DAO HAM HAM SO LUONG GIAC

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • DAO HAM HAM SO LUONG GIAC - 1
  • DAO HAM HAM SO LUONG GIAC - 2
  • DAO HAM HAM SO LUONG GIAC - 3
  • DAO HAM HAM SO LUONG GIAC - 4
  • DAO HAM HAM SO LUONG GIAC - 5

TÊN BÀI HỌC :

�3. ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯƠNG GIÁC

LỚP 11C7
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY,CÔ ĐẾN THĂM


Kiểm tra bài cũ :
Tính đạo hàm của hàm số :
2.) Cho haøm soá y=f(u)=u2 vaø u=2x+1
a.) haõy xaùc ñònh haøm soá hôïp y=f(u) theo bieán soá x
b.) tìm ñaïo haøm haøm soá y=f(u) theo bieán soá x
?
Đ3. ẹAẽO HAỉM CU�A CA�C HAỉM SO� LệễNG GIA�C
Dùng máy tính bỏ túi,tính :
Nhaän xeùt :
Giaù trò cuûa
Khi nhaän
Caùc giaù trò cuûa x
Caøng gaàn 0
1
Đ3. DAẽO HAỉM CU�A HAỉM SO� LệễẽNG GIA�C
Đònh lyù 1:
A�p dụng : Tính
Bằng định nghĩa
(quy tắc 3 bước), tính đạo hàm của hàm số y = sinx
1.Cho x số gia ?x ,thì số gia
Δy= sin(x + Δx ) - sinx
2. Ñaïo haøm cuûa haøm soá y = sinx
(sinx)’ = cosx ,xR
Chú ý :
(sinu)’=u’.cosu
Nếu y = sinu và u = u(x) thì
A�p dụng :
Tính đạo hàm hàm số :
a) y = sin(x2 + 1)
y’ = 2x.cos(x2 + 1)
3. Đạo hàm của h.số y = cosx
(cosx)’ = - sinx , xR
Chú ý :
(cosu)’= - u’.sinu
N?u y = cosu và u = u(x) thì
A�p dụng :
Tính đạo hàm các hàm số :
2. y = cos2x
1. y = 3sinx – 4cosx
Củng cố :
(sinx)’ = cosx xR
(sinu)’= u’.cosu
(cosx)’ = - sinx xR
(cosu)’= - u’.sinu
Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5 Trang 168, 169 sgk.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-04-02 22:12:59 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 83 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.24 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng DAO HAM HAM SO LUONG GIAC, ĐS-GT 11. TÊN BÀI HỌC :�3. ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯƠNG GIÁCLỚP 11C7 TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY,CÔ ĐẾN THĂM Kiểm tra bài cũ :Tính đạo hàm của hàm số :2.) Cho haøm soá y=f(u)=u2 vaø u=2x+1a.) haõy xaùc ñònh h

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/dao-ham-ham-so-luong-giac.6nd5tq.html