SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH
TRƯỜNG THPT KỲ SƠNTRẦN THU HIỀN

GIẢI PHÁP KHOA HỌCRèn kỹ năng giải toán tích phân
cho học sinh lớp 12 trường THPT Kỳ Sơn
Phần thứ nhất
Đặt vấn đề