Chương I - Bài 12: Hình vuông

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 1
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 2
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 3
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 4
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 5
ĐẦU BÀI :<br>HÌNH VUÔNG<br> 2/ Định nghĩa hình thoi và các tính chất của nó ?<br>Kiểm tra bài cũ :<br> 3/ Hãy nêu các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật và các dấu hiệu nhận biết hình thoi. <br> 1/ Neâu ñònh nghóa hình chöõ nhaät vaø caùc tính chaát cuûa noù ? <br>Vẽ hình và ghi ký hiệu của mỗi hình.<br>Giải đáp: <br>Tứ giác ABCD là hình chữ nhật : <br>Tứ giác ABCD là hình thoi :<br> <br> a) Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật :<br> - Tứ giác có 3 góc vuông <br> - Hình thang cân có một góc vuông.<br> - Hình bình hành có một góc vuông<br> - Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.<br> <br> b) Dấu hiệu nhận biết hình thoi :<br> - Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau<br> - Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.<br> - Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc. <br> - Hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc.<br>? Có tứ giác nào vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi không ? <br>CÓ <br>KHÔNG <br>GIỚI THIỆU VỀ BÀI MỚI<br>HÌNH VUÔNG<br>I ? ĐỊNH NGHĨA <br> Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau. <br>Tứ giác ABCD là hình vuông : <br>? ? Vậy hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi. <br> Hay : <br> - Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. <br> - Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông. <br>? Hãy nêu các tính chất của hình vuông ?<br> Hình vuông có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi. <br>II- TÍNH CHẤT :<br>Giải đáp : <br> - Nếu hình chữ nhật có dấu hiệu nhận biết hình thoi. <br> - Hay nếu hình thoi có dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.<br> Hai đường chéo của hình vuông có những tính chất gì ?<br>Giải đáp : <br> Hai đường chéo hình vuông bằng nhau , cắt nhau tại trung điểm mỗi đường , vuông góc với nhau và là phân giác của các góc hình vuông. <br> Hãy nêu các dấu hiệu nhận biết hình vuông ?<br> 1/ Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.<br> 2/ Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau.<br> 3/ Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc.<br> 4/ Hình thoi có một góc vuông.<br> 5/ Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.<br>III- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH VUÔNG :<br> Vậy một tứ giác vừa là hình thoi , vừa là hình chữ nhật thì tứ giác đó là hình vuông. <br> ?CÂU HỎI CỦNG CỐ :<br> a) Định nghĩa hình vuông và nêu các tính chất của hình vuông ?<br> b) Vẽ hình và nêu các tính chất bằng ký hiệu.<br>Giải đáp : <br><br>Hình vuông ABCD <br> a) Nêu các dấu hiệu nhận biết hình vuông ?<br> b) Hãy giải thích hình nào là hình vuông trong các hình sau đây ?<br> a) Học sinh tự giải<br> <br> b) Hình ( 1 ) , ( 3 ) , (4 ) là hình vuông <br> - Hình ( 1 ) là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau. <br> - Hình ( 3 ) là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.<br> - Hình ( 4 ) là hình thoi có một góc vuông.<br> Giải Đáp : <br> - Học thuộc định nghĩa , tính chất và các dấu hiệu nhận biết hình vuông. - Soạn 4 bài tập trang 108 SGK. <br>☺LÔØI DAËN :<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2007-12-02 03:35:36 | Thể loại: Hình học 8 | Lần tải: 349 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 0.47 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương I - Bài 12: Hình vuông, Hình học 8. ĐẦU BÀI :HÌNH VUÔNG 2/ Định nghĩa hình thoi và các tính chất của nó ?Kiểm tra bài cũ : 3/ Hãy nêu các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật và các dấu hiệu nhận biết hình thoi. 1/ Neâu ñònh nghóa hình chöõ

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc8/chuong-i-bai-12-hinh-vuong.212rtq.html