Ôn tập Chương IV. Giới hạn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập Chương IV. Giới hạn - 1
  • Ôn tập Chương IV. Giới hạn - 2
  • Ôn tập Chương IV. Giới hạn - 3
  • Ôn tập Chương IV. Giới hạn - 4
  • Ôn tập Chương IV. Giới hạn - 5
Giáo viên:Nguy?n Th? Th�y Trang
BÀI TẬP
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG IV
?
Kiểm tra kiến thức cũ
I.Giới hạn dãy số.
Một vài giới hạn đặc biệt
0
Nếu.......
0
Nếu.......
+∞
(k nguyên dương)
�1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG IV
II.Giới hạn hàm số.
1. Một vài giới hạn đặc biệt

Nếu k nguyên dương
Nếu k là số lẻ
Nếu k là số chẵn
+∞
2. Một vài quy tắc về giới hạn vô cực
a. Quy tắc tìm giới hạn f(x). g(x)
+∞
-∞
-∞
+∞
b. Quy tắc tìm giới hạn của thương f(x)/ g(x)
0
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1) Tính các giới hạn sau

II. Hàm số liên tục:
Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và x0  K .
Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục tại điểm x0 nếu:
Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên một khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.

Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên một đoạn [a ; b] nếu nó liên tục trên khoảng (a ; b) và

ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Chọn ®¸p ¸n ®óng:
Câu 1: Hàm số nào liên tục tại x = 3?
u(x) =
h(x) = 3.x + 2
g(x) =
R
C.
B.
D.
A.
A.
B.
C.
D.
Câu 2:
Liên tục trên:
Củng cố
Chọn khẳng định đúng:
HAVE A GOOD DAY
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-24 23:15:00 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.07 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập Chương IV. Giới hạn, ĐS-GT 11. Giáo viên:Nguy?n Th? Th�y TrangBÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG IVBÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG IV?Kiểm tra kiến thức cũ I.Giới hạn dãy số.Một vài giới hạn đặc biệt 0Nếu....... 0Nếu....... +∞(k nguyên dương)�1 PHƯƠNG TR

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/on-tap-chuong-iv-gioi-han.mw830q.html