giao duc hoc la mot khoa hoc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • giao duc hoc la mot khoa hoc - 1
  • giao duc hoc la mot khoa hoc - 2
  • giao duc hoc la mot khoa hoc - 3
  • giao duc hoc la mot khoa hoc - 4
  • giao duc hoc la mot khoa hoc - 5
A. CẤU TRÚC CỦA GIÁO DỤC HỌC
KHOA HỌC GIÁO DỤC
Cấu trúc của giáo dục học bao gồm những gì???
là gì??
CẤU TRÚC CỦA GIÁO DỤC HỌC
GDH đại cương
GDH chuyên ngành
I. Giáo dục học đại cương.

Nghiên cứu những vấn đề về phương pháp luận và lí luận chung của giáo dục học (GDH).
1. Những vấn đề chung của GDH.
2. Lí luận dạy học.
3. Lí luận giáo dục.
4. Lí luận về quản lí nhà trường.
5. Một số phân môn khác: lịch sử GDH, GDH so sánh, xã hội học GD.
1. Những vấn đề chung của GDH.
- Chứng minh rằng GDH là một khoa học.
- Trình bày những lí luận, quy luật cơ bản về sự hình thành & phát triển nhân cách, tác dụng của GD.
- Giới thiệu MĐ, quan điểm, nguyên tắc GD cơ bản nhất.
- Hệ thống giáo dục quốc dân.
- Vai trò và những yêu cầu đối với người thầy giáo.
2. Lí luận dạy học.

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau đây:
- Những vấn đề lí luận chung của dạy học.
- Những nhân tố của quá trình dạy học: nội dung, pp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học, đánh giá các kết quả dạy học.
3. Lí luận giáo dục.

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau đây:
- Những vấn đề chung của quá trình giáo dục (nghĩa hẹp).
- Tổ chức các hoạt động giáo dục: đạo đức, thẩm mĩ, thể chất, lao động, kĩ thuật, hướng nghiệp.
- Người giáo viên chủ nhiệm lớp.
4. Lí luận về quản lí nhà trường.
Nghiên cứu về những vấn đề cơ bản sau:
- Những vấn đề chung của công tác quản lí GD.
+ Khái niệm cơ bản.
+ Bản chất.
+ Nội dung, ppháp & các hính thức quản lí.
- Quản lí hệ thống giáo dục quốc dân.
- Quản lí QTDH - GD.
* Nhân lõi của lí luận quản lí nhà trường là những vấn đề quản lí nội bộ nhà trường, tổ chức, quản lí quá trình sư phạm trong trường.
Ngoài ra còn một số phân môn đang trong quá trình phát triển như:
- Lịch sử giáo dục.
- Giáo dục so sánh.
- Xã hội học giáo dục.
II. Giáo dục học chuyên ngành.
Một số chuyên ngành phát triển nhất, ảnh hưởng rất quan trọng đến sự phát triển lí luận và thực tiễn giáo dục như:
- Giáo dục học bộ môn.
- Giáo dục học trẻ khuyết tật (GDH đặc biệt).
* Ngoài ra còn có:
+ GDH mầm non.
+ GDH nghề nghiệp.
+ GDH người lớn.
+ GDH quân sự.
+ GDH công tác văn hóa quần chúng.

III. Sơ Kết
GIÁO DỤC HỌC
Gíáo dục học đại cương.

1. Vấn đề chung của GDH.
2. Lí luận dạy học.
3. Lí luận giáo dục.
4. Quản lí giáo dục.
5. Lịch sử giáo dục.
6. Giáo dục so sánh.
7. Xã hội học giáo dục.

Gíáo dục học chuyên ngành.

1. Giáo dục học bộ môn.
2. GDH trẻ khuyết tật.
3. GDH mầm non.
4. GDH hướng nghiệp.
5. GDH người lớn.
6. GDH quân sự.
7. GDH công ttác vhóa
B. Mối quan hệ giữa GDH và các khoa học khác.
GDH là một hiện tượng xã hội, do đó, GDH là một khoa học xã hội. Trong quá trình hoạt động và phát triển, giữa GDH và các khoa học xã hội khác cò những mối liên hệ mật thiết.
GIÁO DỤC HỌC
TRIẾT HỌC
XÃ HỘI HỌC
KINH TẾ HỌC
ĐẠO ĐỨC HỌC
MĨ HỌC
Triết học Mác Lênin
Khoa học về các qui luật phổ biến nhất của sự phát triển tự nhiên, xã hội và tư duy con người, là nền tảng khoa học cung cấp các quan điểm phương pháp luận cho việc xây dựng GDH.
Xã hội học
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường xã hội tới con người và tới quan hệ giữa mọi người, nghiên cứu các đặc điểm của sự phát triển kinh tế văn hóa và sự ảnh hưởng của chúng tới sự hình thành và phát triển nhân cách con người; nó giúp GDH giải quyết nhiều nhiệm vụ xây dựng nhà trường, cũng như tác động qua lại giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc gáo dục trẻ em.
Đạo đức học
Thông qua việc nghiên cứu các học thuyết, bản chất, nguyên tắc và các phạm trù đạo đức, đã trực tiếp giúp GDH giải quyết các vấn đề về giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
Giáo dục học là một khoa học
Đối tượng
Khái niệm, phạm trù cơ bản
Chức năng, nhiệm vụ
Cấu trúc
Phương pháp nghiên cứu
QTGD
GD (n.hẹp)
Dạy học
GD (n.rộng)
Người thầy giáo
Phẩm chất
Năng lực
Những vấn đề lí luận chung của dạy học:
Khái niệm cơ bản của lí luận dạy học.
Chức năng, nhiệm vụ của dạy học.
Bản chất QTDH.
Hệ thống các nguyên tắc dạy học.
Những vấn đề chung của QTGD
(nghĩa hẹp)
Khái
niệm

bản
của
lí
luận
GD
Bản
chất
quá
trình
giáo
dục
Nguyên
tắc
giáo
dục

Phương
pháp
giáo
dục
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-02-21 22:50:35 | Thể loại: Giáo dục học | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 25 | FileSize: 1.42 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng giao duc hoc la mot khoa hoc, Giáo dục học. A. CẤU TRÚC CỦA GIÁO DỤC HỌCKHOA HỌC GIÁO DỤCCấu trúc của giáo dục học bao gồm những gì???là gì??CẤU TRÚC CỦA GIÁO DỤC HỌCGDH đại cươngGDH chuyên ngànhI. Giáo dục học đại cương. Nghiên cứu những vấn đề về phương pháp luận và lí luận chung của giáo dục học (GDH).1. Những vấn đề chung của GDH.2. Lí luận dạy học.3. Lí luận giáo dục.4. Lí luận về quản lí nhà trường.5. Một số phân môn khác: lịch sử GDH, GDH so sánh, xã hội học

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/giao-duc-hoc-la-mot-khoa-hoc.f6qi0q.html