Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 6. Hợp tác cùng phát triển - 1
  • Bài 6. Hợp tác cùng phát triển - 2
  • Bài 6. Hợp tác cùng phát triển - 3
  • Bài 6. Hợp tác cùng phát triển - 4
  • Bài 6. Hợp tác cùng phát triển - 5
GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9
KIỂM TRA MIỆNG
? Hôn nhân là gì? Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay?
Câu hỏi
KIỂM TRA MIỆNG:
+ Hôn nhân tự nguyện tiến bộ, một vợ một chồng bình đẳng.
+ Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
+ Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
kết hôn:
Nam t? d? 20 tu?i tr? lờn n? t? d? 18 tu?i tr? lờn
Khụng vi ph?m nh?ng di?u phỏp lu?t c?m.
- Vi?c k?t hụn trờn co s? t? nguy?n khụng ộp bu?c v� ph?i du?c dang kớ t?i co quan nh� nu?c cú th?m quy?n.
Tuư liệu tham khảo:
- Điều 64 hiến pháp 1992:
" Gia đình là tế bào của xã hội. Nhà nưuớc bảo hộ hôn nhân và gia đình. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng..."
Gia đình hạnh phúc
- Kho?n 2 - Điều 5. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: C?m cỏc h�nh vi sau dõy:
- Kết hôn giả tạo, li hôn giả tạo;
- Tảo hôn, cuưỡng ép kết hôn, lừa dối để kết hôn, cản trở k?t hôn;
- Ngưuời đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống nhuư vợ chồng với nguười khác hoặc nguười chuưa có vợ, chuưa có chồng m� k?t hụn ho?c chung s?ng nhu v? ch?ng v?i ngu?i dang cú v?, cú ch?ng;
- Yêu sách của cải trong k?t hụn;
- Cu?ng ộp li hụn, l?a d?i li hụn, c?n tr? li hụn.
Tuư liệu tham khảo:
- Những ngưuười cùng dòng máu về trực hệ là nh?ng ngu?i cú quan h? huy?t th?ng, trong dú, ngu?i n�y sinh ra ngu?i kia k? ti?p nhau.
Khoản 18 – Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người có cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất, anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, anh ,chị, em, con chú, con bác, con cô ,con cậu, con dì là đời thứ ba.
*. Hôn nhân cùng giới tính ở Việt Nam có được công nhận hay không?
Hôn nhân đồng giới là vấn đề nhạy cảm rất cao không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới, ngay cả với những nước phát triển.
Hôn nhân đồng giới là hôn nhân giữa hai người có cùng giới tính, đồng cảm, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Những người cùng giới tính họ cũng mong ước giống như người bình thường đó là được chung sống trong một gia đình với người mình yêu, được quan tâm, chăm sóc, do đó dẫn đến tình trạng kết hôn giữa những người cùng giới tính.
Trước đây, nếu theo Luật hôn nhân và gia đình 2000 thì việc kết hôn giữa những người đồng giới bị cấm. Từ 1/1/2015, Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014 có hiệu lực Quốc hội đã bỏ điều cấm này và thay bằng Điều 8, khoản 2 là: 
“ Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.
Không thừa nhận có nghĩa rằng pháp luật không cho phép người đồng giới đăng kí kết hôn tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay được coi như vợ-chồng với các quyền và nghĩa vụ tương ứng.
Như vậy, theo quy định trên thì hôn nhân đồng tính không còn bị cấm. Người đồng tính có thể tổ chức hôn lễ, chung sống với nhau nhưng dưới con mắt pháp luật thì không được coi như vợ chồng và không thể đăng kí kết hôn với cơ quan nhà nước.
- đối với bản thân,
- gia đình
- cộng đồng)
Ví dụ: - Thiếu hiểu biết.
- Cha mẹ ép buộc.
- Bị người khác cưỡng hôn…
Nguyên nhân
* Đối với b?n thõn: K?t hụn s?m ?nh hu?ng t?i s?c kh?e v� h?c t?p c?a b?n thõn, ?nh hu?ng nũi gi?ng c?a dõn t?c, v?i vi?c th?c hi?n trỏch nhi?m l�m v?, l�m ch?ng, l�m cha, l�m m? trong gia dỡnh. , h?nh phỳc d? tan v?.
* D?i v?i gia dỡnh: ?nh hưuởng không tốt đến đời sống tinh thần trong gia đình.
* D?i v?i c?ng d?ng: Hi?n tu?ng k?t hụn s?m l� vi ph?m phỏp lu?t v? hụn nhõn, ?nh hu?ng x?u d?n c?ng d?ng.
Hậu quả
Nâng cao dân trí.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân bằng nhiều hình thức.

- Đầu tuư cơ sở vật chất, nâng cao chất lưuợng cuộc sống.
Thực hiện các hình phạt theo quy định của pháp luật về hôn nhân.
Gi?i pháp:
Vợ chồng phải bình đẳng với nhau có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Vợ chồng phải tôn trọng danh dự nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau.
b. Quyền và nghĩ vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân
Các quy định về tuổi kết hôn
Về những trường hợp cấm kết hôn,
Về mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa vợ và chồng.
Trách nhiệm của công dân và học sinh?
+ Ph?i cĩ th�i d? th?n tr?ng, nghi�m t�c trong tình y�u v� hơn nh�n.
+ H?c sinh hi?u du?c n?i dung � nghia c?a lu?t hơn nh�n v� gia dình.
+ Th?c hi?n d�ng tr�ch nhi?m c?a mình v?i b?n th�n, gia dình v� x� h?i.
Tìm những câu tục ngữ ca dao danh ngôn nói về hôn nhân và gia đình
 - Nhớ ngày ra ngẩn vào ngơ 
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai ? 
Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
Học hành ba chữ lem nhem
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.
– Nếu như tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hóa đơn thu tiền điện.
– Không có gì thật cao quý và đáng kính trọng hơn lòng chung thủy
– Cuộc tình đẹp nhất không phải của Romeo và Juliet, mà là hai ông bà lão sống với nhau đến trọn đời.
– Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.
– Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện. 
Câu 1: Tuổi kết hôn theo quy định của Pháp luật và hôn nhân và gia đình là:
A. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên.
B. Nam, nữ từ 20 tuổi trở lên
C. Nam từ 18 tuổi, nữ từ 20 tuổi trở lên.
D. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ18 tuổi trở lên..
Câu 2: Để xây dựng gia đình hạnh phúc, việc kết hôn phải dựa trên cơ sở:
A. Tình yêu chân chính và sự tự nguyện của hai bên nam, nữ.
B. Do cha, mẹ hai bên lựa chọn và quyết định.
C. Sự môn đăng hộ đối ( tương đồng về địa vị và tài sản) của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái.
D. Chung sống trước khi cưới ( sống thử) và rút ra kinh nghiệm.
Câu 3: Tảo hôn là?
A. Việc kết hôn với người bằng tuổi.
B. Việc kết hôn với người ít tuổi hơn.
C. Việc kết hôn với người cùng giới.
D. Việc kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.
D
A
D
Câu 4: Bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là:
A. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.
B. Trong gia đình chồng là người quyết định mọi việc.
C. Trong gia đình chồng quyết định các việc lớn, vợi quyết định các việc vặt hang ngày.
D. Ai kiếm được nhiều tiền hơn, người đó có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.
Câu 5: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây về hôn nhân?
A. Cha mẹ có quyền quyết định vấn đề hôn nhân cho con.
B. Chỉ kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi nữ từ đủ 18 tuổi.
C. Kết hôn sớm và mang thai sớm có hại cho sức khỏe của mẹ và con.
D. Gia đình chỉ có hạnh phúc khi hôn nhân xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.
Câu 6: Cấm kết hôn trong trường hợp nào sau đây?
A. Giữa những người không cùng dòng máu trực hệ.
B. Giữa những người đang có vợ hoặc có chồng.
C. Giữa những người không cùng tôn giáo.
D. Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.
B
A
A
Theo em, ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng hay sai ?Vì sao?
Ý kiÕn cña gia ®×nh Lan vµ TuÊn lµ ®óng.V× hai tuy đủ tuổi kết hôn nhưng vì sự nghiệp công ăn việc làm chưa có thì không thể đảm bảo hạnh phúc . Nên hai bªn gia ®×nh chØ khuyªn nhñ Lan vµ TuÊn nh»m môc ®Ých gióp hai b¹n cã cuéc sèng tèt h¬n sau h«n nh©n.
Câu hỏi
Bài tập 4 - SGK - trang 43, 44
- Theo em, lí do “ tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa có đúng không? Vì sao?
- Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không? Vì sao?
Bài tập 5 - SGK - trang 44
Câu hỏi
- Lí do “ tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa trong trường hợp này là không đúng. Vì họ đã vi phạm khoản 18 – điều 3 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 “ Cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi 3 đời”.
- Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ không hợp pháp. Vì họ đã vi phạm những điều cấm kết hôn mà pháp luật quy định.
1 - Theo bạn việc làm của mẹ Bình là đúng hay sai? Vì sao?
2 - Cuộc hôn nhân này có đuược pháp luật thừa nhận không? Vì sao?
3 - Bình có thể làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó?

Câu hỏi
Bài tập 6 - SGK trang 44
1- Việc làm của mẹ Bình là sai. Vì đã vi phạm Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình nam 2014. (Điều kiện kết hôn: Nam từ d? 20 tuổi trở lên, nữ từ d? 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào đưuợc ép buộc, lừa dối bên nào, không ai đuược cưuỡng ép hoặc cản trở).
2- Cuộc hôn nhân này không đuược pháp luật thừa nhận. Vì đã vi phạm Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình.
3- Những việc Bình có thể làm để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó:
+ Nhờ họ tộc can thiệp.
+ Nhờ các cơ quan đoàn thể can thiệp: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, ...
+ Nhờ đến pháp luật can thiệp.
Bài tập 8 - SGK - trang 44
Ý kiÕn ®ã lµ sai v× theo LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh th× vî chång b×nh ®¼ng víi nhau, cã nghÜa vô vµ quyÒn ngang nhau vÒ mäi mÆt trong gia ®×nh. X· héi cÇn ph¶i lªn ¸n vµ nhờ Ph¸p luËt cÇn ph¶i can thiệp.
Danh ngôn:
“ Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt,
xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn”.
- Hồ Chí Minh-
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN
D?i v?i b�i v?a h?c
+ V? nhà học thuộc nội dung bài học.
+ Xem lại bài tập: 4, 8 sgk/4, 8.
D?i v?i b�i h?c ? ti?t ti?p theo
Tiết 21 - Bài 13:"Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế."
(Ti?t 1)
Xem trước:
Đặt vấn đề sgk/45.
Câu hỏi gợi ý sgk/45/
Nội dung bài học:
? Th? n�o l� quy?n t? do kinh doanh.
? N�u du?c c�c quy?n v� nghia v? cơng d�n trong kinh doanh.
Bài tập sgk/47.
Hướng dẫn học tập
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-15 16:20:15 | Thể loại: GDCD 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 52 | FileSize: 2.43 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 6. Hợp tác cùng phát triển, GDCD 9. GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9KIỂM TRA MIỆNG? Hôn nhân là gì? Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay?Câu hỏiKIỂM TRA MIỆNG:+ Hôn nhân tự nguyện tiến bộ, một vợ một chồng bình đẳng.+ Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.+ Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.kết hôn:Nam t? d?

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-6-hop-tac-cung-phat-trien.iq430q.html