Bài tập : Đ6 đường tròn
Dạng 1: Tìm tâm và bán kính đường tròn.
Dạng 2: Viết phương trình đường tròn.
Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn.
Dạng 4: Quĩ tích (Đã trình bày giờ trước )
Dạng 5:Phương tích-trục đẳng phương(Đã trình bày giờ trước )
Bài tập :Đ6 đường tròn
Cách 2 : Tìm A , B.
Dạng 1 : Tìm tâm và bán kính đường tròn
Cách 1 : đưa phương trình về dạng
BàI tập :Đ 6 đường tròn
Dạng 1 : Bài tập áp dụng
Tìm tâm và bán kính các đường tròn:
Lời giải
BàI tập :Đ 6 đường tròn
Dạng 2 : Viết phương trình đường tròn .
Cách giải thường dùng :
Bài tập áp dụng :
Viết phương trình đường tròn qua 3 điểm : A(1;2), B(5;2), C(1;-3)
Tìm tâm và bán kính, từ đó suy ra phương trình đường tròn.
Bài tập :Đ6 đường tròn
Đáp án :
Bài tập :Đ6 đường tròn
Đáp án :
Gọi đường tròn cần tìm là (S)có phương trình :
Vì (S) qua A(1;2),B(5;2),C(1;-3) nên ta có :
Cách 2 :
Viết phương trình tiếp tuyến (D) với đường tròn S(I;R)
Cách giải : Viết phương trình đường thẳng (D) sao cho d(I,D) = R
Bài tập :Đ6 đường tròn
Bài tập áp dụng :
Dạng 3:
Lời giải
làm vé tơ pháp tuyến nên có phương trình:
3x-4y+3=0
Lời giải
Lời giải