Kiểm tra bài cũ
1. Viết các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số?
2. Tính đạo hàm các hàm số sau
ĐẠO HÀM
CỦA
HÀM SỐ
LƯỢNG GIÁC
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Định lí
Áp dụng
Định lí.
Chú ý.
Ví dụ.
Tính đạo hàm của các hàm số
a.
b.
Định lí.
Chú ý.
Ví dụ.
Tính đạo hàm của các hàm số
a.
b.
CỦNG CỐ
sin
cos
- sin
-cos
O
Đ.H
sin
cos
Tính đạo hàm của các hàm số