Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

  • 15/03/2019 10:57:08
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 6.79 M, số trang : 34

Chi tiết

Chào mừng quý thầy cô
và các em học sinh
Sửa bài kiểm tra 1 tiết
Câu 4: Đề A
Tình huống: Ông Tám được giao nhiệm vụ phụ trách một công xưởng của cơ quan. ông không cho người lạ mặt vào quấy rối trật tự nơi công xưởng. Tuy nhiên, vì muốn tăng thu nhập, ông Tám đã cho một cơ sở tư nhân lấy công xưởng làm chỗ chứa hàng vào ban đêm. Hỏi :
a) Ông Tám đúng - sai ở điểm nào?
b) Ông Tám được cơ quan giao nhiệm vụ trông coi công xưởng, ông có quyền gì? Vì sao ?
a) Ông Tám đúng: Ông không cho người lạ mặt vào quấy rối trật tự nơi công xưởng.
Ông Tám sai: vì muốn tăng thu nhập, ông Tám đã cho một cơ sở tư nhân lấy công xưởng làm chỗ chứa hàng vào ban đêm.
b) Ông có quyền chiếm hữu vì ông có thể trực tiếp nắm giữ và quản lí tài sản của Công ty.
Sửa bài kiểm tra 1 tiết
Câu 3: Đề B
Tình huống: Chị Ba được giao phụ trách máy photocoppy của cơ quan, chị giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản thât tốt. Ngoài những việc của cơ quan chị Ba còn nhận tài liệu photo cho những người hàng xóm để tăng thu nhập. Hỏi:
a) Chị Ba làm như vậy đúng ở điểm nào và sai ở điểm nào ? Vì sao ?
b) Chị Ba được cơ quan giao nhiệm vụ thì chị có quyền gì ? Vì sao ?
Sửa bài kiểm tra 1 tiết
a) Chị Ba làm đúng: chị giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản thật tốt .
Chị Ba làm sai: Chị Ba còn nhân tài liệu photo cho những người hàng xóm để tăng thu nhập.
b) Chị Ba có quyền chiếm hữu vì chị có thể được trực tiếp nắm giữ và quản lý tài sản được giao.
Sửa bài kiểm tra 1 tiết
Pháo Hoa Ngày Tết
ĐÊM GIAO THỪA MỌI NGƯỜI CHỜ ĐỢI ĐỂ XEM GÌ ?
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
BÀI 19 - TIẾT 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Điều 69: Hiến pháp năm 1992 quy định:
C�ng d�n c� quyỊn t� do ng�n lu�n, t� do b�o ch�, c� quyỊn ��ỵc th�ng tin, c� quyỊn h�i h�p, l�p h�i, biĨu t�nh theo qui ��nh cđa ph�p lu�t .
Những việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận, vì sao ?
a. Học sinh thảo luận bàn biện pháp giữ gìn vệ sinh trường, lớp ?
b. Tổ dân phố họp bàn về công tác an ninh địa phương ?
c. Gửi đơn kiện tòa án đòi quyền thừa kế ?
d. Góp ý kiến vào dự thảo Pháp luật và Hiến Pháp.
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Công dân có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào những công việc chung của xã hội, của đất nước.
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài 19 - 28
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1: Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Cho ví dụ?
Nhóm 2: Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng hình thức nào?
Nhóm 3: Trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận?
Nhóm 4: Trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận?
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Nhóm 1:
Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Cho ví dụ?
L� quyỊn cđa c�ng d�n tham gia b�n b�c, th�o lu�n ��ng g�p � ki�n v�o nh�ng v�n �Ị chung cđa ��t n�íc, x� h�i.
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
… VÀ HỌC SINH CÁC CẤP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
QUYỀN ĐƯỢC LẬP HỘI
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Quyền tự do ngôn luận:
Là quyền của công dân tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
Nhóm 2:
Công dân sử dụng quyền tự� do ngôn luận bằng hình thức nào?
Các phương tiện thông tin đại chúng
Các cuộc họp cấp cơ sở
Kiến nghị của cử tri với đại biểu
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Tổ dân phố họp bàn về công tác an ninh địa phương
Học sinh thảo luận bàn biện pháp giữ gìn vệ sinh trường, lớp
QUYỀN ĐƯỢC THAM GIA
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Quyền tự do ngôn luận :

2. Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận
- Caực phửụng tieọn thoõng tin ủaùi chuựng.
- Caực cuoọc hoùp caỏp cụ sụỷ.
- Kieỏn nghũ cuỷa cửỷ tri vụựi ủaùi bieồu.
Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận có cần phải tuân theo quy định của Pháp luật không? Vì sao?
Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của Pháp luật để phát huy quyền làm chủ của mình.
Nhóm 3:
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Quyền tự do ngôn luận

2. Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận
- Caực phửụng tieọn thoõng tin ủaùi chuựng
- Caực cuoọc hoùp caỏp cụ sụỷ
- Kieỏn nghũ cuỷa cửỷ tri vụựi ủaùi bieồu
- Coõng daõn sửỷ duùng quye�n tửù do ngoõn luaọn phaỷi tuaõn theo quy ủũnh cuỷa Phaựp luaọt ủeồ phaựt huy quye�n laứm chuỷ cuỷa mỡnh.
Trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận?
Nh� n�íc t�o �iỊu kiƯn thu�n lỵi �Ĩ c�ng d�n th�c hiƯn quyỊn t� do ng�n lu�n, t� do b�o ch� �Ĩ ph�t huy vai tr� cđa m�nh.
Nhóm 4:
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ
QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN, HỘI HỌP
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Quyền tự do ngôn luận

2. Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận
3. Traựch nhieọm cuỷa Nhaứ Nửụực
Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để phát huy vai trò của mình.
CÔNG DÂN ……….
(?). Trách nhiệm bản thân đối với quyền tự do ngôn luận:
B�y t� � ki�n c� nh�n
Tr�nh b�y nguyƯn v�ng
Nh� gi�i ��p th�c m�c
Y�u c�u b�o vƯ quyỊn lỵi v�t ch�t v� tinh th�n
H�c t�p n�ng cao � th�c v�n h�a
T�m hiĨu hi�n ph�p v� ph�p lu�t
Kh�ng nghe, kh�ng ��c nh�ng tin t�c tr�i ph�p lu�t
Ti�p nh�n th�ng tin b�o ��i;
T�ch c�c tham gia � ki�n, ki�n ngh�.

TIỂU PHẨM
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Bài tập 1: Trong các tình huống sau tình huống nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
Góp ý trực tiếp với người có hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu công dân.
Viết bài đăng báo việc làm thiếu trách nhiệm, gây lãng phí, thiệt hại đến tài sản nhà nước.
Làm đơn tố cáo với cơ quan quản lí về một cán bộ có biểu hiện tham nhũng.
Chất vấn đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong các kì tiếp xúc cử tri.
Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
Quyền và nghĩa vụ học tập…
Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Quyền tự do ngôn luận
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , tài sản

1

2

3

5
Quyền sở hữu tài sản

4

6
THẢO LUẬN
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
BÀN BẠC
HỌP THƯ BẠN XEM ĐÀI
THAM GIA Ý KIẾN
3
2
1
5
4
KIM TỰ THÁP
100đ
200đ
100đ
400đ
300đ
BẮT ĐẦU
Bài 19 - 28
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Quyền tự do ngôn luận:

2. Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận
3. Trách nhiệm của Nhà Nước
III. DẶN DÒ
Học bài.
Bài tập 2, 3/SGK
Xem bài 20.
BÀI HỌC ĐÃ HẾT
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Bài 19. Quyền tự do ngôn luận slide 1
Bài 19. Quyền tự do ngôn luận slide 2
Bài 19. Quyền tự do ngôn luận slide 3
Bài 19. Quyền tự do ngôn luận slide 4
Bài 19. Quyền tự do ngôn luận slide 5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ