Nhận xét gì về điểm P?
P là trung điểm đoạn thẳng MN
6. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác:
Nhận xét gì về điểm G?
G là trọng tâm tam giác ABC
6. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác:
6. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác:
6. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác:
BÀI TẬP VỀ NHÀ: B�i 33, 34, 35, 36/SGK T33
B�i 48, 49, 50, 51/SBT T13