Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 1
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 2
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 3
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 4
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 5
Kiểm tra bài cũ:
Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
Dùng máy tính bỏ túi, tính:
Nhận xét
Giá trị của
khi x nhận
các giá trị gần
điểm 0
1
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
Định lí 1:
Áp dụng: Tính
D
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
1. Giới hạn của
Bằng định nghĩa
Hãy nêu cách tính đạo hàm của hàm số y = sinx
1.G/sử Δx là số gia của x.
Δy = sin(x + Δx ) - sinx
2. Đạo hàm của h.số y = sinx
(sinx)’ = cosx
CHÚ Ý:
(sinu)’=u’.cosu
Nếu y = sinu & u = u(x) thì
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
1. Giới hạn của
2. Đạo hàm của h.số y = sinx
(sinx)’ = cosx
CHÚ Ý:
(sinu)’= u’.cosu
Nếu y = sinu & u = u(x) thì
Áp dụng:
Tính đạo hàm của h/số sau
a) y = sin(x2 + 1)
y’ = 2x.cos(x2 + 1)
3. Đạo hàm của h.số y = cosx
(cosx)’ = - sinx
CHÚ Ý:
(cosu)’= - u’.sinu
Nếu y = cosu & u = u(x) thì
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
1. Giới hạn của
2. Đạo hàm của h.số y = sinx
(sinx)’ = cosx
CHÚ Ý:
(sinu)’= u’.cosu
Nếu y = sinu & u = u(x) thì
3. Đạo hàm của h.số y = cosx
(cosx)’ = - sinx
CHÚ Ý:
(cosu)’= - u’.sinu
Nếu y = cosu & u = u(x) thì
Bài tập Áp dụng
Tính đạo hàm các h/số:
3. y = cos2(2x2 - x + 1)
2. y = sin2x
1. y = 3sinx – 4cosx
5. y = 2sinx.cos3x
C?ng c?
(sinx)’ = cosx
(sinu)’= u’.cosu
(cosx)’ = - sinx
(cosu)’= - u’.sinu
Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5 trang 168, 169 sgk.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-04-17 23:41:10 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 241 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 0.29 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. Kiểm tra bài cũ:Tính đạo hàm của các hàm số sau:Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�CDùng máy tính bỏ túi, tính: Nhận xét Giá trị của khi x nhận các giá trị gần điểm 01Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�CĐịn

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-v-bai-3-dao-ham-cua-cac-ham-so-luong-giac.m7istq.html