tư tưởng Hồ Chí Minh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tư tưởng Hồ Chí Minh - 1
  • tư tưởng Hồ Chí Minh - 2
  • tư tưởng Hồ Chí Minh - 3
  • tư tưởng Hồ Chí Minh - 4
  • tư tưởng Hồ Chí Minh - 5
thecuongcamau@yahoo.com.vn
1
MÔN HỌC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
thecuongcamau@yahoo.com.vn
2
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Chương mở đầu.
Đối tượng,PP nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng HCM.
Chương 1.
Cơ sở,quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chương 2.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng GPDT.
Chương 3.
TT Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN.
Chương 4.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương 5.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Chương 6.
TTHCM về dân chủ và xây dụng nhà nước của dân,do dân,vì dân.
Chương 7.
TT Hồ Chí Minh về văn hóa,đạo đức và xây dựng con người mới.

thecuongcamau@yahoo.com.vn
3
CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Nội dung của chương

I ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
IIIÝ NGHĨA HỌC TẬP
thecuongcamau@yahoo.com.vn
4
I-Đối tượng nghiên cứu tư tưởng HCM.
1.Khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
1.1.Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- Lịch sử vấn đề
- Quan niệm của Đảng ta
- Quan niệm của các nhà khoa học

-Pham tích nội dung khái niệm:
+ Bản chất nội dung phản ánh
+ Nguồn gốc tư tưởng lý luận
+Giá trị và ý nghĩa của tưởng,tư tưởng Hồ Chí Minh


thecuongcamau@yahoo.com.vn
5
"Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về nh?ng vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu van hóa nhân loại."
thecuongcamau@yahoo.com.vn
6
1.2.Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
- ND cơ bản: Tưởng Hồ Chí Minh về DT và cách mạng giải phóng DT; về CNXH và con đường đi lên CNXH; về Đảng CSVN; về đại đoàn kết; về nhà nước của dân, do dan, vì dân; về đạo đức, văn hóa, xây dựng con người mới.
- ND cốt lõi: Tư tưởng về ĐLDT gắn liền với CNXH; giải phóng dân tộc, gải phóng giai cấp, giải phóng con người.
thecuongcamau@yahoo.com.vn
7
Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
Những néi dung trong hÖ thèng t­ t­ëng Hå ChÝ Minh
thecuongcamau@yahoo.com.vn
8

2.Đối tuợng và nhiệm vụ của môn học.
2.1.Đối tượng nghiên cứu:
- Hề thống quan điểm, quan niệm, lý luận của Hồ Chí Minh về CMVN gắn liền với dòng chảy của thời đại được thể hiện trong các bào viết, bài nói, trong chỉ đạo thực tiễn của Hồ Chí Minh.
- Sự vận dung của các quan điểm đó trong toàn bộ tiến trình CMVN, quá trình hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh.

thecuongcamau@yahoo.com.vn
9
2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở hình thành TTHCM, cơ sở ch.quan, khquan.
- Xác định các giai đoạn hình thành, phát triển TTHCM.
- Làm rõ nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm
của TTHCM.
- Làm rõ vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động
của TTHCM đối với CMVN.
- Phân tích quá trình Đảng ta vận dụng,ph. triển TTHCM.
- Đánh giá ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa thời đại của TTHCM.
thecuongcamau@yahoo.com.vn
10
2.3-Mối quan hệ của môn học này với các môn học lý luận chính trị khác.
Đối với môn Những nguyên lý cơ bản của CN mác-lênin: Nó là thế giới quan, PP luận,nguồn gốc tư tưởng, lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng, khoa học củaTTHCM.
Đối với môn Đường lối CM của ĐCSVN: Là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng, là cơ sở khoa học cùng với chủ nghiã mác-Lênin để xây dựng đường lối,chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.

thecuongcamau@yahoo.com.vn
11
Các nguyên tắc có tính chát phương pháp luận.
Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính đảng với tính khoa học.
Quan điểm toàn diện và thống nhất.
Quan điểm kế thừa và phát triển.
Quan điểm lịch sử cụ thể.
Quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn.
Kết hợp nghiên cứu tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo
cách mạng của Hồ Chí Minh.
II-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
thecuongcamau@yahoo.com.vn
12
thecuongcamau@yahoo.com.vn
13
Các phương pháp cụ thể.
- PP lịch sử: nghiên cứu sự vật, hiện tượng theo quá trình phát sinh,tồn tại và phát triển của nó.
- PP lôgic: NC cái tổng quát để tìm ra cái bản chất của các sự vật, hiện tượng và khái quát nó thành lý luận
- PP liên ngành: Khoa học xã hội-nhânvăn, lý luận ch.trị.
- PP phân tích, so sánh, đối chiếu, thống kê, điều tra, phỏng
vấn nhân chứng lịch sử v.v…


thecuongcamau@yahoo.com.vn
14
III-Ý NGHĨA CỦA ViỆC HỌC TẬP.
1.Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp luận công tác.
-Nhận thức đúng đắn các vấn đề thực tiễn nảy sinh động trong cuộc sống, phù họp với cong đường phát triển;
-Củng cố niềm tin, bản lĩnh cính trị, bản lĩnh sống thái độ sống tích cực;
-Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ…
thecuongcamau@yahoo.com.vn
15


2- Bồi dưỡng phẫm chất đạo đức cách mạng


Trung thành với con
đường, mục tiêu mà
dân tộc ta đã lựa chọn
Biết xử lý các quan
hệ hàng ngày theo
các chuẫn phù họp
với lối sống hiện đại
Có trách nhiệm, tinh thần
với cộng đồng, phục vụ Tổ
quốc, đồng bào.
Tu dưỡng, rèn luyện về mọi
mặt, trở thành người có ích.
HẾT
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-09-03 06:11:29 | Thể loại: Giáo dục thể chất | Lần tải: 207 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 5.42 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất. thecuongcamau@yahoo.com.vn1 MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHthecuongcamau@yahoo.com.vn2 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Chương mở đầu. Đối tượng,PP nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng HCM. Chương 1. Cơ sở,quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng GPDT. Chương 3. TT Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN. Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tu-tuong-ho-chi-minh.c1qczq.html