhau tại A, B (hỡnh vẽ ) biết R=20cm; r=15cm ; AB= 24cm. Tính OO`?
Hướng dẫn về nhà
I- Lí thuyết
- Nắm được vị trí tương đối của hai đường tròn, số giao điểm
- Viết các hệ thức tương ứng mỗi vị trí.
2.Gi?i bài tập 35, 37 Tr 122, 123 (sgk)

Bài 35 Tr.122 - SGK:
Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn ( O;R) và (O`; r) có OO` = d, R>r.
0
dỞ ngoài nhau
0
Bài tập 37 (Sgk/123)
A
C
D
B
H
O
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 21:06:02 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 25 | FileSize: 0.98 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn, Hình học 9. ..AOAB..A.A.A..BA.TỔ TOÁNCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ THAO GIẢNGKiểm tra bài cũHỏi: 1/ Hãy nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn và số điểm chung của chúng trong mỗi trường hợp?2/ Nêu tính c

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-ii-7-8-vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron.t7b20q.html