Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 1
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 2
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 3
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 4
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 5
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO ,
THÂN ÁI CÙNG CÁC EM HỌC SINH
TRƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT
NGUYỄN THỊ VÂN
GDCD 8
kiểm tra bài cũ

Câu1:Hoạt động chính trị xã hội là gì?

Câu 2:Theo em những hoạt động nào sau đây thuộc loại hoạt động chính trị - xã hội?
a. Học tập văn hoá
b. Tham gia hoạt động từ thiện
c. Tham gia sản xuất ra của cải vật chất.
d. Tham gia du lịch.
e. Tham gia xây dựng các công trình.
g. Tham gia các hoạt động của Đội, của Đoàn.
h. Giúp đỡ gia đình thưong binh, liệt sĩ.
i. Hoạt động thể dục, thể thao văn nghệ
k. Tuyên truyền về nếp sống văn hoá.
l. Giúp đỡ lực lượng an ninh săn bắt cướp.
m. Giữ gìn vệ sinh môi trường.
n. Giữ gìn vệ sinh cá nhân

````````````````
Tiết 8
Bài 8
Tôn Trọng Và Học Hỏi Các Dân Tộc Khác
2. ý nghĩa
I. Đặt vấn đề:
II.Nội dung bài học:
III.Bài tập
THảO LUậN
3.Trách nhiệm của công dân
1. B�i t?p 1
2. B�i t?p 2
SGK
1.Thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác
Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên thắng lợi cuộc kháng chiến giữ nước là nhờ những yếu tố nào ?
Việt Nam có những đóng góp gì đáng tự hào cho nền văn hóa thế giới ?
Đóng góp di sản cho nền văn hoá thế giới
vịnh
hạ
long
Cồng
chiên
tây
nguyên
Phố
Cổ
Hội
an
Nhã
nhạc
Cung
đình
huế
Động
Phong
nha
Cố
đô
huế
Thánh
địa
mỹ
sơn
Di sản được unesco công nhận là
di sản văn hoá thế giới
VỊNH HẠ LONG
Động Phong Nha
Cè §« HuÕ
THáNH ĐịA Mỹ SƠN
PHố Cổ HộI AN
DI SảN VĂN HOá PHI VậT THể
Cồng chiên Tây Nguyên
Nhã nhạc cung đình Huế
Theo em, lí do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trổi dậy mạnh mẽ?
Thành phố Thượng Hải - Trung Quốc
?
?
?
?
THảO LUậN NHóM
Nhóm 1: Chúng ta cần tôn trọng học hỏi các dân tộc khác không? Vì sao?
Nhóm 2: Chúng ta nên học tập tiếp thu những gì ở các dân tộc khác?
Nhóm 3: Chúng ta nên học tập các dân tộc khác như thế nào?
Rất cần phải tôn trọng học hỏi các dân tộc khác. Vì:
Mỗi dân tộc có những giá trị văn hoá riêng mà chúng ta không có.
Những giá trị văn hoá tư tưởng cuả các dân tộc khác góp phần giúp chúng ta phát triển kinh tế, văn hoá giáo dục và khoa học kĩ thuât.
Đất nước chúng ta còn nghèo.
Chúng ta nên học tập:
-Thành tựu khoa học kĩ thuật.
Trình độ quản lí
Văn học nghệ thuật
Những truyền thống tốt đẹp.
Chúng ta nên học tập các dân tộc khác :
Tôn trọng, học hỏi giao lưu, hợp tác và đoàn kết hữu nghị với các dân tộc.
Tiếp thu một cách có chọn lọc phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Việt Nam.
Tránh bắt chước rập khuôn, máy móc.
Phải tự chủ, độc lập và có lòng tự hào dân tộc.
NộI DUNG BàI HọC
Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc.

Tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế văn hoá, xã hội của các dân tộc.

Thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác:
2. ý nghĩa:
- Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh.
- Phát triển bản sắc dân tộc
3.Trách nhiệm của công dân:
- Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới.
- Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thồng của dân tộc ta.
III. Bài tập:
Hãy nêu một số công trình kiến trúc, văn hoá nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc ở một số nước mà em biết?
Bài tập 1
Kim Tự Tháp Ai Cập
Kim Tự Tháp Ai Cập
Vạn Lí Trường Thành
Trung Quốc
Lễ Hội
áo dài Việt Nam
Trang phục Ấn Độ
Trang phục Đạo hồi
Trang Phục dân tộc Thái
Chúng ta nên học tập tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới? Hãy nêu ví dụ?
Xin Chân Thành Cảm Ơn
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-01-16 22:48:41 | Thể loại: GDCD - GDNGLL 8 | Lần tải: 292 | Lần xem: | Page: 28 | FileSize: 9.92 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, GDCD - GDNGLL 8. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO , THÂN ÁI CÙNG CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN THỊ VÂNGDCD 8kiểm tra bài cũCâu1:Hoạt động chính trị xã hội là gì? Câu 2:Theo em những hoạt động nào sau đây thuộ

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcdgdngll8/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.fc3avq.html