Chào Mừng Quý Thầy Cô
Giáo viên: Du?ng D?c H�o
Tru?ng THPT Huong Khờ - H� Tinh

ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP CỦA CHÚNG TA!
1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau?.
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Nêu một vài phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian?
3. Nêu một vài ví dụ trong thức tế một đường thẳng có thể vuông góc với nhiều đường thẳng khác?
Đ­ƯỜNG th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng
I. Định nghĩa:
Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng
nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a
nằm trong mặt phẳng
hoặc
KH :
ii.DI?U KI?N D? DU?NG TH?NG VUễNG GểC V?I M?T PH?NG.
ĐỊNH LÝ:
a
b
d
M
a
b
c
d
sao cho:
Ta có:
Do đó:
CHỨNG MINH
HỆ QUẢ :
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì nó cũng vuông góc cạnh thứ ba của tam giác đó
d
A
B
C
2. Hãy nêu thêm cách chứng minh hai đường thẳng
vuông góc với nhau ?
Ta chứng minh đường thẳng này vuông góc với một mặt phẳng chứa đường thẳng kia hoặc ngược lại
Hãy nêu phương pháp để chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng ?
Ta chứng minh đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong .
Trả lời
Trả lời
a. Chứng minh : ∆SAB, ∆SAC là các tam giác vuông
c.Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. CMR :AH (SBC)
Ví d? : Cho hình chĩp tam gi�c S.ABC cĩ SA ?(ABC),
?ABC vuơng t?i B.
b. Chứng minh rằng: BC  (SAB) .Từ đó CMR : BCSB
a. Chứng minh :  SAB,  SAC là các tam giác vuông
b. Chứng minh rằng: BC  (SAB ) , BC  SB
BC  (SAB)
BC  AB
BC  SA
 ABC vuông tại B
SA  (ABC)
c. Chứng minh rằng: AH  (SBC)
AH  (SBC)
AH  SB
AH  BC
H là hình chiếu của A lên SB
 SAB vuông tại A
 SAC vuông tại A
AH  SC
BC  SB
Tính chất 1:
III. TÍNH CHẤT:
d
O
Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
A
B
d
☻Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
Mặt phẳng đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng AB là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.
Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.
Tính chất
2
IV. LIÊN HỆ GiỮA QUAN HỆ SONG SONG VÀ VUÔNG GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
Tính chất 1a,b:
a
b
Tính chất 2:
a
a
Tính chất 3:
a
A. AD ?(SAB)
B. BC ?(SAD)
C. CD ?SD
D. BD (SAC)
Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông
tâm là O và SA (ABCD) .
H�y ch?n nh?ng d�p �n d�ng ?
BÀI TẬP VỀ NHÀ: 3;4;5
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tứ giác lồi thì nó vuông góc với hai cạnh còn lại của tứ giác đó.
B
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó vuông góc với cạnh còn lại của tam giác đó.
1
A
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh liên tiếp của một ngũ giác thì nó vuông góc với ba cạnh còn lại của ngũ giác đó.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường chéo của một tứ giác lồi thì nó vuông góc với tất cả các cạnh của tứ giác đó.
C
D
Cho Tứ diện SABC có AH là đường cao của tam giác ABC;
Kẻ
CMR:
CMR:
Bài tập:
S
A
B
H
C
E
XIN CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH .
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM MAY MẮN!