Chương I. §12. Hình vuông

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương I. §12. Hình vuông - 1
  • Chương I. §12. Hình vuông - 2
  • Chương I. §12. Hình vuông - 3
  • Chương I. §12. Hình vuông - 4
  • Chương I. §12. Hình vuông - 5
Người thực hiện: Vũ Thị Hoài
Trường THCS Nam Hưng
CHỦ ĐỀ: HÌNH THOI – HÌNH VUÔNG
TIẾT 21 – BÀI 12: HÌNH VUÔNG
chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 8d
HÌNH HỌC 8
HộI THI GIáO VIÊN DạY GIỏI CấP THCS HUYệN TIềN HảI NĂM HọC 2015 - 2016
Câu 2 : Nêu tính chất của hình thoi ?
Câu 1: Nêu tính chất của hình chữ nhật ?
Kiểm tra bài cũ
* Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
* Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc trong hình thoi.
Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
Đường chéo
* Các góc đối bằng nhau.
Bốn góc bằng nhau và bằng 90o
Góc
* Các cạnh đối song song.
* Bốn cạnh bằng nhau.
Các cạnh đối song song.
Các cạnh đối bằng nhau.
Cạnh
Hình
Tính chất
Hình chữ nhật
Hình thoi
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Có tứ giác nào vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi hay không ?
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
1. Dịnh nghĩa
Cách vẽ hình vuông bằng Eke
A
C
D
B
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là thoi có bốn góc vuông
Vậy : Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
1. Dịnh nghĩa
Có tứ giác nào vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi hay không ?
Một số hỡnh ảnh c?a hỡnh vuông trong thực tế:
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là thoi có bốn góc vuông
Vậy : Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
2. Tính chất
1. Dịnh nghĩa
Hỡnh vuông có tất cả các tính chất của hỡnh ch? nhật và hỡnh thoi.
Hình
Tính chất
Hình chữ nhật
Hình thoi
Em hãy phát hiện các tính chất về cạnh, góc và đường chéo của vuông ?
Hình vuông
- Các cạnh đối song song.
- Bốn cạnh bằng nhau.
Bốn gúc b?ng nhau v� b?ng 90o
Hai đường chéo:
- Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
- Bằng nhau.
- Vuông góc với nhau.
- Là đường phân giác của các góc trong hình vuông.
hình
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là thoi có bốn góc vuông
Vậy : Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
2. Tính chất
1. Dịnh nghĩa
Hình vu«ng cã tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt cña hình chữ nhËt vµ hình thoi.
3 . Dấu hiệu nhận biết
A
D
C
B
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là thoi có bốn góc vuông
Vậy : Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
2. Tính chất
1. Dịnh nghĩa
Hình vu«ng cã tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt cña hình chữ nhËt vµ hình thoi.
3 . Dấu hiệu nhận biết
1/. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là thoi có bốn góc vuông
Vậy : Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
2. Tính chất
1. Dịnh nghĩa
Hình vu«ng cã tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt cña hình chữ nhËt vµ hình thoi.
3 . Dấu hiệu nhận biết
2/ .Hỡnh ch? nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hỡnh vuông.
1/. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
D
A
3 -
A
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là thoi có bốn góc vuông
Vậy : Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
2. Tính chất
1. Dịnh nghĩa
3 . Dấu hiệu nhận biết
2/ .Hỡnh ch? nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hỡnh vuông.
1/. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
3/. Hỡnh ch? nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông.
Hình vu«ng cã tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt cña hình chữ nhËt vµ hình thoi.
A
B
A
D
C
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là thoi có bốn góc vuông
Vậy : Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
2. Tính chất
1. Dịnh nghĩa
Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
3 . Dấu hiệu nhận biết
2/ .Hỡnh ch? nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hỡnh vuông.
1/. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
3/. Hỡnh ch? nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hỡnh vuông.
4/ . Hỡnh thoi có một góc vuông là hỡnh vuông
B
D
A
C
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau
- Hình vuông là thoi có bốn góc vuông
Vậy : Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
2. Tính chất
1. Dịnh nghĩa
Hình vu«ng cã tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt cña hình chữ nhËt vµ hình thoi.
3 . Dấu hiệu nhận biết
2/ .Hỡnh ch? nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hỡnh vuông.
1/. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
3/. Hỡnh ch? nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hỡnh vuông.
4/ . Hỡnh thoi có một góc vuông là hỡnh vuông
5/. Hỡnh thoi có hai đường chéo bằng nhau là hỡnh vuông.
* Nhận xét. Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông.
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
D
A
B
C
x
y
Cách vẽ hình vuông bằng Eke vµ compa
Bài tập 1: Tỡm các hỡnh vuông trên hỡnh vẽ?
Là hình vuông
Là hình thoi
Là hình vuông
Là hình vuông
a)
b)
c)
d)
Tâm đối xứng
Bài tập 2: Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hỡnh vuông, các trục đối
xứng của hỡnh vuông?
Trục đối xứng
HOÀN THÀNH BẢN ĐỒ TƯ DUY VỀ HÌNH VUÔNG
B
A
C
Bài tập 3:
28
Hướng dẫn học bài ở nhà
Làm bài tập 79, 81,82. (SGK/108 )
Lµm bµi tËp:
Chuẩn bị tiết sau luyện tập.
Về học định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 20:08:11 | Thể loại: Hình học 8 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 28 | FileSize: 2.47 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương I. §12. Hình vuông, Hình học 8. Người thực hiện: Vũ Thị Hoài Trường THCS Nam Hưng CHỦ ĐỀ: HÌNH THOI – HÌNH VUÔNGTIẾT 21 – BÀI 12: HÌNH VUÔNGchào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 8dHÌNH HỌC 8HộI THI GIáO VIÊN DạY GIỏI CấP THCS

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc8/chuong-i-12-hinh-vuong.xww10q.html