Cach mang tu san Phap cuoi the ky XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Cach mang tu san Phap cuoi the ky XVIII - 1
  • Cach mang tu san Phap cuoi the ky XVIII - 2
  • Cach mang tu san Phap cuoi the ky XVIII - 3
  • Cach mang tu san Phap cuoi the ky XVIII - 4
  • Cach mang tu san Phap cuoi the ky XVIII - 5
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LỊCH SỬ
----------------oOo ----------------
Môn học
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Giáo viên hướng dẫn:
Ths Nhữ Thị Phương Lan
Ths Đào Thị Mộng Ngọc

Nhóm sinh viên thực hiện:
Lưu Thị Yến
Hồ Thị Liễu
Nguyễn Thị Phương
Lò Đức Quốc Trường


BÀI 31
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
I - NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1 - Tình hình kinh tế xã hội
2 - Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
II - TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG
1 - Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
2 - Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
3 - Nền chuyên chính Giacôbanh đỉnh cao của cách mạng
4 - Thời kì thoái trào
III - Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

I - NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1 - Tình hình kinh tế xã hội:
a) Về kinh tế:
Tại sao nói cuối thế kỷ XVIII nước Pháp vẫn là một nước lạc hậu, kém phát triển?
Nền kinh tế Pháp cuối thế kỷ XVIII là một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển:
Nông nghiệp
- Công cụ kỹ thuật lạc hậu
- Nông dân bị bóc lột nặng nề
? Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
Công - thương nghiệp
- Máy móc được sử dụng khá nhiều
- Buôn bán mở rộng với nhiều nước
? Chế độ phong kiến kìm hãm
Biểu hiện
b) Veà chính trò – xaõ hoäi:
Neâu vai troø, quyeàn lôïi veà ñòa vò kinh teá, chính trò cuûa caùc ñaúng caáp trong xaõ hoäi Phaùp?

- Xaõ hoäi chia thaønh 3 ñaúng caáp:
+) Taêng löõ: naém ñaëc quyeàn
+) Quyù toäc: kinh teá, chính trò, giaùo hoäi
+) Ñaúng caáp thöù ba: Goàm TS, Noâng daân, bình daân. Hoï laøm ra cuûa caûi, phaûi ñoùng moïi thöù thueá, khoâng ñöôïc höôûng quyeàn lôïi chính trò.
Maâu thuaãn xaõ hoäi gay gaét
Phim mô tả về tình hình nông nghiệp
nước Pháp trước cách mạng 1789
TÌNH CẢNH NÔNG DÂN PHÁP
TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789

Tăng lữ
Nông dân

Quý tộc
phong kiến

- Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế
- Đẳng cấp 3 mâu thuẩn với chế độ PK chuyên chế thống trị.
Yêu cầu xã hội của nước Pháp là đánh đổ chế độ phong kiến.
Đẳng cấp
Quý Tộc PK
Đẳng cấp
tăng lữ lớp trên
2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
Khoâng ñoùng thueá
Đẳng cấp
Thứ ba
Tư sản
Dân nghèo TH
Nông dân
Đại TS

TSản vừa.

T.Sản nhỏ

Sơ đổ ba đẳng cấp
Đại biểu
- Mông texkiơ
- Vôn te
- Rut xô
Noäi dung
- Kòch lieät pheâ phaùn caùc quan ñieåm loãi thôøi, laïc haäu
- Ñöa ra nhöõng lyù thuyeát veà vieäc xaây döïng nhaø nöôùc môùi
Trào lưu Triết học ánh sáng Pháp:
2 - Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:
CÁC NHÀ “TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG” Ở PHÁP THẾ KỶ XVIII
“Để có tự do chính trị, chính phủ phải được tổ chức để không một ai có thể đe doạ người khác”
“Hãy đập tan toà nhà của sự dối trá!”
“Xéo nát bọn đê tiện”

“Mọi người sinh ra tự do nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích. Tự do là quyền tự nhiên của con người”
YÙ nghóa
- Taán coâng vaøo heä tö töôûng phong kieán, doïn ñöôøng cho caùch maïng buøng noå
- Ñònh höôùng cho moät xaõ hoäi môùi trong töông lai
Vậy ý nghĩa của những tư tưởng
đó là gì?
II - TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG:
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến:
a. Cách mạng bùng nổ:

- Ngày 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp do nhà Vua triệu tập ? đẳng cấp thứ 3 phản đối
- Ngày 14/7/1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp
HỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP NGÀY 5/5/1789
Ngaøy 14/7/1789, quaàn chuùng Pari noåi daäy phaù nguïc Ba-xti
Về sau, ngày 14 - 7 trở thành ngày Quốc khánh nước Pháp
Bên trong ngục Ba-xti
Phim mô tả cảnh quần chúng nhân dân
phá ngục Ba-xti

Ý nghĩa của sự kiện ngày 14/7/1789
- Giaùng moät ñoøn ñaàu tieân vaøo cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá
- Theå hieän vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân
- Ñöa ñaïi tö saûn leân naém quyeàn
b. Nền quân chủ lập hiến:
Em hãy nêu những việc làm của phái lập hiến ?
Việc làm của phái lập hiến
Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền
Ban hành chính sách khuyến khích công - thương nghiệp phát triển
Tháng 9/1791 thông qua Hiến pháp xác lập nền quân chủ lập hiến
Trước những việc làm của phái lập hiến vua Pháp có những phản ứng như thế nào?

- Vua Phaùp tìm caùch choáng phaù caùch maïng, khoâi phuïc laïi cheá ñoä phong kieán
- Thaùng 4/1792, chieán tranh giöõa Phaùp vaø lieân minh Aùo – Phoå buøng noå.
- Ngaøy 11/7/1792, Quoác hoäi tuyeân boá toå quoác laâm nguy
 Caùch maïng Phaùp chuyeån sang giai ñoaïn môùi.
Vua Lu-i XVI
Hoàng hậu Antoinette
CUNG ĐIỆN VERSAILLES
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập:

- Ngày 10/8/1792 quần chúng Pari nổi dậy bắt Vua và hoàng hậu, lập chính quyền công xã cách mạng của phái Girôngđanh.
Nền cộng hòa được thành lập trong hoàn cảnh nào?
Những việc làm của tư sản công thương?
+) Ba�u Quoỏc hoọi mụựi dửụựi hỡnh thửực phoồ thoõng ủa�u phieỏu
+) Ngaứy 21/9/1792, pheỏ truaỏt nhaứ Vua, thaứnh laọp ne�n coọng hoứa
+) Ngaứy 21/1/1793, xửỷ cheựm Vua Lu-i XVI
Hoàng hậu Antoniette bị đưa ra pháp trường xử tử
Vua Lu-i XVI bị xử chém (21/01/1793)
Tình hình nước Pháp đầu năm 1793 như thế nào?
- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước khó khăn mới
+ Trong nước: Bọn phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn
+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu A�u đe dọa cách mạng
- Ngày 31/5/1793 quần chúng Pari nổi dậy, lật đổ phái Ghi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (ngày 2/6/1793)
3 - Nền chuyên chính Gia-cô-banh đỉnh cao của cách mạng:

- Nền chuyên chính Gia-cô-banh được thành lập ngày 2/6/1794, do Rô - be -spie lãnh đạo.
- Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả.
Chân dung Rô-be-spie
Những biện pháp kịp thời, hiệu quả của chính quyền Gia-cô-banh:
- Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
- Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ
- Ban hành lệnh "Tổng động viên toàn quốc"
- Xoá nạn đầu cơ tích trữ ...
- Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong, giặc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh cao.
So sánh chính sách về kinh tế và chính trị của phái Gia-cô-banh với phái Gi-rông-đanh?
Gia-cô-banh
Gi-rông-đanh
Kinh tế:
-Chia ruộng đất thành lô lớn bán với giá cao
? Nông dân không có đất canh tác
- Chính tr?
-Cấm công nhân bai công, hội họp
?Mất quyền tự do dân chủ
Kinh tế:
+) Chia ruộng đất công thành nhiều mảnh nhỏ, trả dần trong 10 năm
?Moói noõng daõn ủe�u coự ruoọng ủaỏt
- Chính tr?
+) Ban bố quyền tự do dân chủ rộng rãi
?Moùi baỏt bỡnh ủaỷng giai caỏp ủe� bũ xoựa
+) Ban haứnh luaọt giaự toỏi ủa
? Khaộc phuùc naùn ủa�u cụ tớch trửừ, huy ủoọng lửụng thửùc, thửùc phaồm, caỷi thieọn ủụứi soỏng nhaõn daõn
Chiến binh Gia-cô-banh
Những chính sách đó có
tác dụng như thế nào?
Huy động đủ sức người sức của, đưa cách mạng tới đỉnh cao
Quân chủ chuyên chế
Quân chủ lập hiến
Gi-rông-đanh
Chuyên chính Gia-cô-banh
14-7-1789 (CM thửự nhaỏt)
10-8-1792 (CM thửự hai)
31-5-> 2-6-1793 (CM thửự ba)

So d? v? nh?ng bu?c phát triển
Của cách mạng Pháp
- Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong, giặc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh cao.
- Trong lúc cách mạng đang lên, mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phái Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc đảo chính ngày 27-7-1794 đã đưa chính quyền vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thoái trào.
Phim mô tả về Nền chuyên chính Gia-cô-banh
4 - Thời kì thoái trào:
-Vì sao giữa lúc đang lên tới đỉnh cao cách mạng lại rơi vào tình trạng thoái trào?

Nguyên nhân:
Do mâu thuẫn nội bộ mà Phái Gia-cô-banh đã suy yếu.

Biểu hiện:
- Ngày 27/7/1794,tư sản Tecmiđo đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh, thành lập ủy ban Đốc chính
- Tháng 11/1798, Na-pô-nê-ông đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự
- Năm 1804, Na-pô-lê-ông lên ngôi Hoàng đế, thành lập Đế chế I
- Năm 1815, na-pô-lê-ông bị bại trận, nền quân chủ được phục hồi

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.

+) Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.
+) Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân)
+) Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển. 1
+) Giai cấp tư sản lãnh dạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát triển của cách mạng.

- Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
III - Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG
TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
Câu 1: Em hãy trình bày ý nghĩa của sự kiện ngày 14/7/1789?
Củng cố kiến thức
Trả lời:
Ý nghĩa của sự kiện ngày 14/7/1789:
Giáng một đòn đầu tiên vào chế độ quân chủ chuyên chế
Thể hiện vai trò của quần chúng nhân dân
Đưa đại tư sản lên nắm quyền
Câu 2: Em hãy so sánh chính sách về kinh tế và chính trị của phái Gia-cô-banh với phái Gi-rông-đanh?
Gia-cô-banh
Gi-rông-đanh
Kinh tế:
-Chia ruộng đất thành lô lớn bán với giá cao
? Nông dân không có đất canh tác
- Chính tr?
-Cấm công nhân bai công, hội họp
?Mất quyền tự do dân chủ
Kinh tế:
+) Chia ruộng đất công thành nhiều mảnh nhỏ, trả dần trong 10 năm
?Moói noõng daõn ủe�u coự ruoọng ủaỏt
- Chính tr?
+) Ban bố quyền tự do dân chủ rộng rãi
?Moùi baỏt bỡnh ủaỷng giai caỏp ủe� bũ xoựa
+) Ban haứnh luaọt giaự toỏi ủa
? Khaộc phuùc naùn ủa�u cụ tớch trửừ, huy ủoọng lửụng thửùc, thửùc phaồm, caỷi thieọn ủụứi soỏng nhaõn daõn
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-12-15 18:40:48 | Thể loại: Giáo dục Hướng nghiệp | Lần tải: 18 | Lần xem: | Page: 37 | FileSize: 1.40 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Cach mang tu san Phap cuoi the ky XVIII, Giáo dục Hướng nghiệp. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHKHOA LỊCH SỬ----------------oOo ----------------Môn họcGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn:Ths Nhữ Thị Phương LanThs Đào Thị Mộng NgọcNhóm sinh viên thực hiện:Lưu Thị YếnHồ Thị LiễuNguyễn Thị PhươngLò Đức Quốc TrườngBÀI 31NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH I - NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1 - Tình hình kinh tế xã hội 2 - Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởngII - TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG 1 - Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến 2 - Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà đư

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ky-xviii.qg8vtq.html