Nhà trường và người giáo viên

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Nhà trường và người giáo viên - 1
  • Nhà trường và người giáo viên - 2
  • Nhà trường và người giáo viên - 3
  • Nhà trường và người giáo viên - 4
  • Nhà trường và người giáo viên - 5
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT


BAØI THUYEÁT TRÌNH
NHAØ TRÖÔØNG VÔÙI NGÖÔØI GIAÙO VIEÂN
NHOÙM THỰC HIỆN: Nhoùm 3 lôùp 4c


TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT
TRONG LAO ĐỘNG SƯ PHẠM
I: VAØI NEÙT VEÀ NHAØ GIAÙO VN

Daân toäc ta coi troïng ñaïo lyù laøm ngöôøi vaø coù truyeàn thoáng hieáu hoïc, nhaø giaùo laø ngöôøi truyeàn baù ñaïo lyù, giaùo duïc con ngöôøi vaø truyeàn baù tri thöùc vaên hoùa. Vì troïng ñaïo lyù vaø hieáu hoïc neân nhaân daân ta raát yeâu meán vaø kính trong nhaø giaùo .

Nhöõng nhaø giaùo coù ñaïo ñöùc trong saùng, coù tri thöùc uyeân baùc laø ngöôøi xöùng ñaùng ñeå nhaân daân tin töôûng, coù uy tín ñoái vôi nhaân daân .
II: ÑAËC ÑIEÅM LAO ÑOÄNG CUÛA NHAØ GIAÙO
1, QUAN NIEÄM VAÁN ÑEÀ
Lao ñoäng nhaø giaùo ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc xeáp vaøo loaïi lao ñoäng tinh thaàn, noù coù lao ñoäng trí oùc vaø lao ñoäng chaân tay, nhöng trí oùc vaán chieám öu theá . Lao ñoäng cuûa nhaø giaùo goïi laø lao ñoâng sö phaïm caên cöù 3 yeáu toá
+. Hoaït ñoäng coù muïc ñích
+. Ñoái töôïng vaø tö lòeâu
+. Phöông tieän lao ñoäng
Lao ñoäng nhaø giaùo caên cöù vaøo 3 quy moâ
+. Lao ñoäng caù nhaân
+. Lao ñoäng taäp theå
+. Lao ñoäng treân quy moâ xaõ hoäi
2, NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM LAO ÑOÄNG CUÛA NHAØ GIAÙO
+ Đối tượng lao động của nhà giáo là con người
+ Nhà giáo lấy tòan bộ tri thức, đạo đức, năng lực phẩm chất để làm công cụ lao động. Sản phẩm là nhân cách học sinh.
+ Tính khoa học và nghệ thuật thể hiện trong hoạt động các quy luật giáo dục và phát triển trong quá trình dạy học.
+ Lao động của nhà giáo gắn bó với lao động của tập thể sư phạm và các tổ chức xã hội .
III, TÍNH KHOA HOÏC
THEÅ HIEÄN
+ Daïy hoïc coù quaù trình cuï theå
+ Nguyeân taéc daïy hoïc
+ Noäi dung daïy hoïc
+ phöông phaùp daïy hoïc
+ Phöông tòeân daïy hoïc
+ Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc
1. QUAÙ TRÌNH DAÏY HOÏC
 Baûn chaát cuûa quaù trình daïy hoïc
- Daïy hoïc laø hoïat ñoäng giöõa 2 chuû theå giaùo vieân vaø ngöôøi hoc sinh .
- Dạy học laø moät hoaït ñoäng trí tueä
- Daïy hoïc vôùi tö caùch laø moät heä thoáng
 Caùc nhieäm vuï cuûa quaù trình daïy hoïc
- Nhieäm vuï giaùo döôõng
- Nhieäm vuï phaùt trieån trí tueä cho hoïc sinh
- Giaùo duc phaåm chaát nhaân caùch


 Quy luaät cuûa quaù trình daïy hoïc

- Quy luật về tính ức chế của xã hội đối với dạy học
- Quy luật thống nhất giữa dạy học và phát triển trí tuệ của học sinh
- Quy luật về thống nhất giữa dạy học và giáo dục nhân cách
- Quy luật về thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy và họat động học
- Quy luật về thống nhất biện chứng giữa mục đích, nội dung và phương pháp dạyhọc.
2. NGUYEÂN TAÉC DAÏY HOÏC
Là những luận điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động của thầy giáo và học sinh trong quá trình dạy học nhằm đạt được mục đích đề ra .
Hệ thống các nguyên tắc dạy học
Nguyên tắc thống nhất biện chứng giữa tính khoa học và tính khoa học và tính giáo dục trong dạy học
Nguyên tắc thống nhất giữa dạy lý thuyết với dạy thực hành
Nguyên tắc thống nhất giữa dạy tập thể và dạy cá thể
Nguyên tắc phát huy tính tích cực độc lập và sáng tạo của học sinh .
Nguyên tắc thống nhất giữa họat động dạy và hoạt động học
3.NỘI DUNG DẠY HỌC
 Noäi dung daïy hoïc chính laø noäi dung hoïat ñoäng cuûa caû thaày laãn troø trong suoát quaù trình daïy hoïc vaø cuõng laø caùi maø hoïc sinh caàn naém vöõng, thaáu hieåu ñeå chuyeån hoùa thaønh trí tueä vaø nhaân caùch cuûa mình

Bao goàm : + Keá hoïach daïy hoïc
+ Chöông trình moân hoïc
+ Saùch giaùo khoa moân hoïc
4 PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC
Phöông phaùp laø con ñöôøng laø caùch thöùc maø chuû theå söû duïng ñeå taùc ñoäng nhaèm chieám lónh hoaëc bieán ñoåi ñoái töôïng theo muïc ñích ñaõ ñònh
Heä thoáng caùc phöông phaùp daïy hoïc
+ Nhoùm caùc phöông phaùp daïy hoïc söû duïng ngoân ngöõ
_ Phöông phaùp thuyeát trình
_ Phöông phaùp vaán ñaùp
_ Phöông phaùp söû duïng taøi lieäu vaø saùch giaùo khoa

+ Nhóm phương pháp dạy học trưc quan
_ Phương pháp minh họa
_ Phương pháp biểu diễn thí nghiệm
+ Nhóm phương pháp thực hành
+ Nhóm phương pháp kiểm tra , đánh giá kiến thức của học sinh
5. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC
Phöông tieän daïy hoïc laø coâng cuï maø giaùo vieân vaø hoïc sinh söû duïng truïc tieáp trong quaù trình daïy hoc .
 Phöông tieän daïy hoïc bao goàm :
+ Thieát bò daïy hoïc
+ Phoøng hoïc
+ Phöông tieän kyõ thuaät thoâng tin
6. CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc laø caùch toå chöùc quaù trình hoïc taäp cho hoïc sinh phuø hôïp vôi muïc ñích, noäi dung baøi hoïc, nhaèm laøm cho baøi hoïc ñaït ñöôïc keát quaû toát.
 Caùc hình thöùc toå chöùc daïy hoïc
+ Hình thöùc leân lôùp
+ Hình thöùc thaûo luaän taäp theå
+ Hình thöùc töï hoïc
+ Hình thöùc phuï ñaïo
IV. TÍNH NGHEÄ THUAÄT
Tính nghệ thuật của ngừời giáo viên được thể hiện qua hai khía cạnh lớn :
1 Trong quá trình dạy học.
2 trong quá trình giáo dục
1. TÍNH NGHEÄ THUAÄT TRONG QUAÙ TRÌNH DAÏY HOÏC
+ Ngheä thuaät hieåu hoïc sinh trong quaù trình daïy hoïc.
+ Ngheä thuaät söû duïng söû duïng taøi lieäu.
+ Ngheä thuaät söû duïng söû duïng phöông phaùp daïy hoïc.
+ Ngheä thuaät söû duïng söû duïng ngoân ngöõ vaø phi ngoân ngöõ .
2. TÍNH NGHEÄ THUAÄT TRONG QUÙA TRÌNH GIAÙO DUÏC
+ Ngheä thuaät giao tieáp sö phaïm.
+ Ngheä thuaät caûm hoùa hoïc sinh.
+ Ngheä thuaät kheùo leùo ñoái söû sö phaïm
TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THÌ TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT KHÔNG TÁCH RỜI, LUÔN ĐI ĐÔI VỚI NHAU
=>TÍNH KHOA HỌC LÀM CƠ SỞ CHO TÍNH NGHỆ THUẬT
Bài thuyết trình của nhóm 3 đã kết thúc
Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-09-02 17:06:42 | Thể loại: Giáo dục học | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Nhà trường và người giáo viên, Giáo dục học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT BAØI THUYEÁT TRÌNH NHAØ TRÖÔØNG VÔÙI NGÖÔØI GIAÙO VIEÂN NHOÙM THỰC HIỆN: Nhoùm 3 lôùp 4c TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT TRONG LAO ĐỘNG SƯ PHẠM I: VAØI NEÙT VEÀ NHAØ GIAÙO VN Daân toäc ta coi troïng ñaïo lyù..

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/nha-truong-va-nguoi-giao-vien.cm9m0q.html