KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Hãy nhắc lại định nghĩa đường thẳng song song với mặt phẳng ?
2. Hãy nhắc lại 1 phương pháp thường dùng để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ?
Đường thẳng và mặt phẳng gọi là song song nếu chúng không có điểm chung.
Để chứng minh 1 đường thẳng song song với 1 mặt phẳng ta chứng minh đường thẳng đó song song với 1 đường thẳng thuộc mặt phẳng.
Trong không gian cho hai mặt phẳng () và (). Hãy cho biết Chúng có những vị trí tương đối nào?
c) () và () song song
α
β
α
β
d
BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
I.Định nghĩa


()//()
BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
I.Định nghĩa


Chú ý:
Nếu ()//() thì mọi đường thẳng thuộc () đều song song với ().
()//()
BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
I.Định nghĩa


Chú ý:
c
()//()
Nếu ()//() thì mọi đường thẳng thuộc () đều song song với ().
I
BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
I.Định nghĩa


Chú ý:
Nếu ()//() thì mọi đường thẳng thuộc () đều song song với ().
II.Tính chất
* Định lí 1:
Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của BC,SB,SA,OP.
a) CMR: (OMN) // (SCD)
b) CMR: MQ //(SCD)
()//()
I
Q
P
N
M
O
B
A
D
C
S
GT
KL
S.ABCD . ABCD là hình bình hành tâm O. M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của BC,SB,SA,OP.
a) CMR: (OMN) // (SCD)
b) CMR: MQ //(SCD)
Ví dụ 1:
Giải:
Ta có OM//CD (vì OM là đường trung bình của BCD) => OM//(SCD)
MN//SC (vì MN là đường trung bình của SBC) => MN//(SCD)
Mà MNOM=M và MN,OM  (OMN) =>(OMN) //(SCD)
b) Ta có OP//SC (vì OP là đường trung bình của SAC) => OP//MN
=> O,M,N,P,Q đồng phẳng => MQ (OMN) =>MQ //(SCD)
BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
I.Định nghĩa
II.Tính chất
* Định lí 2:


A
Hệ quả 1:


Hệ quả 2:
Hệ quả 3:


A
d
d
Và  d’  () : d’ //d
d’
BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
I.Định nghĩa
II.Tính chất
* Định lí 3:
a
b
Cho
=> Có nhận xét gì về () và () ?
=> Có nhận xét gì về a và b ?
BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
I.Định nghĩa
II.Tính chất
Hệ quả:
Hai mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn thẳng bằng nhau.
Ví dụ 2: Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh b×nh hµnh tâm O .Gäi I lµ ®iÓm thuộc ®o¹n AO , (P) lµ mÆt ph¼ng qua I vµ song song víi (SBD). X¸c ®Þnh thiÕt diÖn cña h×nh chãp S.ABCD cắt bởi (P) .
* Định lí 3:
GT
KL
S.ABCD. ABCD là hình bình hành tâm O. I  đoạn AO, (P) qua I và //(SBD).
Xác định thiết diện của h×nh chãp S.ABCD cắt bởi (P).
Ví dụ 2:
Giải:
P
I
B
D
C
S
O
( Với MN đi qua I và //BD, MAB, N AD )
( Với IP //SO, PSA)
Ta có:
=> Thiết diện là tam giác MNP
A
Củng cố:
Qua bài học này ta cần nắm được:
-Định nghĩa và cách chứng minh 2 mặt phẳng song song.
-Cách xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mp() // với 1 mp nào đó.
BTVN: Học và làm bài tập 1 (SGK).