KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
Giáo viên:
Trường:
KIỂM TRA BÀI CŨ:

C�u 1: Th? n�o l� quy?n t? do ngơn lu?n c?a cơng d�n?

Câu 2 : Em hãy chọn câu đúng (Đ) , sai
(S) thể hiện quyền tự do ngôn luận sau :
a . Phao tin đồn nh?m trong khu dân cư.
b. Tuyên truyền mê tín dị đoan .
c. Phê bình ,đóng góp ý kiến xây dựng
cho các tổ chức , cơ quan nhà nước.
d. Kêu gọi mọi người đóng góp , ủng hộ
cho các học sinh trường khuyết tật.
đ.Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân
sự ,an ninh , kinh tế
e. Cho đăng bài viết nhằm bôi nhọ , vu
khống người khác
Đ
Đ
S
S
S
S
TIẾT 28 BÀI 20

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

I-TÌM HIỂU NỘI DUNG ĐẶT VẤN ĐỀ :
Đọc điều 65 Hiến pháp 1992 :
Trẻ em được gia đình , Nhà nước và xã hội bảo vệ , chăm sóc và giáo dục .
Điều 6 Luật Bảo vệ , chăm sóc và Giáo dục trẻ em :
1.Trẻ em có quyền được chăm sóc , nuôi dạy để phát triển thể chất ,trí tuệ và đạo đức .
[..]
3. Trẻ em tàn tật trẻ em có khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị ,
phục hồi chức năng để hoà nhập vào cuộc sống xã hội , được thu nhận vào các trường
lớp đặc biệt .
4. Trẻ em không nơi nương tựa , được Nhà nước và xã hội chăm sóc ,nuôi dạy.
Điều 2 Luật Hôn nhân gia đình :
[..]
4. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân có ích cho xã hội.
5. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt , đối xử giữa các con , giữa con trai
và con gái , con đẻ và con nuôi , con trong giá thú và con ngòai giá thú.Bài 20 - tiết 28
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
So sánh Điều 65 - Hiến pháp 1992 với Điều 6 -Luật Bảo vệ, Chăm sóc và giáo dục trẻ em, điều 2 luật Hôn nhân và Gia đình, chúng ta thấy có điểm gì giống và khác nhau?
*Giống: Đều là những quy định của nhà nước về quyền trẻ em.
*Khác: Điều 6 -Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, điều 2 -Luật Hôn nhân và Gia đình là những quy định cụ thể hơn,rõ ràng hơn, chi tiết hơn so với điều 65 -Hiến pháp 1992
Bài 20 - tiết 28
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Điều 146 Hiến pháp 1992 :
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam là luật cơ bản của nha � nước có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
Câu hỏi thảo luận (3’)


Câu 1:
Ngoaøi ñieàu 6 ñaõ neâu ôû treân, theo
em coøn coù ñieàu naøo trong luaät baûo veä , chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em ñöôïc cuï theå hoaù trong ñieàu 65 cuûa Hieán phaùp ?

Caâu 2 :
Töø ñieàu 65, 146, cuûa Hieán phaùp
vaø caùc ñieàu luaät, em coù nhaän xeùt
gì veà Hieán phaùp vaø Luaät hoân nhaân gia ñình, Luaät chaêm soùc vaø Giaùo duïc treû em ?
TRẢ LỜI:


Câu 1 :
Còn có điều 8 Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em : Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự, được bày tỏ ý kiến nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan .
Câu 2 :
Giữa Hiến pháp và các điều luật có mối quan hệ với nhau. Mọi văn bản pháp luật đều phải phù hợp Hiến pháp và cụ thể hoá Hiến pháp .
N�u ví d? vi?c c? th? hĩa Hi?n ph�p ? c�c b�i tru?c?
B�i 17:

-Điều 78 Hiến pháp 1992
"Công dân có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng"
- Điều 144 Bộ luật hình sự
Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong quản lí tài sản nhà nước, vì thiếu trách
nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản nhà nước có
giá trị từ 50 đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm
hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
BÀI 18 :
__ Điều 74 Hiến pháp 1992
Trích : " .Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định."
__ Điều 31 Luật khiếu nại , tố cáo
" Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính."
I-ĐẶT VẤN ĐỀ :
Khẳng định Hiến pháp là cơ sở, là nền tảng của hệ thống
pháp luật Vi?t Nam.

BÀI 20

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hiến pháp
Luật
Hành
chính
Luật
Hình
sự
Luật
Dân
sự
Luật
Tố
Tụng
hình
sự
Luật
Lao
động
Có thể nói rằng : Hiến pháp chính là cơ sở, là căn cứ làm
định hướng để soạn thảo hệ thống các văn bản pháp luật
I -ĐẶT VẤN ĐỀ
II-NỘI DUNG BÀI HỌC
1- Hiến pháp là gì ?
Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp .
TIẾT 28
BÀI 20

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP VIỆT NAM
Câu 1 :
Hiến pháp d?u tiên của nước ta ra đời từ năm nào ? Có sự kiện lịch sử gì ?

=> Ra đời năm 1946. Sau khi cách mạng tháng tám thành công, Nhà nước ban hành Hiến pháp của cách mạng DTDCND.

Câu 2 :
T? nam 1945 d?n nay nu?c ta cĩ bao nhi�u b?n Hi?n Ph�p ?

=> Cĩ 5 b?n Hi?n Ph�p ph� h?p v?i tình hình l?ch s? c?a d?t nu?c.
- Hi?n ph�p 1946. Sau khi cách mạng tháng tám thành công, Nhà nước ban hành Hiến pháp của cách mạng DTDCND.
- Hiến pháp 1959 là của thời kỳ xâydựngXHCN ở miền bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà .
- Hiến pháp 1980 là của thời kỳ quá d? l�n CNXH trên phạm vi cả nước .
- Hiến pháp 1992 là của thời kỳ đổi mới đất nước .
- Hi?n Ph�p 2013 l� c?a th?i k? m?i x�y d?ng, b?o v? t? qu?c, h?i nh?p qu?c t? v� dua d?t nu?c ph�t tri?n.
Bài 20
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
* Hiến pháp 1946 :
+ Cách mạng tháng Tám thành công . Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời .
+ Tháng 1 năm 1946 Quốc hội khóa 1 được bầu ra , tại kỳ họp thứ I Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên .
+ Hiến pháp 1946 còn gọi là Hiến pháp của nhà nuớc dân tộc , dân chủ, nhân dân .
Quốc hội khóa I- Kỳ họp thứ 2
Thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946
Gồm 7 chương – 70 điều
Bài 20
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
* Hiến pháp 1959 :
+ Năm 1954 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thắng lợi bằng chiến thằng lịch sử Điện Biên Phủ .
+ Ngày 10/10/1955 Chính phủ trở lại thủ đô .
+ 1959 Quốc hội ban hành bản Hiến pháp mới .
+ Hiến pháp 1959 còn gọi là Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 1/1/1960
Quốc hội khóa I- Kỳ họp thứ 11
Thông qua ngày 31 tháng 12 năm 1959
Gồm 10 chương – 112 điều
Bài 20
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
* Hiến pháp 1980 :
+ Đại thắng Mùa Xuân 1975 , đất nước thống nhất , cả nước tiến lên CNXH .Hiến pháp 1959 không còn phù hợp.
+ Hiến pháp 1980 ra đời .
+ Hiến pháp 1980 còn được gọi là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên CNXH trên phạm vi cả nước .
Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký
Sắc lệnh công bố Hiến pháp 1980 (12-1980)
Quốc hội khóa VI- Kỳ họp thứ 7
Thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980
Gồm 12 chương – 147 điều
Bài 20
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
* Hiến pháp 1992 :
+ Năm 1986 nước ta bước vào đổi mới , Hiến pháp 1980 không còn phù hợp .
+ Hiến pháp 1992 ra đời .
+ Hiến pháp 1992 còn gọi là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới.
Quốc hội khóa VIII- Kỳ họp thứ 11
Thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992
Gồm 12 chương – 147 điều
HP 1992
HP 1992
(Sửa đổi)
+ Hiến pháp 2013 là Hiến pháp 1992 , được quốc hội khóa XIII kỳ họp lần 6 sửa đổi, bổ sung cho phù họp với thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế đưa dất nước phát triển.Ngày 28/11/2013. Gồm 11 chương 120 điều; Có hiệu lực từ ngày 01-01-2014.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký‎ Lệnh công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: TTXVN


2- Tìm hi?u n?i dung Hi?n Ph�p:

? N?i dung Hi?n Ph�p quy d?nh nh?ng gì?

=> Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng c?a đường lối xây dựng, phát triển đất nước: Bản chất nhà nước, chế d? chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa xã hội, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước .

I- ĐẶT VẤN ĐỀ
II- NỘI DUNG BÀI HỌC
1- Hiến pháp là gì ?
2- Nội dung của Hiến pháp :
Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính
định hướng c?a đường lối xây dựng , phát triển đất nước: Bản chất nhà nước, chế độ
chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa xã hội, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công
dân, tổ chức bộ máy nhà nước .
TIẾT 28
BÀI 20

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C?NG C? B�I:
1- Hi?n Ph�p l� gì?
2- Nội dung Hiến pháp quy định những vấn đề gì ?


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Hoïc thuộc nội dung baøi.
__ Laøm baøi taäp 1/SGK-57
Xem trước phần nội dung bài còn lại
SGK.
+ Trả lời câu hỏi:
1/ Cơ quan nào của nước ta mới có quyền sửa đổi Hiến Pháp?
2/ Công dân có trách nhiệm gì đối với Hiến Pháp?
GIỜ HỌC ĐÃ KẾT THÚC
KÍNH CHÀO THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM!