CĐ1. Bài 6. Thư mục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • CĐ1. Bài 6. Thư mục - 1
  • CĐ1. Bài 6. Thư mục - 2
  • CĐ1. Bài 6. Thư mục - 3
  • CĐ1. Bài 6. Thư mục - 4
  • CĐ1. Bài 6. Thư mục - 5
MÔN : TIN HỌC
Lớp: 3
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐÔNG ANH
Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Kim Thanh
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hai phím có gai là phím: F và J.
Câu hỏi 2: Em hãy cho biết trên bàn phím hai phím có gai là những phím nào?
Câu hỏi 1: Em hãy cho biết khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím? là những hàng phím nào?
Hàng phím số
Hàng phím trên
Hàng phím cơ sở
Hàng phím dưới
Hàng phím dưới cùng
Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím
Hình 1
Hình 2
1. Tìm hiểu về thư mục
Trong thư viện có nhiệu kệ sách, mỗi kệ lại chia thành các ngăn, mỗi ngăn chứa một loại sách. Cách sắp xếp như vậy sẽ giúp việc tìm kiếm các quyển sách nhanh hơn, giúp cô thủ thư quản lí các loại sách dễ dàng hơn.
kệ sách
1. Tìm hiểu về thư mục
Trong thư viện có nhiệu kệ sách, mỗi kệ lại chia thành các ngăn, mỗi ngăn chứa một loại sách. Cách sắp xếp như vậy sẽ giúp việc tìm kiếm các quyển sách nhanh hơn, giúp cô thủ thư quản lí các loại sách dễ dàng hơn.
ngăn.
giúp cô thủ thư quản lí các loại sách dễ dàng hơn.
1. Tìm hiểu về thư mục
Giống như kệ sách, để lưu trữ các sản phẩm khi làm việc với máy tính và giúp việc quản lí, tìm kiếm thông tin các sản phẩm này dễ dàng hơn người ta tạo các thư mục trong bộ nhớ của máy tính. Trong mỗi thư mục lại có thể tạo ra các thư mục con khác nhau.
Khoi 3 có thư mục con là:
Lop 3A, Lop 3B
thư mục
thư mục con
Mỗi thư mục có một biểu tượng và tên.
1. Tìm hiểu về thư mục
một biểu tượng
tên.
Thư mục giống như một ngăn sách, ngăn sách chứa các ngăn nhỏ hơn,
còn thư mục chứa các thư mục nhỏ hơn (gọi là thư mục con)
Chú ý:
- Tên thư mục con cùng một mẹ phải khác nhau.
- Tên thư mục không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
Thư mục gồm có:
Bước 3: Gõ tên thư mục VD: Lop3, rồi nhấn phím Enter
Bước 1: Nháy chuột phải lên màn hình nền vào vùng trống tại nơi cần tạo thư mục.
Bước 2: Nháy chọn New
2. Tạo thư mục
 rồi chọn Folder
2. Tạo thư mục
CÁC BƯỚC TẠO THƯ MỤC:
3. Mở thư mục
CÁC BƯỚC MỞ THƯ MỤC:
Bước 1: Nháy nút chuột phải vào thư mục cần mở
TRÒ CHƠI
AI NHANH  AI ĐÚNG
Câu 1: Em hãy chọn ý đúng trong các ý dưới đây.
Thư mục gồm có: Thư mục bà, thư mục mẹ, thư mục con.
Thư mục gồm có: Thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.
Thư mục gồm có: Thư mục mẹ, thư mục con, thư mục cháu.
Thư mục gồm có: Thư mục ông, thư mục mẹ, thư mục con.
A
B
C
D
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 2: Em hãy chọn ý đúng trong các ý dưới đây.
Tên thư mục con cùng một mẹ phải khác nhau.
Tên thư mục con cùng một mẹ không phải khác nhau.
Tên thư mục con cùng một mẹ đặt tùy ý thích. Có thể giống nhau.
A
B
C
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 3: Em hãy chọn ý đúng trong các ý dưới đây.
Tên thư mục chỉ có thể là chữ hoa.
Tên thư mục chỉ có thể là chữ thường.
Tên thư mục không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
Cả 3 ý trên đều sai.
A
B
C
D
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 4: Em hãy chọn đúng thứ tự các bước để tạo được một thư mục.
Nháy chọn New  rồi chọn Folder
Nháy chuột phải lên màn hình nền vào vùng trống tại nơi cần tạo thư mục.
Gõ tên thư mục VD: Lop3, rồi nhấn phím Enter
A
B
C
A
B
C
B
C
A
B
A
C
Chọn đáp án là:
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 5: Em hãy chọn đúng 2 trong 3 ý liên tiếp để mở được thư mục đã có trong máy.
Nháy chuột trái vào thư mục cần mở
Nháy chuột phải vào thư mục cần mở
Chọn Open, xuất hiện cửa sổ thư mục cần mở.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Chọn đáp án là:
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐÔNG ANH
Giáo viên: Đỗ Thị Kim Thanh
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 21:43:27 | Thể loại: HD học Tin học 3 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 3.43 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng CĐ1. Bài 6. Thư mục, HD học Tin học 3. MÔN : TIN HỌCLớp: 3PHÒNG GD - ĐT HUYỆN ĐÔNG ANHNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPTRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐÔNG ANHGiáo viên thực hiện: Đỗ Thị Kim ThanhKIỂM TRA BÀI CŨ Hai phím có

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/cd1-bai-6-thu-muc.i9b20q.html