Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả - 1
  • Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả - 2
  • Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả - 3
  • Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả - 4
  • Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
GV: Trương Thị Lan
Tiết 12 – Bài 10:
LÀM VIỆC NĂNG SUẤT,
CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
Hình ảnh GS ở nhà
Giáo sư với lãnh đạo bệnh viện
giáo sư với bệnh nhân
Chuyeọn ve� baực sú Leõ theỏ Trung .
? Thế nào là làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả
Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất, không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao ? Cho ví dụ minh hoạ ?
SỬ DỤNG THUỐC

Theo em, trong 3 yeỏu toỏ : naờng suaỏt, chaỏt lửụùng vaứ hieọu quaỷ yeỏu toỏ laứ quan troùng nhaỏt ? Veừ sụ ủo� theồ hieọn moỏi quan heọ ủoự?

NĂNG SUẤT + CHẤT LƯỢNG = HIỆU QUẢ

Muoán coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû trong hoïc taäp thì ngöôøi hoïc sinh caàn toå chöùc hoïc taäp nhö theá naøo ?

Muoán coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû trong hoïc taäp thì ngöôøi hoïc sinh caàn toå chöùc hoïc taäp nhö theá naøo ?

Muoán coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû trong hoïc taäp thì ngöôøi hoïc sinh caàn toå chöùc hoïc taäp nhö theá naøo ?

Muoán coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû trong hoïc taäp thì ngöôøi hoïc sinh caàn toå chöùc hoïc taäp nhö theá naøo ?
Sơ đồ hoá kiến thức
Làm việc có năng suất, chất lượng ,
hiệu quả
Tạo ra nhiều
sản phẩm
Có giá trị cao
Thời gian nhất
định
Nâng cao chất lượng cuộc sống
Đặt vấn đề:
Chuyện về bác sĩ Lê Thế Trung
THẢO LUẬN NHÓM
- Nhóm 1, 2: Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất
mà không quan tâm đến chất lượng thì điều gì sẽ
xảy ra ? Nêu ví dụ
Nhóm 3, 4: Nếu làm việc chỉ chú ý đến chất lượng
mà bỏ qua năng suất thì kết quả ra sao? Nêu ví dụ


Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng :
Nếu làm việc chỉ chú ý đến chất lượng mà bỏ qua năng suất:
THẢO LUẬN NHÓM
Không đủ sản phẩm để đáp
ứng với nhu cầu người tiêu
dùng
Nếu giá thành quá cao sẽ
không được người tiêu dùng
lựa chọn
- Nếu giá thành thấp sẽ không
không đủ chi phí cho hoạt
động sản xuất.
Không hoàn thành nhiệm
vụ hoặc khối lượng công
việc đề ra.
- Tạo ra những sản phẩm xấu,
chất lượng kém, không tiêu
thụ được dẫn đến thua lỗ.
- Làm hàng nhái, hàng giả
- Không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ gây tác hại cho con người

MỘT SỐ TẤM GƯƠNG VỀ LÀM VIỆC CÓ
NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện làm việc
có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
a/ Để tranh thủ thời gian, trong giờ học môn Lịch sử,
Minh thường đem bài tập các môn khác ra làm
b/ Trong giờ kiểm tra, chưa đọc kĩ đề bài, Nam đã vội
vàng làm ngay.
c/ Hà thường sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập một
cách hợp lí, vì vậy đã đạt kết quả cao trong học tập.
d/ Anh Phong cho rằng, để nâng cao hiệu quả sản xuất
thì cần phải tăng nhanh số lượng trong một đơn vị thời
gian.
đ/ Chị Thủy thường tranh thủ thời gian để hoàn thành tốt
công việc trong thời gian ngắn nhất.
e/ Anh Tân bảo vệ luận án trước thời hạn và đạt kết quả
xuất sắc.
c
đ
e
Trò chơi ô chữ

T
C

H
P
C

C
H
Í
C
T
H
R
T
N
Ê
I
K
Ì
H
A
I
K
H
Ô
N
G
C
H

T
L
Ư

N
G
N
Ă
N
G
S
U

T
H
I

U
Q
U

T

G
I
Á
C

N
H
P
H
Ú
C
1
2
3
4
5
6
7
8
1/ Nhiệm vụ chính của người học sinh là gì ?
2/ Một phong trào thi đua do Bộ giáo dục phát động:
“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh …….”
3/ Quyết tâm làm đến cùng dù có khó khăn, gian khổ
là thể hiện tính gì ?
4/ Không chạy theo bệnh thành tích là một nội dung
cuộc vận động nào của ngành giáo dục?
5/ Cái tạo nên sản phẩm, giá trị của sự vật, sự việc
gọi là gì?
6/ Số lượng sản phẩm hay khối lượng công việc làm ra
trong một thời gian nhất định gọi là gì?
7/ Kết quả thực của việc làm mang lại gọi là gì ?
8/ Chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở, không
phải do áp lực từ bên ngoài gọi là gì?
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-08 14:58:45 | Thể loại: GDCD 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 25 | FileSize: 3.09 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, GDCD 9. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPGV: Trương Thị LanTiết 12 – Bài 10:LÀM VIỆC NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ Hình ảnh GS ở nhàGiáo sư với lãnh đạo bệnh việngiáo sư với bệnh nhân Chuyeọn ve� baực sú Leõ theỏ Trung .? Thế nào là làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất, không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao ? Cho ví dụ minh hoạ ?SỬ DỤNG THUỐC Theo em, trong 3 yeỏu toỏ : naờng suaỏt, chaỏt lửụùng vaứ hieọu quaỷ yeỏu toỏ laứ qu

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-9-lam-viec-co-nang-suat-chat-luong-hieu-qua.oop40q.html