Trường THPT Lương Đắc Bằng
Tổ Toán

Tiết 42
ĐƯỜNG PARABOL


Giáo sinh thực tập: Lưu Văn Tiến
Giáo viên hướng dẫn: Lê Huy Nhã
Kiểm tra bài cũ
1.Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh của hypebol


Tọa độ tiêu điểm

Tọa độ các đỉnh


2.Vẽ đồ thị hàm số sau
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
Chú ý
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
Chú ý
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
Chú ý
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
Chú ý
Tiết 42– Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
PT chính tắc
Tính chất
Chú ý
Ví dụ
Cho một điểm F cố định và một đường thẳng  cố định không đi qua F. Tập hợp các điểm M cách đều F và  được gọi là đường parabol (hay parabol).
Điểm F được gọi là tiêu điểm của parabol.
Đường thẳng  được gọi là đường chuẩn của parabol.
Khoảng cách từ F đến  được gọi là tham số tiêu của parabol.Tiết 428 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
PT chính tắc
Tính chất
Chú ý
Ví dụ
Luyện tập
1. Định nghĩa
Định nghĩa
Chú ý
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
Cho parabol (P) với tiêu điểm F và đường chuẩn . Vµ tham sè tiªu p.Chọn hệ trục tọa độ Oxy như sau:
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


2. Phương trình chính tắc của parabol
Định nghĩa
Chú ý
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
Giả sử
Theo định nghĩa ta có:
(1) được gọi là phương trình chính tắc của parabol.
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


2. Phương trình chính tắc của parabol
Định nghĩa
Chú ý
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
Ví dụ 1. Viết phương trình chính tắc của parabol đi qua điểm M(3;7).
Giải
Pt chính tắc của (P) có dạng:
Vì ta có:


Vậy pt chính tắc của (P) là:
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
Chú ý
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
Ví dụ 2. Viết phương trình chính tắc của parabol biết tiêu điểm F của parabol (P) có tọa độ (2 ; 0)
Giải
Pt chính tắc của (P) có dạng:


Nên ta có:


Vậy pt chính tắc của (P) là:
a. Parabol nằm về bên phải của trục tung.
b. Ox là trục đối xứng của parabol.
c. Parabol cắt Ox tại điểm O và đó cũng là điểm duy nhất của Oy thuộc parabol. Gốc tọa độ O được gọi là đỉnh của parabol.
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


HĐ. Từ phương trình chính tắc của parabol y2 = 2px, hãy chứng tỏ những tính chất sau đây của parabol:
Định nghĩa
Chú ý
PT chính tắc
Tính chất
Ví dụ
*Tính chất :
Parabol có pt (1) nằm bên phải trục tung và có trục đối xứng là Ox.
Gốc toạ độ là đỉnh của parabol.
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
Chú ý
Tính chất
Ví dụ
PT chính tắc
* Chú ý:
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
Chú ý
Tính chất
Ví dụ
PT chính tắc
Đồ thị của hàm số bậc hai
là một đường parabol.
*Chẳng hạn : Đồ thị hàm số y=ax2 ( a > 0 )
Tiết 42 – Bài 7: ĐƯỜNG PARABOL


Định nghĩa
Chú ý
Tính chất
Ví dụ
PT chính tắc
Củng cố kiến thức
1.Định nghĩa
Cho m?t di?m F c? d?nh v� m?t du?ng th?ng ? c? d?nh khụng di qua F. T?p h?p cỏc di?m M cỏch d?u F v� ? du?c g?i l� du?ng parabol (hay parabol).
. Di?m F du?c g?i l� tiờu di?m c?a parabol.
. Du?ng th?ng ? du?c g?i l� du?ng chu?n c?a parabol.
. Kho?ng cỏch t? F d?n ? du?c g?i l� tham s? tiờu c?a parabol
2.Phương trình chính tắc của Parabol

. Tọa độ tiêu điểm

.Phương trình đường chuẩn
Bài tập cũng cố
Bài 1.
Cho parabol có phương trình chính tắc
Tọa độ tiêu điểm F của Parabol trên là
a. (3 ; 0) b. (-3 ; 0)
c. (6 ; 0) d. (-6 ; 0)
Bài 2.
Phương trình chính tắc của Parabol đi qua điểm M=(1;-2)
là:
a. b.
c. d.
Các em về nhà làm bài tập đầy đủ
Chúc thầy cô và các em mạnh khỏe
Bài học của chúng ta đến đây kết thúc